امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموختة کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان

چکیده

یکی از کارکردهای مهم بیمه کشاورزی، کاهش ریسک اقتصادی موجود در فعالیت‌های کشاورزی و افزایش امنیت سرمایه­گذاری است. این کارکرد عامل اصلی ایجاد تمایل در بخش خصوصی به منظور افزایش سرمایه­گذاری در این بخش است. الگوهای بیمه‌ای و روش­های مدیریت ریسک محصولات کشاورزی، که همواره از طرف دولت­ها طراحی و اجرا می­شود، برای جبران خسارت ناشی از یکی از ریسک­های فوق است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از یک نمونه شامل 500 بهره­بردار از پسته­کاران رفسنجان، تمایل به پرداخت برای بیمه­ محصول پسته به دو روش انتگرال­گیری و نسبت تناسب به دست آمد، سپس به تعیین حق بیمه پرداختی و بررسی عوامل مؤثر بر بیمه درآمدی با بهره­گیری از روش ارزش­گذاری مشروط و پرسش‌نامه دوگانه تک‌بعدی پرداخته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمایل به پرداخت افراد با پیشنهادهای نرخ بیمه، تعداد افراد خانوار، درآمد، قابل پیش‌بینی بودن عملکرد و افزایش درآمد نسبت به سال قبل رابطه عکس و با تحصیلات کشاورزان رابطه­ مستقیم دارد. میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای پنج سناریوی درآمدی 144، 447، 616، 729 و 907 میلیون ریال در یک هکتار با توجه به چارک­های درآمدی حاصل از تکمیل پرسش‌نامه به دست آمد. متوسط تمایل به پرداخت برای بیمه درآمدی برای پسته‌کاران رفسنجان 35734405 ریال در یک هکتار برآورد شد. بر اساس نتایج تحقیق، به منظور رسیدن به الگوی جامع بیمه کشاورزان  پسته­کار در منطقه  پیشنهاد می­شود  بیمه درآمدی هم مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Designing the Pattern of Pistachio Income Insurance in Rafsanjan County

نویسندگان [English]

