اولویت‌بندی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد توسعة روستایی

چکیده

با تأسیس و گسترش صنایع فراوری محصولات کشاورزی می‌توان ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با ایجاد اشتغال باعث افزایش درآمد روستاییان منطقه شد و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کرد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعة صنایع تبدیلی استان گیلان و تعیین اولویت ایجاد این صنایع انجام شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط فعلی صنایع تبدیلی روستایی استان و مواد اولیه آنها (محصولات کشاورزی)، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) و به کارگیری شاخص‌های نه‌گانه(شامل: اشتغال، ارزش‌افزوده، بهره‌وری، سرمایه‌بری، کاهش ضایعات، افزایش صادرات، کاهش واردات، حفظ محیط زیست و وجود مواد اولیه در استان)، اقدام به اولویت‌بندی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان گیلان شد. این اولویت‌بندی هم به صورت کلی در 4 گروه اصلی این صنایع ( باغی، زراعی، دامی و شیلاتی) و هم به طور جزئی در زیربخش‌های هرکدام از این 4 گروه اصلی  با استفاده از نظر 10 نفر از مطلع‌ترین کارشناسان استان انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اولویت توسعة صنایع تبدیلی استان بر خلاف شرایط موجود  به این ترتیب است: باغی، شیلاتی، دامی و زراعی. سه اولویت صنایع تبدیلی بخش باغی به ترتیب، فراوری میوه، تولید و بسته‌بندی چای و سردخانه و در بخش شیلات، کنسرو ماهی، فراورده‌های گوشتی ماهی و تولید پودر ماهی و سایر آبزیان تعیین گردید. در بخش دامی، تولید فراورده‌های لبنی، انواع کشتارگاه و تولید فراورده‌های گوشتی و غدای آماده به ترتیب در اولویت قرار دارند و سرانجام در بخش زراعی شالی‌کوبی و بسته‌بندی برنج، تهیة خوراک آمادة دام و طیور و روغن‌کشی از محصولات زراعی سه اولویت اول را به خود اختصاص دادند. افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع فراوری محصولات باغی، شیلاتی و دامی به ترتیب می‌تواند در دستیابی به  کاهش ضایعات و افزایش اشتغال و افزایش درآمد روستاییان  مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Priority of Development of Agricultural Processing Industries in Guilan Province

نویسندگان [English]

 • zahra amiri 1
 • Sh. Kavosi 2
 • M. Tabasi 3
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, University of Guilan, Rasht, Iran
2 PhD Student of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, International Campus, Mashhad, Iran
3 MS in Rural Development
چکیده [English]

With the establishment and expansion of agricultural processing industries; it is possible to minimize agricultural wastes as well as creating employment for villagers to improve the income of the villagers in the region and prevent their migration to other cities. Accordingly, the present study aims to review processing industries in Guilan province and determining the priority of creating these industries. For this purpose, after reviewing the current conditions of rural processing industries in this province and their raw materials (agricultural products), and using the Analytical Hierarchy Process (AHP) and using nine indicators (including employment, value added, productivity, capital formation, waste reduction, increased exports, reduced imports, environmental protection and availability of raw materials in the province); we tried to prioritize processing industries in agricultural sector of Guilan province. This prioritization is conducted in general into four main categories of such industries (garden products, agricultural products, livestock and fisheries) and also in partly subgroups of each of the four main groups using the comments and suggestions of the 10 most experienced experts in the province that were in the acceptable range of the AHP method. The results of the research showed that priorities of the processing industries in this province are as follows in contrary to existing conditions: garden products, fisheries, livestock and agricultural products. The three priorities of the garden products sector are fruit processing, tea production and packaging, cold storage, and for fisheries sector, the priorities are producing canned fish, fish products and producing powder of fish and/or other aquatic animals. In the livestock sector, the priorities are production of dairy products, slaughterhouses and production of meat products and ready-to-cook foods. And finally, in farming sector the priorities are rice field and packing, preparing feed for livestock and poultry and oiling from agricultural crops. Increased investment in the processing industries of garden products, fisheries and livestock; respectively; can help in achieving the goal of reducing wastes and increasing employment and rural incomes. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Development
 • Processing Industries
 • Analytical hierarchy process (AHP)
 • Guilan
 1. Abazari, A. and Hosseini Yekani, A. (2012). Prioritizing the cities of Mazandaran Province for the proper deployment of processing and supplementary industries. Agricultural Economics and Development Research, 45 (1): 175-180. (Persian)
 2. Ahmadian, M., Ghanbari, Y., Aslani Sangheedeh, B. and Azizi, H. (2013). Identifying and analyzing the factors affecting the undevelopment of the agricultural processing and supplementary industries (case study: Marvdasht county). Journal of Rural Planning and Research, 4: 125-152. (Persian)
 3. Anonymous. (2004). Definitions and instructions provided by the Deputy Minister of Industry and Rural Development. Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran. (Persian)
 4. Census (2010) Agriculture- Jahad, Guilan province. (Persian)
 5. Ghodsi Pour, H. (2000). The analytical hierarchy process. Amir Kabir University of Technology, Tehran, Seventh Edition. (Persian)
 6. Hambrick, D. C. and Lei, D. (1985). Toward an empirical prioritization of contingency variables for business strategy. Academy of Management Journal, 28: 763-788.
 7. Hashemian Esfahani, M. (1998). Determining the priorities of industrial investment. Trade Studies and Research Institute, Tehran. (Persian)
 8. Iranian Center for Statistics (2007). Economic classification of economic activities (ISIC). (Persian).
 9. Jabreieli, M. (2003). Importance and role of food industry in agricultural development. Monthly Journal of Agricultural and Food Industries, No. 12: 23-27. (Persian).
 10. Keshore, C. (2004). Rural non- farm actives in specific regions of Orissa. Journal of Rural Development, 16:457-464.
 11. Khajeh Shokouhi, A., Jesam, Cheraghy, M. and Asshur, H. (20013). Locating and prioritizing the establishment of agricultural supplementary industries in Golestan province. Quarterly Journal of Rural Space and Rural Development, 60 (4): 25-41. (Persian)
 12. Motie langerodi, H. (2005). The economic geography of Iran (Industries). Jihad Daneshgahi, Mashhad. (Persian).
 13. Norie, H. A., Amini, A. and Suleimani, N. (2012). Optimal location of date processing and supplementary industries in Kazeroun. Journal of Spatial Planning, 2(3): 34-23. (Persian)
 14. Pilat, D. (1995). Comparative productivity of Korean manufacturing, 1967-1987. Journal of Development Economics, 46(1): 123-144.        
 15. Randeni, R. K. D.  (2011). The potential of developing agro-based industries in SriLanka (with special reference to North Central province). International on Management, Economics and Social Sciences (ICMESS'2011) Bangkok.
 16. Rezaei, C. (2007). Feasibility of the establishment of processing and supplementary industries of livestock products in Ilam province. Geographical Research, 61: 179-191. (Persian)
 17. Watanabe, M., Jinji, N. and Kurihara, M. (2009). Is the development of the agro- processing industry pro-poor? the case of Thailand. Journal of Asian Economic, 20: 443-445.
 18. Zahery M., Aghayari Hir, M. and Zakeri Miab, K. (2015). Prioritization of agricultural processing and supplementary industries in Azarshahr City by Delphi and Topsis Combined Techniques. Geography and Planning, 19 (51): 221-246. (Persian)