ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی، دانشگاه تربیت‌مدرس

2 استادیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دکتری اقتصادکشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

     
امنیت غذایی پایدار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست­گذاران در دولت ها بوده است و گندم به عنوان مهم‌ترین محصول پرمصرف در ایران، سهم بسزایی در تأمین این مهم داشته است. از طرف دیگر، رسیدن به خودکفایی و اعمال سیاست‌های حمایتی برای رسیدن به این هدف همواره در دستور کار قرار داشته، اما این امر فقط در کوتاه­مدت اتفاق افتاده است. بنابراین، ارائه راهکارهایی برای نیل به خودکفایی بلندمدت و پایدار این محصول ضروری به نظر می­رسد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی آثار رفاهی خودکفایی پایدار گندم در یک افق ده‌ساله (1403-1393) بوده است. برای این منظور، در تحقیق حاضر، بازار گندم ایران با استفاده از تعادل جزئی چند بازاره مدلسازی شده است. در این مدل، از توابع عرضه داخلی، تقاضا، واردات و تابع موجودی انبار استفاده گردیده و مساحت زیر هر منحنی تحت عنوان مازاد رفاه هر یک از عوامل بازار در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که حرکت به سمت خودکفایی اگرچه در سال­های اولیه موجب زیان­های رفاهی گردیده، اما با ادامه روند، زیان‌های رفاهی جبران و بازار گندم به سمت یک شرایط پایدار همگرا می­شود. بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده، رسیدن به خودکفایی بر اساس یک برنامة بلندمدت و افزایش مقدار قیمت تضمینی گندم با حفظ انگیزه­های تولید پیشنهاد می­شود.
 
طبقه‌بندی JEL: C02، C62، D60

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Welfare Effects of Sustainable Self-Sufficiency on Iran’s Wheat Market

نویسندگان [English]

 • F. Riyahi 1
 • Hamed Najafi Alamdarlo 2
 • M.H. Vakilpoor 3
1 MSc in Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 PHD in Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sustainable food security has always been one of the main concerns of policy makers and wheat, as the most widely used product in Iran, has been contributing to food security. Also, achieving self-sufficiency and applying supportive policies has always been on the agenda, but this has only happened in the short run. Hence the development of strategies to achieve sustainable long-term self-sufficiency of this product is essential. The objective of this study was to evaluate the welfare impacts of sustainable self-sufficiency in a ten-year horizon (2014-2024), therefore, in this study, partial equilibrium approach and multi-market models have been used. In this model, domestic supply, demand, imports and inventories functions have been used, and the area under each curve is defined as surplus welfare. The results showed that the move to self-sufficiency, although in the early years leads to welfare losses, but then the welfare losses have been offset, and wheat market will converge towards a stable condition. Therefore, it is suggested that achieving the self-sufficiency is based on a long-term plan and increasing the guaranteed price should maintain the incentive of wheat production.
 
 
JEL Classification: C02, C62, D60

کلیدواژه‌ها [English]