 • N. Ghashtasbi 1
 • Ahmad Fatahi 2
 • M. Fehresti 3
1 MSc in Agricultural Economics, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Associate Professor of Agricultural Economics, Ardakan University, Ardakan, Iran
3 Assistant Professor of Agricultural Economics, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Reducing of the existing economic risk in agricultural activities and increasing security for investment is one of the important functions of agricultural insurance. This function is the main factor in creating tendency in private sector to improve investment in this sector. Insurance models and risk management methods of agricultural product, which are always designed and implemented by governments, are intended to compensate for any of these risks. In this study, first using a sample of 500 Rafsanjan pistachio producers, the willingness to pay for pistachio insurance was obtained by two methods of integration and proportional ratio, then the premium was determined and the factors affecting income insurance using Contingent Valuation Method and a one-dimensional dual questionnaire was investigated. The results of this study showed that there is a reverse relationship between the willingness to pay with the offers of premium rate, number of households, income, predictability of yield and increase in income compared to last year. But the education of farmers has a direct relationship with the willingness to pay. The average willingness to pay by farmers according to the income quarters derived from the completion of the questionnaire for the five income scenarios was 144, 447, 616, 729 and 907 million Rials per hectare. The average willingness to pay for income insurance for Rafsanjan pistachios was estimated 35734405 Rials per hectare. According to the results of the research, in order to reach the comprehensive plan of pistachio farmers' insurance, it is recommended that income insurance be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insurance of Agricultural Products
 • Income Insurance
 • Pistachio
 1. Abdollahiezatabadi, M. and Najafi, B. (2004). An investigation of the possibility of using crop insurance in Iran: pistachio case study. Iranian Journal of Agriculture Science, 35(3): 699-711. ( Persian)
 2. Abedi, Z., Fatahi Ardakani, A., Hanifnejad, A. R. and Dashti Rahmatabadi, N. (2013). Groundwater Valuation and Quality Preservation in Iran: The Case of Yazd. Int. J. Environ. Res., 8(1):213-220.
 3. Borzoi F., Mehrabi boshr Abadi, H. and Kianirad, A. (2018). Designing revenue insurance pattern for maize and potato in Kerman province. Agricultural Economics and Development, 19(75): 39-52.( Persian)
 4. Carter, M.R., Cheng, L. and Sarris, A. (2016). Where and how index insurance can boost the adoption of improved agricultural technologies. Journal of Development Economics, 118: 59-71.
 5. Chernew, M., Frick, K. and McLaughlin, C.G. (1997). The demand for health insurance coverage by low-income workers: Can reduced premiums achieve full coverage?. Health Services Research, 32(4): 453.
 6. Fallah, R., Armin, M. and Tajabadi, M. (2012). A study of attitudes and determinant factors in insurance development for strategic agricultural products. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2(2): 44-50.
 7. Fatahiardakani, A. (2013). Economic valuation of natural resources. Ardakan University Press, First Edition. (Persian)
 8. Fatahiardakani, A., Alavi, C. and Arab, M. (2017). The comparison of discrete payment vehicle methods (dichotomous choice) in improving the quality of the environment .International Journal of Environmental Science and Technology, 14(7): 1409-1418. Available at: https://doi.org/10.1007/s13762-017-1246-x
 9. Fatahi Ardakani, A. (2016). Estimating willingness to pay in order to prevent external intangible effects of dust in Yazd-Ardakan plain. International journal of environmental science and technology, 13 (6):1489-1496.
 10. Fatahi Ardakani, A. & Hashemi Shiri, M. (2017). Design of insurance pattern of organic products (case study: tomato of Murghab plain). International Journal of Environmental Science and Technology, 1-10. Available at: https:// doi. org /10.1007/s1376
 11. Fatahiardakani, A. and Fazlolahi, E. (2015). Compare general preferences and willingness to pay of tourists and residents of the city of Surrey for the protection of the Caspian Sea. J. Agric. Econ., 9(1):135–152. (Persian)
 12. Fatahiardakani, A., Fehrestisani, M., Hashemi shiri, M. and Bostan, Y. (2016). Investigating the establishment of the market for organic products with the global market outlook (organic tomato case study). The 10th Biennial Conference of Iranian Agricultural Economics. (Persian)
 13. Fatahiardakani, A., Rezvani, M., Bostan, Y. and Arab, M. (2016). Estimating public participation in investment organic products in Babol (Case Study: Organic rice). In International Conference on Research in Science and Technology, Batumi.
 14.  Hadker, N., Sharma, S., David, A. and Muraleedharan, T.R. (1997). Willingness-to-pay for Borivli National Park: evidence from a contingent valuation. Ecological Economics, 21(2): 105-122.
 15. Hanemann, W.M. (1984). Welfare evaluation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics, 71(3): 332-341
 16. Hashemishiri, M. (2016). Pattern design of organic products insurance by comparing willingness to pay and willingness to receive (case study: tomato). Master's thesis, Department of Agricultural Economics Faculty of Agriculture, Natural Resources and Desertification, University of Ardakan. (Persian)
 17. Hayati, D. and Haffari, F. (2014). Effective factors on willingness to pomegranate insurance: the case of pomegranate growers in Natanz county. Journal of Rural Development Strategies, 1(1): 101-117. ( Persian)
 18. Hennessy, D., Babcock, B.A. and Hays, D. (1997). Budgetary and producer welfare effects of revenue insurance. American Journal of Agricultural Economics, 79:1024-1034.
 19. Judge, G.G., Hill R.C., Griffithes, W.E., Lukepohl, H. and Lee, T.C. (1988). The theory and practice of econometrics. 2nd Edition. NewYork: Wiley.
 20. Meuwissen, M. P., Huirne, R. and Skees, J.R. (2003). Income insurance in European agriculture. EuroChoices, 2(1): 12-17.
 21. Minab podineh, F. (2013). Insurance survey on agricultural products in Sistan and Baluchistan province. Graduate Thesis, Agricultural Economics, Islamic Azad University, Zabol Branch. ( Persian)
 22. Miranda, M.J. and Glauber, J.W. (1997). Systemic risk, reinsurance, and the failure of crop insurance markets. American Journal of Agricultural Economics, 79(1): 206-215.
 23. Mitchell, R.C. and Carson, R.T. (1989). Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Washington, D.C: Resources for the Future.
 24. Rafiee, H. and Amirnejad, H. (2011). Public preferences and willingness to pay for preservation of Mazandaran forests (case study: Soleyman-tangeh (Sari). Journal of Forest and Wood Products (JFWP), 63(4):335-367.
 25. Ray, P.K. (1967). Agricultural insurance, principle and organization and application to developing countries. FAO. Rome. Peramon Prees.
 26. Skees, J.R. and Barnett, B.J. (1999). Conceptual and practical considerations for sharing catastrophic/ Systemic Risks. Review of Agricultural Economics, 21(2): 424- 41.
 27. Yazdani, S. and Kianirad, A. (2004). Income insurance; a new model in agricultural product risk management. Agricultural Economics and Development, 12(47): 47-79. (Persian)