سطح بهینه تبلیغات عمومی شیر در شرایط بازار غیررقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، همدان

2 دکتری اقتصاد کشاورزی و مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

توسعه تقاضای کالاهای اساسی از جمله شیر و فراورده‌های آن از راهبردهای مهم تغذیه‌ای دولت‌ها به ویژه دولت ج. ا. ایران است. به همین منظور، بخشی از بودجه سلامت دولت‌ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می‌شود. بنابراین، هزینه تبلیغات جزء مهمی از هزینه‌های تولید محسوب می‌شود. تعیین سطح بهینه بودجه اختصاص‌یافته به تبلیغات عمومی در بنگاه‌ها یکی از پرسش‌های اساسی در فهرست هزینه‌های حسابداری‌ بنگاه‌هاست. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی شیر در بازار با استفاده از الگوی سطوح چندگانه بازاریابی با وجود قدرت بازاری در سطوح مختلف است؛  به عبارت دیگر، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات شیر در سطح مزرعه و شیر فراوری‌شده در سطح خرده فروشی تحت سناریوهای مختلف وجود قدرت بازاری با داده‌های شبیه‌سازی‌شده برای سال 1394 است. نتایج نشان داد به طور متوسط بیشترین ضریب شاخص شدت تبلیغات در سطح مزرعه (سهم بودجه تبلیغات از عرضه شیر خام به مقدار38142/3 درصد) مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه به صورت رقابتی و بازار در سطح خرده‌فروشی به صورت انحصار کامل است. کمترین ضریب شاخص شدت تبلیغات (00209/0 درصد) نیز مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه انحصاری و در سطح خرده‌فروشی به صورت رقابتی است. همچنین اثر وجود قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده‌فروشی بر شاخص شدت تبلیغات عمومی منفی است. اما افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده‌فروشی اثر معکوسی را بر مقدار شاخص شدت تبلیغات دارند به طوری که افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده‌فروشی را بیشتر و افزایش قدرت بازاری در سطح خرده‌فروشی، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده‌فروشی را کمتر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Milk Optimal Generic Advertising Expenditure in an Imperfect Competitive Marketing Level

نویسندگان [English]

