کارایی برنج‌کاران منطقة گهرباران ساری در شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

3 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

با توجه به اهمیت بهینه­سازی استفاده از نهاده­ها در افزایش تولید بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر با به­کارگیری روش تحلیل پوششی داده­ها و با اعمال نوسان برای بررسی اطلاعات در شرایط عدم ­قطعیت، کارایی برنج­کاران منطقه گهرباران ارزیابی شد. بدین منظور، برمبنای میزان ورودی و خروجی در دو وضعیت مطلوب و نامطلوب، 16 سناریو تعریف و مطابق با نتایج آن، احتمال کارایی برنج­کاران منطقه در شرایط عدم­ قطعیت تجزیه و تحلیل شد. داده­های مورد نیاز برای انجام این پژوهش از طریق تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری با 196 برنج‏کار منطقه، جمع­آوری شد. همچنین برای شناسایی کاراترین واحدها، رتبه­بندی با استفاده از نمرات کارایی انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میانگین کل کارایی در چهار وضعیت اصلی، خوشبینانه، بدبینانه و 16سناریو به ترتیب  65/0، 85 /0، 53/0 و 76/0 بوده است که تفاوت بین کارایی در حالت اصلی و سایر حالت­های مورد بررسی  نشان‏دهنده­ اهمیت لحاظ عدم قطعیت در محاسبه کارایی است. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 87 درصد از برنج­کاران حتی در وضعیت خوشبینانه نیز کارا نبودند. بنابراین با توجه به پایین بودن کارایی کشاورزان منطقه مورد مطالعه، بررسی علل ناکارایی آنها و به­کارگیری سیاست­های مناسب در جهت افزایش کارایی کشاورزان ناکارا بسیار مهم است. اقداماتی همچون آموزش کشاورزان با هدف افزایش عملکرد و استفاده بهینه از زمین­های کشاورزی می­تواند در بهبود کارایی آنها اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Efficiency of Rice Producers in Sari Goharbaran Accounting for Uncertainty

نویسندگان [English]

  • T. Ranjbar Malekshah 1
  • S. A. Hosseini-Yekani 2
  • F. Kashiri Kolaei 3
  • kh. ََAbdi Rokni 4
1 PhD Student in Agricultural Economics, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources, Sari, Iran
2 Associate Professors of agricultural economics, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 PhD in Agricultural Economics, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources, Sari.
4 PhD Student in Agricultural Economics, Sari University of Agricultural Science and Natural Resources, Sari, Iran
چکیده [English]

