بررسی همگرایی فصلی بازار ماهیان پرورشی و دریایی در استان فارس

نویسندگان

چکیده

چکیده
با افزایش مساعدت‌های آبزی‌پروی در تأمین غذاهای دریایی مورد نیاز، انتظار می‌رود که آثار متقابل میان بازارهای تولید آبزی‌پروری و صید پررنگ‌تر شود. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی همگرایی بازار میان ماهیان دریایی پرفروش در استان شامل شیر، قباد و سنگسر با ماهی پرورشی قزل آلاست. به این منظور از قیمت ماهانه چهار نوع ماهی مذکور در سال‌های 1386:1 تا 1391:12 در استان فارس استفاده و آزمون ایستایی و همگرایی فصلی با در نظر گرفتن ماهیت ماهانه بودن داده‌ها به کار گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در بسیاری از ریشه‌های فصلی اکثراً علیت دو طرفه میان ماهی‌های شیر، قباد و سنگسر و قزل آلا برقرار است. سه نوع ماهی دریایی شامل شیر، سنگسر و قباد با بازار ماهی پرورشی قزل آلا در استان یکپارچه بوده و همگرایی قیمت‌ها در آنها قابل مشاهده است. لذا سیاست‌گذاری در هر بازار بر رفتار قیمتی در سایر بازارها اثرگذار خواهد بود.

طبقه بندی JEL: Q13, C32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Seasonal Integration in Farmed and Wild Fish Markets in Fars Province

نویسندگان [English]

  • Z. Shokoohi
  • H. Rafiee
  • B. Karimi
چکیده [English]

Abstract
With the increasing contribution of aquaculture to seafood supply, the interactions between fisheries and aquaculture are expected to become even more important. So this paper has investigated seasonality price integration for farmed and wild fishes in Fars province. The analysis draws on monthly price data from March 2007 to March 2013 for four species of fish, including Shir, Ghobad, Sangsar and Ghezelalla and applies seasonal unit root and integration approaches. The results show that almost seasonal unit roots have bilateral causality and farmed and wild fishes markets are integrated. Therefor policy making in each market will effect on price behavior in the other markets.

JEL Classification: Q13, C32

Keywords:
Seasonal Integration Market, Seasonal Unit Root, Farmed and Wild Fish, Fars Province