 • Partial Equilibrium
 • Sustainable Self-Sufficiency
 • Wheat
 • Multimarket Models
 1. Ahmadian, M. (2005). To evaluate the impacts of variable support price on the components of government welfare costs in the markets for wholesale and on farm production for wheat. Agricultural Economic and Development, 13(52): 1-26. (Persian)
 2. Alves, E., Gazzola, R. and Marra, R. (2008). The meat market in Brazil: a partial equilibrium Model. Revista de Economia e Socialogia, 46(4): 1189-1208.
 3. Azhdari, S., Mortazavi, S., Mosavi, S., and Vakilpour, M. (2013). Investigation the bread waste reduction on the Iranian's consumer's Welfare. Agricultural Economic and Development, 21 (82) :69-89. (Persian)
 4. Bagheri, M., and Najafi, B. (2011). Welfare effects of import tariff reduction on rice market in Iran. Journal of Agricultural Economic Research, 3(1): 181-194. (Persian)
 5. Bakhsodeh, M. (2002). The study of agricultural monopolies. Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute, Tehran, Iran. (Persian)
 6. Chen, C., McCarl, B.A., and Chang, C. (2006). Estimating the Impacts of government interventions in the international rice market. Canadian Journal of Agricultural Economics, 54:81-100.
 7. Devadoss, S., Helmar, M., and Meyers, W.H. (1990). The world wheat trade model: specification, estimation and validation. Technical Report 90, TR 14.
 8. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2013. Database.
 9. Hoang, K.H. and Meyers, W.H. (2015). Price stabilization and impacts of trade liberalization in the Southeast Asian rice market. Food Policy, 57: 26–39.
 10. International Food Policy Research Institute, 2004.
 11. IRICA (The Islamic Republic of Iran Customs Administration). (2016). Statistical Year Book. (Persian) 
 12. Jalal Kamali, M., Asadi, H. and Najafi Mirak, T. (2006). Strategic plan for wheat field research, Ministry of Agriculture. Available at: http://www.agri-es.ir/Portals/0/zeraat-gandom-rahbordi.pdf. (Persian)
 13.  Khalilian, S., Shemshadi, K.,  Mortazavi, S.A. and Ahmadian, M. (2014). Investigating welfare effect of climate change on the wheat products in Iran. Agricultural Economics & Development, 28(3): 292-300. (Persian)
 14.  MAJ (Ministry of Agriculture Jahad). (2016). Statistical Year Book. (Persian)
 15.  Manjezi, M., Ghobadi, S. and Afghah, A. (2010). The study of short run and long run effects of trade liberalization on Iran’s wheat import. Agricultural Economics & Development, 24(4): 526-532. (Persian)
 16.  Mohamadi, H. and Naghshinehfard, M. (2006). The effects of commercial liberalization on the supply, demand, import and export of wheat and pistachio from Iran. Journal of Agricultural Sciences, 12(1): 27-33. (Persian)
 17.  Mosavi, S.H. (2016). Energy price reform and food markets: the case of bread supply chain in Iran. Agricultural Economic, 46:1-11.
 18.  Mosavi, S.H. and Esmaeili, A. (2011). The impacts of import tariff policy on domestic rice market in Iran. Journal of Agricultural Economic Research, 3(2): 1-20. (Persian)
 19.  Mosavi, S.H., Bakhshodeh, M. and Azhdari, S. (2012). A welfare analysis of the government interventions in the wheat market and Its influence on the barley market in Iran, using a game theoretic approach. Agricultural Economics & Development, 26(2): 100-116. (In Persian)
 20.  Najafi, B. and Farajzadeh, Z. (2010). Welfare impacts of chemical fertilizer subsidy elimination on bread consumers. Journal of Agricultural Economic Research, 2(1): 1-13. (Persian)
 21.  Permani, R. Vanzetti, D. and Setyoko, N.R. (2011). Optimum level and welfare effects of export taxes for cocoa beans in indonesia: a partial equilibrium approach. Paper Presented at the 2011 Conference (55th), February 8-11, 2011, Melbourne, Australia.
 22. Salhofer, K., Schmid, E., Schneider, F. and Streicher, G. (2001). Was the austrian agricultural policy least cost efficient?. Johannes Kepler University of Linz.  Working Paper No. 0103.
 23. Samuelson, P.A(1952). Spatial price equilibrium and linear programming. American Economic, 3:283-303.
 24. SCI (Statistical Center of Iran). (2016) (Persian)
 25. Shahnoshi, N., Dehghanian, S., Ghorbani, M., Gilanpoor, O. and Danesh Mesgaran, M. (2004). Investigating the Factors Affecting Wheat supply in Khorasan Province. Agricultural Economic and Development, 12(47): 91-102. (Persian)
 26. Shoshtarian, A. (2013). Economic poverty review in Iran. PhD Thesis, Shiraz University. (Persian)
 27. Takayama, T. and Judge, G.G. (1964). Spatial equilibrium and quadratic programming. Journal of Farm Economics, 46:67-93.
 28. Takayama, T. and Judge, G.G. (1971). Spatial and temporal price and allocation models. Amsterdam: North- Holland. 
 29. Westcott, P.C. and Hoffman, A.L. (1999). Price determination for corn and wheat: the role of market factors and government programs. Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture. Technical Bulletin No. 1878.
 30. Yavari, G. (2001). Investigating the effects of pricing policy on Iranian crop production: wheat, rice, apple, sugar beet. PhD Thesis, Tarbiat Modares University. (Persian)
 •