تحلیل آثار بالقوة آزادسازی تجاری بخش کشاورزی بر پیوندهای پسین و پیشین با استفاده از جدول داده- ستانده به‌هنگام‌شده سال 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برقراری تجارت آزاد و حذف موانع گمرکی موجب ایجاد فضای رقابتی در سطح بین‌الملل می‌شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که با آزادسازی تجاری، فعالیت‌هایی که در سایه‌ سیاست‌های حمایتی شدید شکل گرفته‌اند دچار مشکل شوند. بخش کشاورزی ایران در قیاس با بسیاری از کشور‌های جهان و منطقه شدیداً با استفاده از ابزار تعرفه واردات حمایت می‏شود. از این رو، تحلیل آثار حذف تعرفه‌ در راستای آزادسازی بخش کشاورزی و همچنین تحلیل آثار حادث‌شده بر پیوندهای بین بخشی ضروری می‌نماید. برای انجام این تحقیق میزان تعرفه‌ واردات بخش کشاورزی تعیین گردید. بدین منظور، ابتدا معادل‏سازی کدهای HS با کدهای ISIC صورت گرفت و از بین 5473 قلم کالا با کد 8 رقمی HS در مجموع 210 قلم کالا برای بخش کشاورزی شناسایی شد. بعد از معادل‏سازی و مشخص شدن واردات بخش کشاورزی، نرخ تعرفه‌ موزون در سال 1390 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه‌ موزون بخش کشاورزی معادل 14/15 درصد است. در مرحله بعد، اثرات آزادسازی کامل تجاری بخش کشاورزی در چهارچوب جدول داده- ستانده به‌هنگام شده سال 1390 شبیه‏سازی شد. نتایج نشان داد تقاضای نهایی و ارزش افزوده در اقتصاد کشور همگام با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی افزایش می‌یابد و متعاقب آن، ارزش ستانده نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، پیوندهای پسین و پیشین سه زیر بخش زراعت و باغداری، پرورش حیوانات و جنگل‌داری کوچک‌تر خواهند شد. با این حال، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، قبل و بعد از آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، دچار تغییر نخواهند شد. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود آزادسازی از بخش‌هایی شروع شود که کمترین تغییرات را در پیوندهای پسین و پیشین از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Potential Impacts of Trade Liberalization on Agricultural Backward and Forward Linkages Using the Updated Input-Output Table in 2011

نویسندگان [English]

