محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ زنجیره‌ای از عوامل تولید دارد. از مهم‌ترین نهاده‌های تولیدی صنعت طیور، کنجاله سویا است. با توجه به ریسک قیمتی حاصل از نوسان قیمت نهادة کنجالة سویا به عنوان یکی از نهاده های اصلی صنعت طیور، استفاده از ابزار بازار آتی نقش قابل توجهی در کاهش نوسان قیمت محصولات نهایی این صنعت خواهد داشت. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه محاسبة نرخ پوشش ریسک بوده که با دو الگوی حداقل واریانس و میانگین- واریانس انجام یافته است. به این منظور، از داده‌های ماهانة قیمت‌های نقدی و آتی ذرت و کنجالة سویا در بازة زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1392 استفاده شد. نتایج نشان داد با خرید 121 درصد از کنجالة سویا از بازار‌های آتی (به عبارتی واردات می‌بایست 21 درصد افزایش یابد) 61 درصد از ریسک قیمتی این نهاده کاسته می‌شود. در صورت ورود نرخ ارز به مدل‌ها، نسبت پوشش ریسک به میزان زیادی افزایش می‌یابد، اما در صورتی که ابزار‌های مدیریتی پوشش ریسک افزایش نیابد، از کارایی این نسبت‌ها کاسته می‌شود. شرکت در بازار‌های آتی بین‌المللی و نیز ایجاد یک بازار آتی در داخل کشور به عنوان یک ابزار پوشش برای وارد‌کنندگان و سیاست‌مداران کشور پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of Optimum Hedge Ratio for Imported Inputs: Soybean Meal

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Pishbahar 1
  • Kh Abdolkarim Saleh 2
  • Gh. Dashti 3
1 Associate Professor of Agricultural Economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 MSc Student of Agricultural Economics, University of Tabriz Tabriz, Iran
3 Professor of Agricultural Economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The production of poultry and eggs are depended to many factors. Soybean meal is the main input for poultry industry. Participate in the futures market or operate a futures market, in Iran, as hedging instruments, creates ensuring from expected revenues and decrease volatility of inputs and products price in manufacturing plants. Therefore, the main objective of this study was to calculate the hedging rate with using two models: “Minimum-variance” and “Mean-variance”. The results show that with the purchase of 121% of the soybean meal from futures markets 61% of the input price risk is reduced. According to the results, the hedging ratio increases with entering the exchange rate to model, but without increase of hedging instruments, the efficiency of hedging ratio decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Market
  • Hedging Ratio
  • Minimum-Variance
  • Mean-Variance
  • soybean meal
1. Bera, Anil.K., Garcia, Ph. and Roh, J. (1997). Estimation of time-varying hedge ratios for corn and soybeans: BGARCH and random coefficient approaches. OFOR Paper Number 97-06.
2. Cecchetti, S. G., Cumby, R. E. and Figlewski, S. (1988). Estimation of the optimal futures hedge. Review of Economics and Statistics, 70: 623–630.
3. Chen, S. S., Lee, C. F. and Shrestha, K. (2001). On a mean-generalized semi-variance approach to determining the hedge ratio. Journal of Futures Markets, 21: 581–598.
4. Chen, S. S., Lee, C. F. and Shrestha, K. (2002). Futures hedge ratios: a review. The Quarterly Review of Economics and Finance, 43: 433–465.
5. Customs Organization of the Islamic Republic of Iran. (2014).
6. Derakhshan, M. (2005). Derivatives and risk management in oil markets. International Institute for Energy Studies, First Edition. (Persian)
7. Ebrahimi, M. and Ghanbari, A. (2010). Coverage of the risks of fluctuations in oil revenues using future contracts in Iran. Economic research journal, 9 (3): 173-204. (Persian)
8. Guo, Z., White, B. and Mugera, A. (2013). Hedge effectiveness for Western Australia crops. Contributed paper prepared for presentation at the 57th AARES annual conference, Sydney, New South Wales, 5th -8th February, 2013.
9. Hatemi, J.A. and El-Khatib,Y. (2010). Stochastic optimal hedge ratio: theory and evidence. MPRA Paper No. 26153, posted 26. October 2010.
10. Johnson, L. L. (1960). The theory of hedging and speculation in commodity futures. Review of Economic Studies, 27: 139–151.
11. Kolb, R. W. and Okunev, J. (1993). Utility maximizing hedge ratios in the extended mean Gini framework. Journalof Futures Markets, 13: 597–609.
12. Kroner, K. F. and Sultan, J. (1993). Time-varying distributions and dynamic hedging with foreign currency futures. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28: 535–551.
13. Livestock and Poultry Support Company. (2014).
14. Myers, R. J. and Thompson, S. R. (1989). Generalized optimal hedge ratio estimation. American Journal of Agricultural Economics, 71: 858–868.
15. Pendar, M., Shakeri, A. and Salami, H. (2012). The risk pricing management of importing soybean oil seeds by future markets. Journal of Iranian Agricultural development and Economics Research, No. 4: 479-492. (Persian)
16. Rahmani, R. and Torkamani, J. (2011). The Impact of price and production risks on the status of chicken and cattle in fars province. Journal of Agricultural Economics, 4 (1): 51-78. (Persian)