آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده


در سال‌های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت‌ها و سیاست­گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه‌ واردات کالاها، مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده‌ داخل نسبت به خارج از کشور می‌شود و این امر بر اشتغال‌زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه‌‌ زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می‌پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه­ واردات زیربخش‌های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه­ واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش­های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل‌داری و ماهی‌گیری بر اشتغال‌زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه­ واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال‌زایی غیرمستقیم مشاهده می‌گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال‌زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می‌یابد. بر اساس شاخص اشتغال‌زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه‌ واردات زیربخش‌های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل‌داری و ماهی‌گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می‏شود. با توجه به این نتایج می‌توان گفت که حذف موانع تعرفه­ای زیربخش‌های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال‌زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال‌زایی غیرمستقیم نیز می‌گردد و بیشتر بر بخش‌هایی اثر می‌گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش‌ها دارند. لذا پیشنهاد می‌شود دولت‌ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه­ واردات بخش‌ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال‌زایی سایر بخش‌ها نیز توجه نمایند.
 
طبقه‌بندی JEL: A13, E01, E24, F16 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Potential Effects of Eliminating the Tariff Barriers for Agricultural Sub-Sectors on Direct and Indirect Employment

نویسندگان [English]

  • M. Kiani Deh-Kiani 1
  • Seyed H.A Mosavi Mosavi 2
  • S. Khalilian 3
1 PhD Student of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 . Assistant Professor of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Ira
چکیده [English]

 In recent years, trade liberalization has become one of the main objectives of governments and policymakers. In this regard, removing import tariffs is the most important step that can have significant effects on production, employment and welfare. Undoubtedly, eliminating tariffs will reduce domestic producers' power over the foreign producer, and this will affect employment in the entire economy. Accordingly, the present study examines the effects of removing agricultural sub-sectors tariffs on direct and indirect employment using the input-output table in 2011. To achieve the research goal, after import tariffs were calculated for agricultural sub-sectors, the effects of eliminating import tariffs were examined on agricultural sector and its sub-sectors including agriculture, horticulture, animals breeding, forestry and fishing on employment. Thus, due to the removal of agricultural import tariffs, will be created 3.7 percent and 2.6 percent reduction in direct employment and indirect employment, respectively. As a result, due to trade liberalization in the agricultural sector, indirect employment will decline more than direct and indirect employment. Based on indirect employment index, in scenarios eliminating import tariffs for agriculture and horticulture, animals breeding, forestry and fishing, decrease by 5.4, 0.26, 0.52 and 0.03 percent respectively. According to these results, it can be said that removing the tariff barriers of agricultural sub-sectors, in addition to reducing direct employment, also leads to a reduction of indirect employment and more effective on sectors that have strong links with this sub-sector. Therefore, it is recommended, the government pay attention to indirect effects on the employment sector to other sectors before any action to remove import tariff sectors.
JEL Classification: A13, E01, E24, F16

