مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 نویسنده مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران.

4 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

چکیده
تغذیة خاک با مدیریت اصولی مصرف کود به نحوی که عملکرد را با حداقل کردن آسیب‌های زیست‌محیطی حداکثر کند، اهمیت خاصی دارد. عناصر نیتروژن (N)، فسفر (K) و پتاسیم (P) مهم‌ترین مواد غذایی مورد نیاز گیاه می‌باشند. به دلیل اینکه استفاده از کودهای شیمیایی می‌تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد کند، هدف از مطالعة حاضر تعیین ترکیب بهینة کودهای مصرف‌شده در تولید برنج در منطقة گهرباران ساری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی و نظریة بازی­ها است. داده­های مطالعة حاضر از طریق تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبة حضوری با 198 کشاورز منطقة گهرباران در سال 1394-1393 جمع‌آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات برنج طارم و برنج شیرودی در میان کشاورزان نماینده به‌طور متوسط بیشتر از حد بهینه بوده و موجب افزایش آلودگی خاک به مواد شیمیایی شده است. پیروی از الگوی بهینة ارائه شده در این مطالعه برای مصرف کود، موجب کاهش آلودگی خاک به مواد شیمیایی، کاهش هزینة مصرف کود و افزایش تولید به ازای هر واحد مصرف کود می‏شود. لذا کشاورزان با تأمل در نتایج مطالعاتی نظیر مطالعة حاضر می­توانند مصرف کودهای شیمیایی را مدیریت نمایند و در این راستا سازمان­های کشاورزی نیز در ترویج کشت محصولات ارگانیک کوشا باشند.
 
طبقه‌بندیJEL: C70، C61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical Fertilizers Use Management for Rice Production (A Case Study of Sari Goharbaran)

نویسندگان [English]

 • Kh. Abdi Rokni 1
 • S. A. Hosseini-Yekani 2
 • S. Abedi 3
 • F. Kashiri 4
1 Msc student in Agricultural Economics, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Associate Professors of agricultural economics, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 PhD Student in Agricultural Economics, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Soil fertility in an optimal fertilizers use management system which is maximizing yield along with minimizing environmental damages is so critical. Nitrogen (N), phosphorus (K) and potassium (P) are the most important required nutrients for plant growth. Since the use of chemical fertilizers could create serious dangers for the environment and community health, the purpose of this study is determination of the optimal combination of fertilizers used for rice production in the Goharbaran of Sari using Goal Programming Model and the Game Theory. Required data for this study was collected by questionnaires and interviewing the 198 farmers during the 2014-2015 crop years. The results of this study showed that the amount of fertilizers use for Tarom and Shiroodi rice have not been optimal by representative farmers, so that on average, fertilizers use for Tarom and Shiroodi rice is more than optimal value, and it has increased soil pollution to chemical material. Following the presented optimal pattern in this study for fertilizer use, reducing soil contamination to chemicals, reduce the cost of fertilizers and increase the production per unit of fertilizer. Therefore, farmers can manage the use of chemical fertilizers concerning the results of the current and similar studies. Furthermore, agricultural organizations also should try in promoting the cultivation of organic products. 
JEL Classification: C61, C70
 
کلیدواژه‌ها [English]

