تخمین مسائل بدفرم در حوزه اقتصاد کشاورزی با استفاده از رهیافت حداکثر بی نظمی تعمیم‌یافته

نویسندگان

چکیده

چکیده
یکی از مهم‌ترین مشکلات روش‌های اقتصاد‌سنجی موجود جهت تخمین پارامترهای مورد نظر به‌ویژه در تحقیقات اقتصاد کشاورزی، عدم وجود داده‌های لازم و لذا کاهش شدید و یا در برخی موارد منفی شدن درجه آزادی است که به آن مسئله بد فرم نیز اطلاق می‌شود. مسائل بدفرم تحقیقات اقتصادی را در بخش کشاورزی به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه همانند ایران با محدودیت جدی همراه کرده ‌است. این پدیده در مطالعات منطقه‌ای و استانی با شدت بیشتری نمایان است. با این رویکرد و برای ایجاد بستر مناسب در تحقیقات اقتصادی بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم‌یافته (GME) مورد بحث قرار گرفت و با استفاده از آن، کشش‌های استانی عرضه و تقاضای گندم در شرایط عدم وجود داده‌های کافی محاسبه شد. یافته‌های مطالعه نشان داد که تحت شرایط ضعیف تخمین‌های ماکزیمم آنتروپی تعمیم‌یافته کاراتر از تخمین‌های حداقل مربعات معمولی است ولی در صورت وجود داده‌های کافی اولویت با روش‌های تخمین کلاسیک خواهد بود.

طبقه‌بندی JEL: Q1, Q17, D49, N50

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Ill-posed Problem in Agricultural Economics Using Generalized Maximum Entropy

چکیده [English]

Abstract
One of the most important problems in econometric methods, in order to estimate the considered parameters, is called the ill-posed problem. This problem occurs due to the lack of sufficient data which causes very low or, in some cases, negative degree of freedom. The ill-posed problems restrict researchers in agricultural economics studies especially in developing countries such as Iran. This problem is more evident in regional or provincial cases. With this approach and in order to create a favorable environment for economic researches in the agriculture sector, this paper applied the General Maximum Entropy (GME) approach to calculate the supply and demand elasticities of provincial wheat markets in the case of insufficient data. Results indicated that under such circumstances, the GME estimations are more efficient than the ordinary least squares (OLS) ones; but in the case of sufficient data, the classical estimation methods would be preferable.

JEL Classification: Q1, Q17, D49, N50

Keywords:
Ill-Posed Problem, Maximum Entropy, Demand and Supply Elasticites