بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

4 دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از سال 1389 دولت با هدف تخصیص بهینه منابع و اختصاص اعتبارات به اقشار نیازمند و مستحق برخورداری از امکانات یارانه‌ای، اقدام به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کرده است. با توجه به سهم بالای یارانه گندم، آرد و نان (حدوداً 50 درصد) از کل یارانه کالاهای اساسی، این مطالعه آثار اجرای این قانون را بر متغیرهای مهم بخشهای نامبرده بررسی کرد. در این راستا، نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای در دو استان خراسان رضوی و تهران، به عنوان قطبهای مهم تولید و مصرف نان، آرد و گندم، از بین نانوایان(576 مشاهده)، مصرف کنندگان (1622 مشاهده) و کارخانه‏های آرد (21 کارخانه) این بخش‌ها صورت گرفت. همچنین این مطالعه حوزه های مصرف نان، ضایعات، کیفیت ‏آرد ‏و ‏نان، تولید آرد و نان را بررسی کرد. برای مطالعه میزان تغییرات هر یک از متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در حوزههای مربوط به مصرفکننده قانون هدفمندی یارانهها دارای موفقیت بیشتری نسبت به حوزه‌های مربوط به تولید ‏آرد و نان بوده است که دلیل آن مربوط به عدم ایفای کامل الزامات منبعث از قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های تولیدی است. بر همین مبنا، پیشنهاد ‏شد دولت برای تعدیل قیمت آرد و نان اقدامات لازم را انجام دهد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Outcomes and Consequences of Subsidies-Reform Law in Wheat, Flour and Bread Sectors

نویسندگان [English]

 • L. Abolhassani 1
 • N. Shahnoushi 2
 • A. Dourandish 2
 • H. Taherpour 3
 • H. Mansouri 4
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 MSc in Agricultural Economics
4 Ph.D. Student of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Iran’s government has followed subsidies reform since 2010. Due to the fact that a significant part of these subsides historically has belonged to wheat, flour and bread, this study aims to investigate on outcomes and consequences of subsidies reform in above mentioned sectors. To this end, 2-stage cluster sampling method among different populations of bread producers (576 observations) and consumers (1622 observations) plus flour producers(21 observations) is implemented in Tehran and Khorasan Razavi provinces as the dominant poles of consumption and production. Furthermore, this study covers subjects related to the fields of bread consumption, waste, flour and bread quality and production. Changes in variables have been verified by mean-comparison tests. Results indicate that more successful outcomes have been achieved with ‎bread consumption variables than those of bread and flour production. Consequently, this fact is argued that stems from incomplete enforcement of obligations to producers induced by subsidies-reform law. To address these issues, modification of bread and flour prices is proposed.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wheat
 • Flour
 • Bread
 • Subsidies-Reform Law
 1. Sonia, A. and Adams, R. (1996). The Egyptian food subsidy system: operation and effects on incomedistribution. World Development, 24 (11):1777-1791.
 2. Barimani, F. and Amani, M. (2013). Investigating the targeted effects of subsidies on increasing the costs of producing members of agricultural cooperatives case: Lenjan county. Space Economics and Rural Development, 2(6): 59-73. (Persian)
 3. Dennis, A. (2016). Household welfare implications of fossil fuel subsidy reforms in developing countries. Energy Policy, 96: 597-606.
 4. Farajzadeh, Z. and Bakhshoodeh, M. (2015). Economic and environmental analyses of Iranian energy subsidy reform using Computable General Equilibrium (CGE) model. Energy for Sustainable Development, 27: 147-154.
 5. Gharibnavaz, M.R. and Waschik, R. (2015). Food and energy subsidy reforms in Iran: A general equilibrium analysis. Journal of Policy Modeling, 37(5): 726-741.
 6. Karimi­nezhad, F., Haghighirad, F. and Raeesi, S. (2012). Analysis of logistics costs of small and medium enterprises using a conceptual model and investigating the effect of subsidian purpose design on it. Third National Conference on Industrial Engineering and Systems. Islamic Azad University of Tehran South Branch. (Persian)
 7. Moshiri, S. (2015). The effects of the energy price reform on households’ consumption in Iran. Energy Policy, 79: 177-188.
 8. Ramadan, R. & Thomas, A. (2011). Evaluating the impact of reforming the food subsidy program in Egypt: A Mixed Demand approach. Food Policy, 36(5): 638-646.
 9. Ranjbar, H., Fetrous, M. and Kabirian, M. (2014). Effect of targeted subsidies on changes equivalent to consumer welfare in Iran. Quarterly Journal of Applied Economic Studies of Iran, 9 (3): 133-149. (Persian)
 10. Report of the Company's Parent Company. (2014). Iranian business corporation. Planning Deputy. Schedule Office. (Persian)
 11. Shahnazi, R., Shahsavar, M. and Mobasheri, M. (2014). Income distribution and welfare status of households before and after target subsidies in Fars province. Social benefits, 14 (54): 167-199. (Persian)
 12. Shahnoushi, N. (2014). Investigating the effects of law enforcement on targeted subsidies in the wheat, flour, and bread chains. Mother International Trading Company of Iran. (Persian)
 13. World Bank. (1996). Republic of Tunisia: from universal food subsidies to a self-targeted program. World Bank Report No. 15878-TUN.