دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 101، خرداد 1397، صفحه 1-303 
مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری)

صفحه 29-53

10.30490/aead.2018.65198

خدیجه عبدی رکنی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سمانه عابدی؛ فاطمه کشیری کلائی


رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن*

صفحه 181-218

10.30490/aead.2018.65204

زهرا کریمی تکانلو؛ رضا رنجپور؛ محمد علی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده؛ فاطمه باقرزاده آذر