 • habib shahbazi 1
 • V. Faryadras 2
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University (SJAU), Hamedan, Iran
2 PHD in Agricultural Economics and General Director of Commerce Standards Bureau, Trade and Agricultural Industries Deputy, Ministry of Jihade Agriculture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Commodity demand development such as milk and its processed are important nutrition strategies of government such as I.R. Iran government. For this, some of government health budgets and producer expenditures are allocated to milk consumption promotion by generic advertising. Accordingly, advertising expenditures are important component of production cost. Determination of optimal advertising budget in firms is basic question in accounting cost list. Accordingly, target of this study is determination of optimal generic advertising budget by using of multi stage marketing model and existence of market power in different stages. That is, the main target of this paper is determination of milk optimal generic advertising budget in farm level and processed milk in retail level under different scenarios of market power. Results indicate that, in average, the most optimal advertising intensity in farm level (share of advertising in fluid milk supply 3.38142 percent) is related to condition that farm and retail market are competitive and monopoly, respectively. The least optimal advertising intensity (0.00209 percent) is related to condition that farm and retail market are monopoly and competitive, respectively. Also, existence of market power condition in farm and retail levels on generic adverting intensity is negative. But increasing in market power in farm and retail levels has opposite effect on generic adverting intensity. That is, by increasing farm market power, optimal advertising intensity in retail level; will increase and by increasing retail market power, optimal advertising intensity in retail level; will decrease. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Generic Adverting
 • Market Power
 • Marketing Stages
 • Milk and Dairy
 1. Aghapour Sabaghi, M. and Koopahi, M. (2005). Estimation of the systemic demand for milk and dairy products for urban households (2002-2008). 5th Iranian Agricultural Economics Conference, Zahedan. (Persian)
 2. Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB). (2016). More money spent on dairy advertising in 2015 report. www.dairy.ahdb.org.uk
 3. Alston, J. M., Freebairn, J.W. and James, J.S. (2001). Beggar-thy-neighbor advertising: theory and application to generic commodity pro- motion programs. American Journal of Agricultural Economics, 83:888–902.
 4. Alston, J. M. and Scobie, G. M. (1983). Distribution of research gains in multi stage production system: comment. American Journal of Agricultural Economics, 65: 353-56.
 5. Alston, J.M., Carman, H.F. and Chalfant, J.A. (1994). Evaluating primary product promotion: the returns to generic advertising by a producer cooperative in a small, open economy. In E.W. Goddard and D.S. Taylor, eds. Promotion in the Marketing Mix: What Works, Where and Why. The Committee on Commodity Promotion (NEC-63).
 6. Azzam, A. and Schoreder, T. C. (1995). Tradeoff between oligapsony power and cost efficiency in horizenatal consolidation: an example from beef packing. American Journal of Agricultural Economics, 77: 825-836.
 7. Balagtas, J. V. and Kim, S. (2007). Measuring the effects of generic dairy advertising in a multi-market equilibrium. American Journal of Agricultural Econmics, 89(4): 932–946.
 8. Barikani, E., Shajari, Sh. and Amjadi, A. (2007). Calculation of elasticity’s of own price and income of food demand in Iran using a dynamic almost ideal demand system. Agricultural Economics and Development, 60: 125-145. (Persian)
 9. Blisard, N., Chandran, R., Blayney, D. and All- shouse, J. (1999). Analysis of generic dairy advertising, 1984-97. ERS Tech. Bull. No. 1873, U.S. Department of Agriculture, February.
 10.  Brester, G. W. and Schoreder, T. C. (1995). The impact of brand and generic advertising on meat demand. American Journal of Agricultural Economics, 77: 969-979.
 11.  Canadian Dairy Information Centre (CDIC). (2016). Milk and Cheese Report. Avalable at www.dairyinfo.gc.ca.
 12. Chahar Borj, S. (2014). Structural analysis of livestock market in East Azarbaijan, Master's Degree, Faculty of Agriculture, Tabriz University. (Persian(
 13.  Chung, C., Eom, Y. S. and Yong, B. W. (2014). Optimal Generic Advertising under Bilateral Imperfect Competition between Processors and Retailers. Agribusiness, 30 (4): 438-455.
 14. 15.  Cranfield, J. A. L. ( 2002). Optimal advertising with traded raw and final goods: the case study of variable proportions technology. Journal of Agricultural and Resource Economics, 27:204-221.
 15.  Erfanian, Z. (2008). Assesment of advertisng in Iranain milk demand. Master's Thesis, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran. (Persian)
 16.  Freebairn, J. W. and Alston, J. M. (2001). Generic advertising without supply control: implications of funding mechanisms for advertising intensities in competitive industries. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 45: 117-145.
 17. 18.  Gardner, B. (1975). The farm-retail price spread in a cometitive food industry. American Journal of Agricultural Economics, 45: 399-409.
13.                              Chizari, A. H., Shokouhi, Z., Salami, H. and Hosseini, S. S. (2014). Consumption habits and empirical analysis of demand: A Case study of demand for dairy products in urban households in Iran. Agricultural Economics Quarterly, 9(2): 19 - 35. (Persian)
19.                               Ghasiminia, A. (1999). Estimation of the milk demand function (1997-2005). Master's Degree, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad. (Persian)
20.    Hosseini, S. S. and Erfanian, Z. (2008). Factors affecting the demand for milk and dairy products focus on advertising (case study of products of Iran’s milk industries organization). Iranian Journal of Agricultural Economics andDevelopment Research, 39 (1): 1-9. (Persian)

21. Hosseini, S. S. and Shahbazi, H. (2010). A model of Iran's farm-retail marketing margin for beef. Journal of Agricultural Science and Technology, 12: 255-264.

 1. Hosseini, S. S., Nikoukar, A., Shahbazi, H. and Ghorbani, M. (2007). Assesment of production relation in agricultural marketing process in Iran (Case study: livestock and chicken industry). Agricultural Economics and Development, 21(2): 99-101. (Persian)
 2. Iranian Dairy Industy Society. (2013). Report for Diary Full Cost. (Persian)
 3. Kaiser, H.M. (1997). Impact of national generic dairy advertising on dairy markets, 1984-95. Journal of Agricultural and Applied Economics, 29(2): 303–13.
 4. Kaiser, H.M. and Chung, C. (2002). Impact of generic milk advertising on New York state markets, 1986-2000. NICPRE 02-01, Res. Bull. 2002-02, Cornell University.
 5. Kaiser, H.M. and Schmit, T.M. (2003). Distributional Effects of generic dairy advertising throughout the marketing channel. Agribusiness, 19(3): 289–300

27. Kinnucan, H. (1997). Middleman behaiviour and generic advertising rents in competitive interlated industies. Australian Journal of Agricultural Resource Management, 41:191-207.