 • Nutrient Management
 • Goal Programming
 • game theory
 • Tarom and Shiroodi Rice
 1. Agustina, R., Saleh, R. and Gamal, M. (2015). Modeling oil palm nutrient management using linear goal programming. Science Publishing Group, 4(5): 374-378.
 2. Amini, A., Nori, E. and Sangdeh, B. (2015). Evaluation and consideration of rice cultivars sustainability using multi-criteria decision making (Case study: Rezvanshahr city). Iranian Academy of Agricultural Extension and Education, 11(1): 101-126. (Persian)
 3. Azadegan, B. and Amiri, R. (2010). Effect of fertilizer management on yield of crops in Pakdasht region. Farmer magazine, No. 10: 1-10. (Persian)
 4. Azar, A.S. and Faraji, H. (2009). Fuzzy management science. The Institute of Kindness Publishing. fourth edition. Tehran, pp. 110-43. (Persian)
 5. Chabok, Kh. and Amoli, N. (2013). Suitable varieties of cauliflower in the second crop after rice in Mazandaran. Publication of research findings and Crop plants, Vol(2): 221-228. (Persian)
 6. Chizari, A., Sharzei, Gh. and Keramatzade, A. (2011). Economic value of  water in goal programming approach (Case study: Barzoo dam of Shyrvan). Journal of Economic Research, Vol 71: 39-66. (Persian)
 7. Ghasemi, A., Hasanlou, S., Pirouz, R. and Najafi, H. (2015). Environmental approach in determination of optimal cropping pattern using goal programming model (Case study: Varamin area). Environmental Research, 6 ( 11): 169-172. (Persian)
 8. Ghosh, D., Sharma, D. and Mattison, D. (2005). Goal programming formulation in nutrient management for rice production in West Bengal. Int. J. Production Economics, 95: 1–7.
 9. Hassan, N., Hassan, KH. and Yatim, S. ( 2013). Optimizing fertilizer compounds and minimizing the cost of cucumber production using the goal programming approach. American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 7(2): 45-49.
 10. Hassan, N., Safiai, S., Raduan, N. and Ayop, Z. (2012). Goal programming formulation in nutrient management for Chilli plantation in Sungai Buloh. Advances in Environmental Biology, 6(12): 4008-4012.
 11. Hazel, P.B.R. and Norton, R.D. )1986) .Mathematical programming for economic analysis in agriculture, Colliei MacMillan Publisher, London, UK.
 12. Karbasi, A., Fakari Sardehaee, B., Kojouri Geshniyani, M. and Rezaei, Z. (2012). Analysis of soil nutrient management for rice production in Mazandaran. Annals of Biological Research, 3 (6):2881-2887 .
 13. Kamali, H. (2013). Our fruits and vegetables have nitrate. Journal of Nutrition, No. 462.
 14. Mobser, H. and Gorbannor, M. (2005). Effects of quantities and nitrogen distribution on rice yield. Scientific Journal of Agricultural Sciences, No. 3: 109-119. (Persian)
 15. Mohammadian, M. , Shahnovati, N. , Ghorbani, M. and Aghel, H. (2010). Compilation of sustainable crop pattern in fariba plain of torbat jam. Agricultural Economics, No. 2: 1 -42. (Persian)
 16. Mosaavi, N. and Akbari, M. (2014). Optimal cropping pattern and its impact to water resources management. Journal of Water Resources, the seventh year, No. 4: 101- 109. (Persian)
 17. Nasabian, SH., Mohammadi, H. and Kikha, AS. (2014). Effect of modified crop pattern on reduction of fertilizer and water use of agricultural activities. Journal of Environmental Science and Technology. No.3: 75-91. (Persian)
 18. Nori, K. (2005). Rice protection policies in Iran. Agricultural Economics and Development, Vol (52): 87-106. (Persian)
 19. Nikkhah, H., Daneshmand, A., Mohammadian, M. and Masoumi, M. (2012). Effect of Supernitoplasty biological fertilizer on performance and yield components of rice: Shiroudi variety Oriza sativa L.. National Food Security Seminar. (Persian)
 20.  Perme, Z. and Gilanpour, A. (2009). Investigating rice market regulation policies in Iran and comparing it with selected countries and providing solutions for improving its market regulation. Business Magazine, No. 49: 38-32. (Persian)
 21. Pezhohandeh, A., Moghadasi, R., Yazdani, S. and Asadpour, H. (2011). Determination of optimal cropping pattern in Sari Dashtenaz company with multiple objectives. Agricultural Extension and Education Research, 4(1): 84-91. (Persian)
 22. Romero, C. and Rehman, T. (2004). Multiple criteria analysis for agricultural decision: Elsevie Publication, Netherlands 3.
 23. Sadegh Pourmouri, M. (2007). Fertilizers in agriculture. Member of Technical Committee for Soil and Water Research Department. Varamin Agricultural Research Center. (Persian)
 24. Sargazi, A., Nikbakhsh, F. and Sabouhi, M. (2013). Optimum allocation of required fertilizer combination in rice cultivation using approach of goal programming, Case Study: Mazandaran city. International Journal of Agronomy and Plant Production, 4 (11): 2991-2996.
 25.  Sirjani, F., Kohansal, M. and Saboohi, M. (2014). Application of two-stage multispectral fuzzy linear programming model in compilation of optimal cropping pattern (case study of central part of Mashhad city). Journal of Agricultural Economics and Development, No. 4: 368-376.
 26. Sokotyfar, R. (2005). Rice Technology - A look at the rice threshing industry of the country. (Persian)
 27. Sharifi Ashoorabadi, A. (1998). Fertility study in soil ecosystems. Doctoral Dissertation Islamic Azad University, Science and Research Branch. (Persian)
 28. Shirzadi, S. Sabouhi, M. and Jalali, AS. (2012). Determination of Kashmar plain cropping pattern based on conservation of underground resources. Economics and Agricultural Development, 2(3): 261-171. (Persian)
 29. Yusufidaz, M. Soltani, A. Galeshi, S. and Zeynli, A. (2014). Optimization of wheat nitrogen management in Gorgan: Amount and time of Nitrogen fertilizer use. Journal of Crop Production, No. 4. 81-102. (Persian)
 30. zamani, O., Ghaderzad, H. and Mortazavi, A. (2014). Determination of cropping pattern with an emphasis on the optimal use of energy and sustainable agriculture (A Case Study of Saqez City, Kurdistan Province). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, No. 24: 32-43. (Persian)