 • M/ Kiani Dehkiani 1
 • S. H. Mosavi Mosavi 2
 • S. Khalilian 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author and Assistant Professor of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (shamosavi@modares.ac.ir).
3 Associate Professor of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Establishing the free trade and removing the customs barriers will create a competitive environment internationally. Therefore, it is likely that by the liberalization of trade, activities formed under the umbrella of strong supportive policies will be difficult. The Iranian agricultural sector is strongly supported by the import tariff tool, as compared to many countries and the region. Hence, the analysis of the effects of the removal of tariffs on the liberalization of agricultural sector and the impact of intergenerational links are essential. In order to carry out this research, the import tariffs for agricultural sector were determined. For this purpose, HS codes were initially equated with ISIC codes; and out of 5473 items with 8 digit HS codes, 210 items were identified for the agricultural sector. After equating and identifying the imports of agricultural sector, the tariff rate was calculated in 2011. The results showed that the agricultural sector's agricultural tariff was 15.14 percent. In the next step, the effects of full liberalization of the agricultural sector were simulated in the framework of the input-output table updated in 2011. The results showed that the final demand and value added in the country's economy would increase with the liberalization of agricultural trade; and consequently, the output value would increase. Additionally, the backward and forward linkages of the three subsectors of agriculture including horticulture, animal husbandry and forestry would be smaller. However, key sectors of the Iranian economy, before and after the liberalization of the agricultural sector, would not change. According to the results, liberalization begins with sections that show the slightest changes in past and present links.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tariff Barriers
 • Final Demand
 • Trade Liberalization
 • Backward and Forward Linkages
 • Input-Output Table
 1. Akbari Moghadam, B. (2014). Computable General Equilibrium. Azad Ghazvin University Publisher. (Persian)
 2. Augustinovics, M. (1970). Methods of International and Intertemporal Comparison of Structure. In contributions to Input-Output Analysis. Edited by A.P. Carter & A. Brody. Amsterdam: North Holland Publications: 249-269.
 3. Bagheri, M. & Najafi, B. (2011). Welfare Effects of import tariff Reduction on rice market in Iran. Agricultural Economic Journal, 3(9): 181-197. (Persian)
 4. Balmer, T. (1982). Input-Output Analysis in Developing Countries: Sources, Methods and Applications. New York: John Wiley and Sons LTD. Chap. 12.
 5. Banouei, A.A. (2012). Evaluation of the Different Treatments and Methods of Separating Imports with Emphasis on 1381 IOT of Iran. The Journal of Economic Policy, 4(8): 31-74. (Persian)
 6. Banouei, A.A., Yousefi, M. & Varmazyar, H. (1998). Methodological study of Backward & Forward linkage and determining the import content of Iranian economy sectors. Program and Budget Magazine. Budge & Program Journal, 3(33): 63-93. (Persian)
 7. Banouei, A.A., Amadeh, H., Karami, M. & Soltani, F. (2014). Final Report of Research Plan of Making Agriculture Social Accounting Matrix for 2006 year. Institute for Planning Research, Agricultural Economics and Rural Development. (Persian)
 8. Barghi Oskoei, M., Sadeghi, H. & Behboudi, D. (2009). Influence of reduced tariff rate of imported goods on the level of employment and distribution of income between urban and rural households. Economic Research, 9(4): 89-11. (Persian)
 9. Center Bank of Iran Republic Islamic (2015). Repot of Iran Input-output Table for 2005 year. Economic Accounting Organization. (Persian)
 10.  Chemingui, M.A & Dessus, S. (2008). Assessing non-tariff barriers in Syria. Journal of Policy Modeling, 30: 917–928.
 11.  Chen, H.Y., Chang, Y.M. & Chiou, J.R. (2011). A welfare analysis of tariffs and equivalent quotas under demand uncertainty: Implications for tariffication. International Review of Economics and Finance, 20: 549–561.
 12.  Conner, R. & Henry, E. W. (1975). Input-Output Analysis and its Applications, Charls Griffin and Company Ltd., London. Chap.4.
 13.  Cuello, F.A., Mansouri, F. & Hewings, G.J.D. (1992) The Identification of Structure at the
 14.  Deman, S. (1988). Stability of Supply Consistency of Supply of Supply Deriven and Demand Deriven Input-Output Models. Environment and Planning, 20: 811-816.
 15.  Dietzenbacher, E. (1989). On the Relationship between the Supply-Deriven and the Demand Deriven Input-Output Model. Environment and Planning, 21: 1533-1539.
 16.  Dietzenbacher, E. & Los, B. (1992). Structural Decomposition Techniques: Sense and Sensitivity. Economic Systems Research, Vol, 10, No, 4.
 17.  Elshennawy, A. (2014). The Euro-Mediterranean free trade agreement and the cost of tariff liberalization in Egypt. Journal of Policy Modeling, 35: 326–338.
 18.  Erero, J.L., Pambudi, D.D. & Bonga, L.B. (2014). Effects of reducing tariffs in the democratic. ERSA Working Paper No. 467.
 19.  Export and Import Regulations (2001). Commercial publishing company. (Persian)
 20.  Farajzadeh, Z. & Bakhshodeh, M. (2013). The Effect of Reducing Import Tariffs on Macro Variables of Agricultural Sector and Rural Welfare of Iran. Agricultural Economics and Development, 38(77): 217-254. (Persian)
 21.  Faryadras, V. & Moghadasi, R. (2004). Investigating the tariff system of Iranian agricultural sector during the period of 2001-2003. Agricultural Economics and Development, 14(48): 1-24. (Persian)
 22.  Ferrantino, M. (2006). Quantifying the trade and economic effects of non-tariff measure. OECD Trade Policy Working Paper No. 28.
 23.  Fugazza, M. & Maur, J.C. (2008). Non-tariff barriers in CGE models: How useful for policy. Journal of Policy Modeling, 30: 475–490.
 24.  Gosh, A. (1958). Input-Output Approach to an Allocative System. Economica, 25: 58-64.

 Heimler, A. (1991). Linkages and Vertical Integration in the Chinese Economy. Review of Economics and Statistics, 3: 261-267.