28. Kinnucan, H. W. (2002). Optimal generic advertising in an imperfevtly competitive food industry with variable proportions. Long Beach, California. American Association of Agricultural Economics, 1-30.

 1. Kinnucan, H.W. (2003). Optimal generic advertising in an imperfectly competitive food industry with variable proportions. Agricultural Economics, 29: 143-158.
 2.  Muth, M. K. and Wohlgenant, M. K. (1999). A Test for market power using marginal input and output prices with application to the US beef processing industry. American Journal of Agricultural Economics, 81: 638-643.
 3.  Papaioannou, I., Tzimitra–Kalogianni, I. and Tegkelidou, E. (2015). The Influence of advertisement in fresh milk consumers’ behavior. Proceeding of 7th International Conference Information and Communication Technology in Agriculture, Food and Environment, Cavalla, Greece, 17-20 September.
 4. 34.  Parsons, J. L. and Bass, M. F. (1971). Optimal advertising expenditure implication of a simultaneous equation regression analysis. Operation Research, 19(3): 822-831.
 5.  Pishtabhar, I. and Kheiri Netaj, M. (2014). Dairy demand review in Iran using the almost ideal demand system. Iranian Journal of Agricultural Economics andDevelopment Research, 45(3): 690 - 701. (Persian)
 6. 36.  Pritchett, J. G., Liu, D. J. and Kaiser, H. M. (1998). Optimal choice of generic milk advertising expentitures by media outlet. Journal of Agricultural and Resources Economics, 23(1): 155-169.
 7.  Rejeana M. G., Oral Capps, Jr. and Dharmasen, S. (2014). Dynamics of advertising and demand for fluid milk in the United States: an incomplete demand approach. Selected Paper Prepared for Presentation at the Agricultural & Applied Economics Association’s 2014 AAEA Annual Meeting, Minneapolis, MN, July 27-29.
 8.  Shahbazi H., Kavoosi, M., Peikani, Gh. R., Erfanian, Z. and Abedi, S. (2009). Estimation of deadweight loss of monopoly in the milk production industry in Iran. Agricultural Economics and Development, 65: 39-54. (Persian)
 9.  Shahbazi, H. (2015). Generic advertising optimum budget for Iran’s milk industry. Journal of Agricultural Economics and Development, 29(4): 389- 400. (Persian)
 10.  Shahbazi, H. (2016). Generic dairy advertising effects in a multi-market equilibrium. Agricultural EconomicsQuarterly, 10(3): 89-112. (Persian)
 11.  Shahbazi, H., Bilali, H. and Hakampour, M. (2016). Measurement of market power and cost efficiency in the milk industry of Iran. Agricultural Economics Quarterly, 10(1): 17-35. (Persian)
 12.  Shahnooshi, N., Bakhshoodeh, M., Firoozzare, A., Azarinfar, Y. and Nikoukar, A. (2011). Adequacy assesment ofe animal protein products supply in the goals of the fourth Development Plan. Agricultural Economics and Development, 74(19): 221-249. (Persian)
 13.  Simon, M. (2014). Whitewashed: how industry and government promote dairy junk foods, eat drink policies. Available at www.eatdrinkpolitics.com
 14. 44.  Wohlgenant, M. (1989). Demand for farm output in a compelete system of demand function. American Journal of Agricultural Economics, 71: 241-252.
 15.  Zheng, Y. and Kaiser, H. M. (2008). Advertising and U.S. nonalcoholic beverage demand. Agricultural and Resource Economics Review, 37(2): 147–159.
30.                               Malaei Mahne, M. (2013). Market structure analysis and its effect on the price and marketing margin transfer of Iranian milk industry. Master's Thesis, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. (Persian)
31.                               Management and Planning Organization. (2016). Iran’s Budget Law 2016. Available at www.mporg.ir. (Persian)
45.                               Zaeri Amirani, M. (1995). Estimation of milk demand function of Iran, 1974-1994. Master's Theses, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mazandaran University. (Persian)