Given the importance of optimizing the use of production factors in order to increase the agricultural production, this study used data envelopment analysis (DEA) model with statistical tolerance in the data to estimate efficiency scores for paddy rice farmers of Goharbaran region of Sari County of Iran in an uncertainty situation. For this purpose, 16 combinations were considered based on the amount of input and output in favorable and unfavorable situations and accordingly, the efficiency scores were analyzed. Required data were collected by questionnaires through interviews with 196 rice producers in the region. The study results showed that average efficiencies in four scenarios including original, optimistic, pessimistic and mean efficiency scores of 16 combinations with tolerance were 0.65, 0.85, 0.53 and 0.76, respectively; and the difference between the results of original and other scenarios showed the importance of consideration of uncertainty in the data. Also, the results showed that more than 87 percent of the farmers were not efficient even in optimistic situation. Therefore, given the fact that the majority of representative farmers had low efficiency scores, it is critical to investigate the causes of the inefficiencies and implement appropriate policies to enhance the farmers' performance. Finally, a number of solutions were suggested as the effective efforts to improve the farmers' efficiency, which included among others, training the farmers to increase their performance as well as optimal use of agricultural lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Uncertainty
  • Rice
  • Sari (County)
  • Goharbaran (Region)
Aldeseit, B. (2013). Measurement of scale efficiency in dairy farm: Data envelopment analysis (DEA) Approach. Journal of Agricultural Science, 5(9): 37-43.
Amini Shal, S.H., Yazdani, A., Chizari, A.H. and Alaei-Broujeni, P. (2011). Measuring the efficiency of industrial dairy cattle breeding farms using data envelopment analysis: A case study in southern Tehran province, Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 4(1): 105-120. (Persian)
Babaei, M., Mardani, M. and Salarpour, M. (2014). Calculation of water efficiency in major agricultural products in Zabol: Data envelopment analysis approach. Journal of Water Research in Agriculture, 28(3): 541-549. (Persian)
Babaei, M., Rategaripour, F. and Sabouhi Sabooni, M. (2012). A Survey on the efficiency of greenhouse cucumber: Using the approach of interval data envelopment. Journal of Economics and Agricultural Development, 26(2): 117-125. (Persian)
Balali, H. and Esfahani, J. (2014). Application of bounded data envelopment analysis to evaluate efficiency of broiler firms (Case study: South Khorasan province). Journal of Agricultural Economics and Development, 28(1): 45-54. (Persian)
Banker, R.D., Charnes, A. and Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9):1078-1092.
Behrouz, A. and Emami Meibodi, A. (2014). Measuring technical, allocative and economic efficiency and productivity of farming sub-sector of Iran with emphasis on irrigated watermelon. Journal of Agricultural Economics Research, 6(3): 43-66. (Persian)
Bonilla, M., Casasus, T., Medal, A. and Sala, R. (2004). An efficiency analysis with tolerance of the Spanish port system. International Journal Transportation of Economic, 31 (3): 379-400.
Bosca, J.E., Liern, V., Martlnez, A. and Sala, R. (2009). Increasing offensive or defensive efficiency? An analysis of Italian and Spanish football. Omega 37(1): 63-78.
Bosca, J.E., Liern, V., Sala, R. and Martlnez, A. (2011). Ranking decision making units by means of soft computing DEA models. Int. J. Uncertain. International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 19 (1): 115-134.
Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6): 429-444.
Ebrahimi Mehr, M. (2010). Introduction to efficiency and productivity analysis. Publications of the Institute for Business Studies and Research. (Persian)
Farrel, M.J. (1957). The measurement of production efficiency, Journal of Royal Statistical Society, Series A, CCX, Part 3, 120(3):253-281.
Garshasbi, A. (2012). Estimation of technical, allocative and economic inefficiencies and evaluation its effects on output supply and input demand; Case study of wheat in cultivation. PHD dissertation of the Faculty of Economics. Tarbiat Modares University. (Persian)
Gheisari, K., Mehrno, H. and Jafari, A. (2007). General overview of fuzzy data envelopment analysis, First Edition, Scientific Publications Center of Islamic Azad University, Qazvin. (Persian)
Madau, F.A. (2012). Technical and scale efficiency in the Italian Citrus Farming. A comparison between Stochastic Frontier Analysis (SFA) and Data Envelopment Analysis (DEA) Models. University of Sassary, Italy.
Medal, A. (2010). Efficiency analysis of the Spanish port system: structure, evaluation and perspectives. Phd Thesis. University of Valencia, Spain.
Molinos-Senante, M., Donoso, G. and Sala-Garrido, R. (2016). Assessing the efficiency of Chilean water and sewerage companies accounting for uncertainty. Environmental Science & Policy, 61: 116-123.
Molinos-Senante, M. and Sala-Garrido, R. (2015). The impact of privatization approaches on the productivity growth of the water industry: a case study of chile. Environmental Science & Policy, 50: 166-179.
Moazeni, M. and Karbasi, A. (2008). Estimation kinds of efficiency and return to scale of sunflower’s agriculturists of Khoy Township. Journal of Agricultural Economics and Development, 23(9): 95-102. (Persian)
Mosadeghkhah, M., Izadikhah, M, and Hosseini, A. (2011). Evaluation of performance of educational groups of universities by using interval data envelopment analysis. Third Conference on Data Envelopment Analysis. Islamic Azad University of Firoozkooh, 1-11. (Persian)
Naderi Mahdei, K. and Esfahani, M.J. (2015). Efficiency of saffron farmers in Ghaen city, Iran (Application of data envelopment analysis using the efficient and inefficient frontiers). Journal of Saffron Agronomy and Technology, 3(3): 229-240. (Persian)
Ohadi, N., Akbari, A. and Shahraki, J. (2015). Application of data envelopment analysis to determine the efficiency of pistachio producers in Sirjan. Journal of Agricultural Economics Research, 41(1): 51-60. (Persian)
Sarkheil, H., Habibirad, M. and Harasani, N. (2015). Measuring water use efficiency and productivity of Tehran using data envelopment analysis. Journal of Natural Environment, 68(4): 595-608. (Persian)
Shafie, L., Javaheri, M.A. and Pourjoubari, Z. (2006). Investigation on technical, allocative and economic efficiency of sugar beet producers in Bardsir city. Sugar Beetle Journal, 22(2): 109-121. (Persian)
Sala-Garrido, R., Hernandez-Sancho, F. and Molinos-Senante, M. (2012). Assessing the efficiency of wastewater treatment plants in an uncertain context: a DEA with tolerance approach. Environmental Science & Policy, 18: 34-44.
Sepehrdoust, H. and Yousefi, S.H. (2013). Economic efficiency measurement of agricultural cooperatives; using stochastic frontier and data envelopment analysis. Journal of Economics and Regional Development, 20(5): 189-206. (Persian)
Perez, F. and Gomez, T. (2014). Multi-objective project portfolio selection with fuzzy constrains Ann. Journal of Operational Research, 1-23.