بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی پردیس بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصادکشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد اقتصادکشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار اقتصادکشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی وتوسعه روستایی

5 مشهد دانشگاه فردوسی دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی

چکیده

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت باغداران سیب شهرستان دماوند در طرح پیشنهادی بیمه شاخص آب و هوایی پرداخته شد. بدین منظور از الگوهای لاجیت و توبیت بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه از 307 باغدار منطقه دماوند به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی با تخصیص متناسب جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان داد که عواملی مانند سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار و رضایت باغداران از عملکرد بیمه فعلی دارای تأثیر منفی بر احتمال پذیرش طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی است. متوسط تمایل به پرداخت حق بیمه بهره‏برداران سیب‌ منطقه دماوند برای بهره‌گیری از برنامه پیشنهادی شاخص آب و هوایی به ازای هر هکتار 7900 هزار ریال محاسبه شد. همچنین نتایج حاصل از الگوی توبیت نشان داد که تأثیر عوامل سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار بر میزان تمایل به پرداخت حق بیمه بهره‏برداران سیب‌ مثبت است. از آنجا که عواملی مانند سطح تحصیلات باغدار و میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر احتمال پذیرش بیمه شاخص آب و هوایی و میزان تمایل به پرداخت حق بیمه داشتند، لذا پیشنهاد می‌شود که صندوق بیمه‌کشاورزی جهت معرفی طرح بیمه شاخص آب و هوایی و ارائه نقاط قوت و ضعف سیستم‌های فعلی بیمه‌ای و بیمه شاخص آب وهوایی، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار داده تا میزان آگاهی باغداران افزایش یابد و قبل از اجرای این طرح بیمه‌ای یک فرهنگ‌سازی عمومی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Effective Factors on Apple Gardeners' Willingness to Pay for Weather-Based Index Insurance in Damavand County

نویسندگان [English]

