دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 104، اسفند 1397، صفحه 1-292 
شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان

صفحه 47-69

سیده محدثه ضیائی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده


بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند

صفحه 71-101

ساسان ترابی؛ آرش دوراندیش؛ محمود دانشورکاخکی؛ علی کیانی راد؛ حسین محمدی