دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 100، اسفند 1396، صفحه 1-190 
اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران

صفحه 147-165

ابراهیم جاودان؛ اسماعیل پیش بهار؛ جعفر حقیقت؛ رسول محمد رضایی