 • sasan torabi 1
 • Arash Dourandish 2
 • Mahmoud Daneshvar 3
 • ali kianirad 4
 • H. Mohammadi 5
1 PhD Student of Agricultural Economics, International Campus of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Agricultural Economics Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
3 Professor of Agricultural Economics Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Agricultural Economics, Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI
5 Associate Professor of Agricultural Economics Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study has considered the factors regarding the willingness to pay weather-based index insurance of apple gardeners of Damavand county in the proposed plan. For this purpose, Logit and Tobit models were used. Required information were collected through interviews and completing questionnaires of 307 gardeners of Damavand region by stratified random sampling with suitable assigning. Results of Logit model showed that factors such as education level, garden area, using current insurance, garden construction region, familiarity with weather-based index insurance and the type of gardener activity have a positive and significant effect, and gardeners' satisfaction of the current insurance has a negative effect on the acceptance probability of the proposed plan of weather-based index insurance. The average willingness to pay apple gardeners' premium in Damavand county has been calculated as 7900 thousand Rials per hectare. Also, the results of Tobit model indicated that the level of education, garden area, using the current insurance, the location of garden construction, the level of familiarity with weather-based index insurance, and the type of gardener activity have a positive effect on the level of willingness to pay insurance premium of apple gardeners. Since such factors as the gardener's education level and his knowledge about the weather-based index insurance has a positive and significant impact on acceptability probability of the weather-based index insurance and willingness to pay premium, Thus, to introduce the weather-based index insurance and offer the advantages and shortcomings of current insurance system and weather-based index insurance, it is suggested that agricultural insurance fund provides full information for gardeners to improve their consciousness level and provide a public knowledge before this proposed plan is implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk Management
 • Weather-Based Index Insurance
 • Tobit Model
 • Logit Model
 1. Afrasyabi, S., Ghahremanzadeh, M. and Dashti, Gh. (2012). Weather index-based insurance as a new approach in agricultural risk management. Abstracts of Articles in the 8th Biennial Conference of Iranian Agricultural Economics Society, Shiraz. (Persian)
 2. Afrasyabi, S., Ghahremanzadeh, M., Dashti, Gh. and HosseinZad, J. (2013). Factors affecting the participation of wheat farmers in the proposed weather index-based insurance in Ahar county. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 23(4): 72-84. (Persian)
 3. Agricultural Insurance Fund. (2014).Summary of conditions and tables for agronomic, gardening crops and natural resources premium during recent crop years. (Persian)
 4. Agricultural Production Insurance Fund. (2012). Internal reports. Available at:http://aiiri.gov.ir. (Persian)
 5. Agricultural Statistics. (2015). Ministry of Agriculture-Jahad, vice-chancellors of planning and economics. Center for Information Technology and Communication, Vol 2, No. 1.(Persian)
 6. Akter, S. and Fatema, N. (2011). The role of microcredit and micro insurance in coping with natural hazard risks. Contributed paper, 18th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, June 29 – July 2, Rome.
 7. Alaei, B. and Rashidi, D. (2008). Mechanism of agricultural productions weather-based index insurance in Iran: A case study: Maragheh wheat. Abstracts of Articles in the 8th Biennial Conference of Iranian Agricultural Economics Society, Shiraz. (Persian)
 8. Ali, A. (2013). Farmers’ willingness to pay for index based crop insurance in Pakistan: A case study on food and cash crops of rain-fed areas. Agricultural Economics Research Review, 26(2): 241-248.
 9. Aziznasiri, S., Kianirad, A. and Ofoghi, R. (2012). Determination of agricultural productions weather-based index insurance premium in Iran (A case study: Maragheh wheat). The 8th Biennial Conference of Iranian Agricultural Economics Society, Shiraz. (Persian)
 10. Barnett, B. (2010). Challenges with developing weather index insurance for rural areas of  lower income countries. Paper Presented at the Workshop "Weather Derivatives and Risk", Collaborative Research Center: Economic Risk, Humboldt University of Berlin. January 27-28.
 11. Berhane, G., Clarke, D., Dercon. S, Hill, R. V. and Taffesse, A. S. (2013).Insuring against the Weather: ESSP RESEARCH NOTE 20.
 12. Bokusheva, R. (2010). Measuring the dependence structure between yield and weather variables. ETH Zurich, Institute for Environmental Decisions.
 13. Bokusheva, R. and Conradt, S. (2012). Catastrophic crop insurance effectiveness: does it make a difference how yield losses are conditioned? Paper Prepared For the 123rd EAAE Seminar. February 23-24.
 14. Daron, J. D. and Stainforth, D. A. (2014). Assessing pricing assumptions for weather index insurance in a changing climate. Climate Risk Management, 1: 76-91.
