اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشایر گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

بانک کشاورزی اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی بخش کشاورزی ‌است. با توجه به محدودیت منابع بانکی، هدف این مطالعه اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی در استان‌هاست. بدین منظور، ابتدا شاخص‌های مرتبط با اولویت سرمایه‌گذاری تعریف و برای دورة زمانی 90-1389 محاسبه شد[1]، سپس با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص‌های مذکور برای اولویت‌بندی تعیین و روش تاپسیس برای اولویت‌بندی زیربخش‌های کشاورزی در استان‌ها به کار گرفته شد و در نهایت، از روش برنامه‌ریزی آرمانی برای تخصیص بهینة اعتبارات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیشتر استان‌ها، اولویت‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب عبارت اند از: زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور،  شیلات و جنگلداری. نتایج برنامه‌ریزی آرمانی نشان داد که در حالت کلی، تخصیص اعتبارات در بانک کشاورزی بهینه نیست و در صورت تخصیص بهینه اعتبارات، حدود 9/56 درصد اعتبارت به زیربخش زراعت و باغبانی، 1/39 درصد به زیربخش دام و طیور، 7/2 درصد به زیربخش شیلات و آبزیان و 3/1 درصد به زیربخش جنگلداری اختصاص خواهد یافت.[1]. مطالعه مذکور در سال‌های 1393-1394 انجام گرفته ولیکن با توجه به اینکه  آخرین داده‌ها مربوط به سال 1390 است، مطالعه بر مبنای آن انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization and Optimal Allocation of Agricultural Bank Credit in Separate Provinces of Iran

نویسندگان [English]

 • R. Mohsen Pour 1
 • A. Mohamadi-Nejad 2
 • R. Moghaddasi 3
1 PhD Student, Agricultural Economics Dep., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Agricultural Economics Dep., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Agricultural Economics Dep., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bank Keshavarzi (BK) is considered as the major financial entity in financing agricultural sector. Due to limitations in accessible resources, objective of this study is prioritizing and optimal allocating of agricultural credits in Iran. For this purpose, the relevant indices of investment priorities are defined and calculated. Then, by utilizing Entropy technique, the weights of mentioned indices are determined and by the use of Topsis method, the agricultural subsectors prioritized in provinces separately. Eventually, the goal programming is used for the optimum allocation of credits. The results showed that in most provinces, investment priorities are as follows, respectively: farming and horticulture, livestock and poultry, fisheries and forestry. In general, according to the goal programming results, the credit disbursement in BK is not optimal; by assuming the optimality, about 56.9 percent of such credits will be allocated to farming and horticulture, 39.1 percent for livestock and poultry, 2.7 percent and 1.3 percent for fisheries and forestry sub sectors, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Credit
 • Prioritization
 • Optimal allocation
 • Bank Keshavarzi (BK)
 1. Abedi, Q.,  Delgushaei, B., Tabibi, S. J.  and Arianejad, M. B. GH. (2007).  The Ideal Planning Model for Resource Allocation in the Educational, Academic Department of the Ministry of Health and Medical Education. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 17 (57): 87-82. (Persian)
 2. Akbari, N. and  Moradi, Z.  (2008).  Economic review and prioritizing industrial investment in kurdistan province. Journal of Humanities and Social Sciences of Economic Sciences, 8 (3): 58-33. (Persian) 
 3. Amini, A. R.  and  Haji  Mohammad, N. (2005). Estimation of the time series of capital inventory in the Iranian economy during the period 1959-2002. Plan and Budget, 90: 86-53. (Persian)
 4. Annual Report of the Agricultural Bank.  Different years. Agricultural Bank Publications. (Persian)
 5. Arab Mazar, A. and Khademian,  S. (2013). Priority of investment in Iran's Agricultural Sub-divisions. Agriculture and Development, 21 (82): 43-27. (Persian)
 6. Asgarpour, M. J. (2008).  Multiple criteria decision making.Tehran. Tehran: University Publication. (Persian) 
 7. Asghari, M.  (2011). Agricultural development priorities using Multi-criteria MCDM decision making decision: A case study agriculture division of  isfahan province.  Economic Studies of  Wisdom Path , 1 (1): 121-89. (Persian)
 8. Bakhtiari, S. and Pasban, F. (2004).  Role of  bank credits in the development of Job opportunities: A case study of Iran's Agricultural Bank. Agricultural Economics and Development, 46: 73-104. (Persian)
 9. Behkish, M. (2002). What is the economy?. Tehran: Nashr Nei Publications. (Persian)
 10. Boghizan, A. (1992).  Estimation of capital stock in major economic subdivisions (1959-1977). Master  Thesis of Economic,  Faculty of  Economics and Political Science, University of  Shahid Beheshti. (Persian)