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural sector
  • Trade Liberalization
  • employment
  • Input-Output Table
1. Barghi Osghoei, M., Sadeqi, H. and Behbodi, D. (2009). Impact of tariff rate reduction of imported goods on the level of employment and distribution of income between urban and rural households. Economic Research, 9(4): 89-111. (Persian)
2. Bidabad, B. (2004). Intersectional communication and the goal of increasing employment in the country. Agricultural Economics and Development, (46): 107-136. (Persian)
3. Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (2011). Report on the Input-Output table of the Iranian economy in 2004. Economic Accounts Administration. (Persian)
4. Chemingui, M.A. and Dessus, S. (2008) Assessing non-tariff barriers in Syria. Journal of Policy Modeling, 30: 917–928.
5. Chen, H.Y., Chang, Y.M. and Chiou, J.R. (2011). A welfare analysis of tariffs and equivalent quotas under demand uncertainty: Implications for tariffication. International Review of Economics and Finance, 20: 549–561.
6. Elshennawy, A. (2013). The Euro-Mediterranean free trade agreement and the cost of tariff liberalization in Egypt. Journal of Policy Modeling, 35: 326–338.
7. Iranian Statistics Center. (2011). Employment statistics of Iran's economy sectors in 2011. (Persian)
8. Erero, J.L., Pambudi, D.D. and Bonga, L.B. (2014). Effects of reducing tariffs in the democratic. ERSA Working Paper No. 467.
9. Export and Import Regulations. (2001). Commercial publishing company. (Persian)
10. Fatemi, G. (2009). The analysis of the welfare effect of traditional (exogenous) and non-endogenous tariffs for a small country. International Economic Studies, 20(35): 49-60. (Persian)
11. Hienuki, S., Kudoh, Y. and Hondo, Y. (2015). Life cycle employment effect of geothermal power generation using an extended input-output model: the case of Japan. Journal of Cleaner Production, 93: 203 - 212.
12. Hosseini, M. and Heidari, Gh. (2009). The estimation of seasonal tariffs for Iran's agricultural. Iranian Journal of Trade Studies, 13(50): 121-155. (Persian)
13. WTO. (2011). https://www.wto.org/english/res_e/booksp_ e/tariff_ profiles 15_e.pd/.
14. Jahangard, E. (2014). Input-Output analysis, technology, planning and development. Tehran Ready Publisher, First Edition. (Persian)
15. Jahangard, E. and Shishawani, M. (2014). Investigating the direct and indirect impact of human capital on the growth of Iranian economic activities. Applied Economics, 4: (13): 38-48. (Persian)
16. Jalaei Esfandabadi, A. and javdan, A. (2010). The impact of trade liberalization on the employment of Iranian agriculture. Agricultural Economics Research, 2:(4): 135-150. (Persian)
17. Keshavarz Hadad, Gh. and Cheraghi, D. (2007). Ranking productive and job potential of Iran's economic sectors using the input-output table 1996. Economic Research, 7(1): 47-75. (Persian)
18. Koo, W.W. and Kennedy, P.L. (2005). International trade and agriculture. Blackwell Publishing. ISBN 1-4051 -0800-2.
19. Leontief, W. (1986). Input-Output Economics. Published by Oxford University Press, Inc., 200 Madison Avenue, New York, New York 10016.
20. Mehrara, M. and Barakhordari, S. (2007). Investigating the effects of tariff reductions through Iran's accession to WTO and economic sector in the form of a computable general equilibrium model. Economic Research, (80): 171-194. (Persian)
21.Mesrinejad, Sh. (2010). Trade liberalization and international competitiveness in Iran. International Economics Studies, 21(37): 101-116. (Persian)
22. Miller, R.E and Blair, P.D. (1985). Input-Output analysis: foundations and extensions. New Jersey: Prentices-Hall, Inc. Chap. 9.
23. Mojaver Hosaini, F. (2006). Estimating the macro-scale effects of Iran's accession to the World Trade Organization using a computable general equilibrium model (CGE). Economic Research, (39): 1-38. (Persian)
24. Mosavi, S.A. and Ismaili, A. (2011). Analysis of increasing rice import tariff on welfare and poverty of the Iranian rural and urban. Agricultural Economics, 5(3): 143-167. (Persian)
25. Movchan, V. and Eremenko, I. (2003) Measurement of non-tariff barriers the case of Ukraine. Prepared for the Fifth Annual Conference of the European Trade Study Group (ETSG). September 11-13, 2003, Madrid, Spain.
26. Nowroozi, H., Vasfi Esfastani, Sh., Fathi, J. and Fathizadeh, A. (2012). Protection of intellectual property rights in the form of intergovernmental interactions. Business Research, (64): 91-121. (Persian)
27. Perali, F., Pieroni, L. and Standardi, G. (2012). World tariff liberalization in agriculture: An assessment using a global CGE trade model for EU15 regions. Journal of Policy Modeling, 34: 155–180.
28. Research Center of Islamic Parliament. (2015). Statistical basis of input-output table 2011. Second Edition. (Persian)
29. Sadeghi, H. and Barghi Osghoei, M. (2008). Commercial liberalization (with emphasis on tariff reduction) and its impact on wage inequality. Economic Research, 8(4): 147-174. (Persian)
30. Sagheb, H. and Mehrabi, L. (2006). A study on the welfare effects of reducing barriers to Iran's tariffs in business with group D8. Trade Studies, 10 (40): 155-186. (Persian)
31. Salami, H. and Permeh, Z. (2001). The impact of increasing exports of agricultural and industrial sectors on the economy of Iran. Agricultural Economics Research, (59): 141-181. (Persian)
32. Souri, A. (2005). Input-Output analysis. Hamedan Light Science Publisher, First Edition. (Persian)
33. Customs site of the Islamic Republic of Iran (2011). Statistics of Iranian imports in 2011. (Persian)
34. Tayebi, S.K. and Mesrinejad, Sh. (2007). Commercial liberalization of agricultural sector and application computable general equilibrium models. Quantitative Economics, 4(1): 5-24. (Persian)
35. Tofigh, F. (1992). Input-Output analysis in Iran and its applications in measurement, prediction and planning. Tehran, Islamic Revolution Publisher. (Persian)
36. Wydra, S. (2011). Production and employment impacts of biotechnology —input–output analysis for Germany. Technological Forecasting & Social Change, 78: 1200–1209.
37.Zoghipour, A. and Zibaei, M. (2009). Investigating the effects of commercial liberalization on key variables of Iranian agricultural sector: A Computable General Equilibrium Model. Agricultural Economics, 3(4): 67-9. (Persian)