 15. Dourandish, A. and Nikoukar, A. (2008).Comparative studies on agricultural insurance system in other countries. Agricultural Insurance Fund, Tehran. (Persian)
 16. Ec joint research center. (2006).
 17. Gebre, M. B. (2013). Analyses of the willingness to pay for weather index insurance. Master thesis for the Master of Philosophy in Economics, Department of Economics, Universitetet I Oslo.
 18. Ghahremanzadeh, M., Dashti, G., Afrasyabi, S., HosseinZad, J. and Hayati, B. (2014).Survey the proposed weather index-based insurance for rained wheat in Ahar county. Iranian Journal of Agricultural Economics Research, 45(2): 383-393. (Persian)
 19. Green, W.(2007).Econometric analysis.6ed, Macmillan Publishing Company Inc. New York, USA.
 20. Greene, W.H. (1993). Econometric analysis. 2nd Edition. New York: Macmillan, 791.
 21. Hill, R.V., Hoddinott, J. and Kumar, N. (2013). Adoption of weather-index insurance: learning from willingness to pay among a panel of household in rural Ethiopia. Agricultural Economics,44: 385-398.
 22. Iranian Agricultural Organization Site, Tehran Province. (2015). Available at: http://tehran.agri-jahad.ir/. (Persian)
 23. Jie, C., Li, Y. and Sijia, L. (2013). Design of Wheat drought index insurance in Shandong province. International Journal of Hybrid Information Technology, 6(4): 95-104.
 24. Liu, B., Li, M., Guo, Y. and Shan, K. (2010). Analysis of the demand for weather index agricultural insurance on household level in Anhui, China. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1: 179-186.
 25. Mc Donald, J. and Moffitt, M.R. (1982). The use of tobit analysis. The Review of Economics and Statistics,62(2): 318-321.
 26. Miranda, M.J. and Vedenov, D.V. (2004). Rainfall insurance for Midwest crop production. Selected Paper for AAEA Annual Meetings.
 27. Mobarak, M. and Rosenzweig, M. (2012). Selling formal insurance to the informally insured. Economics Department, Yale University.
 28. Mohammadzadeh, S.H., Karbasi, A. and Kashefi, M. (2016).Comparison of logit, probit and tobit in the factors affecting the adoption of saffron insurance: A case study: Qaen city. Journal of Saffron Agronomy and Technology, 4(3): 239-254. (Persian)
 29. Nunnaly, J. C. (1978). Psychometric theory New York: McGraw-Hill.
 30. Ofoghi, R., Kianirad, A. and Aziznasiri, S. (2011). Agricultural insurance of climatic indices-based: An effective tool on agricultural risk management in Iran. Agricultural Insurance, 8(29-30): 25-51. (Persian)
 31. Oladele, O. and Kareem, A. (2003). Adoption rate and continued use of selected arable crop technologies among farmers in Oyo State Nigeria. Ecological Economics, 10: 291-294.
 32. Pishro, H., Azizi, P. and Azarkamad, R. (2010). Agriculture products insurance assessment in Iran with sustainable agriculture approach. Quarterly Geographical Journal of Territory, 8(31): 69-83. (Persian)
 33. Rahmati, E.A., Kohansal, M.R. and Ghorbani, M. (2015). Survey of willingness to participate wheat farmers of Mashhad county in new methods of agricultural insurance. Agricultural Economics and Development, 23(91): 135-158. (Persian)
 34. Ramasubramanian, J. A. (2012). Willingness to pay for index based crop micro insurance in India. DPhil Candidate (Economics), University of Sussex, United Kingdom.
 35. Schnedler, W .(2005). Likelihood estimation for censored random vectors. Econometric Reviews, 24 (2):195–217.
 36. Shahikitash, M.N.,Yazdani, F. and GholiporBalsi, E. (2015).The effect of advertisement on the probability of acceptance insurance by pistachio growers in Kerman (Logit regression approach). Pistachio Science and Technology, 1(1): 58-68. (Persian)
 37. Skees, J.R., Varangis, P., Larson, D. and Siegel, P. (2002). Can financial markets by tapped to help poor people cope with weather risks? World Bank Policy Research Working Paper No. 2577. Washington, D.C.
 38. Statistical Center of Iran. (2014). Official site of statistical center of Iran. Available at:https://www.amar.org.ir/. (Persian)
 39. Tabaeian, N. and Ajili, N. (2010). Factors affecting adoption of apple product insurance a case study: Apple growers in Semirom and Eghlid. Agricultural Economics and Development (Agricultural Sciences and Industries), 24(1): 72-82.
 40. Tobin, J. (1958). Estimation of relationship for limited dependent variables. Econometrical, 26: 29- 36.
 41. Torkamani, J. and Vazirzadeh, S. (2007). Determination of agricultural productions insurance premium: Application of nonparametric method. Agricultural Economics and Development, 11(1): 83-100. (Persian)
 42. Trang, N. M. (2013). Willingness to pay for area yield index insurance of Rice farmers in the Mekong delta, Vietnam, April.
 43. Turvey, C. and Belltawn, B.C. (2009). Weather risk and the viability of weather insurance in Western China. Conference of the American Agricultural Economics Association, Milwaukee, Wisconsin.
 44. Wenner, M. and Arias, D. (2003). Agricultural insurance in Latin America: Where are we? Paper Presented in International Conference on paving the way Forward for Rural finance.
 45. Xianglin, L., Tang, Y. and Mario, J. (2015). Does past experience in natural disasters affect willingness-to-pay for weather index insurance? Evidence from China. In: 2015 AAEA & WAEA Joint Annual Meeting, July 26-28, San Francisco, California. RePEc: ags: aaea15:205374.