دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 105، خرداد 1398، صفحه 1-334 
کارایی برنج‌کاران منطقة گهرباران ساری در شرایط عدم قطعیت

صفحه 35-58

10.30490/aead.2019.91241

طاهره رنجبر ملکشاه؛ سید علی حسینی یکانی؛ فاطمه کشیری کلایی؛ خدیجه عبدی رکنی


رتبه بندی شهرستان های استان کرمان به‏ منظور دریافت اعتبارات کشاورزی

صفحه 119-140

10.30490/aead.2019.91245

سکینه شمس الدینی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد علی یعقوبی؛ صدیقه نی ئیان؛ محمد رضا پورابراهیمی