برآورد ارزش‌افزودة بالقوة زیربخش‌های کشاورزی ایران (مقایسة رهیافت‌های نوین و مرسوم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برآورد ارزش افزوده بالقوه زیربخش‌های کشاورزی و شکاف آن با مقادیر بالفعل، نقش مهمی در تنظیم سیاست‌های مرتبط با رشد بخش ایفا می‌کند. هدف اصلی در این مقاله تخمین ارزش افزوده بالقوه زیربخش‌های کشاورزی ایران بوده است. به این منظور از فیلترهای هودریک پرسکات، باکستر کینگ و کریستیانو فیتز جرالد و آمار سالانه برای دوره زمانی 1370 الی 1393 استفاده شد. پس از برآورد ارزش افزوده بالقوه و محاسبه شکاف آن با مقادیر بالفعل، به بررسی اثر مقدار تولید، قیمت، تسهیلات و یارانه بر شکاف ارزش افزوده در زیربخش‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بالقوه در دوره زمانی مورد بررسی اختلاف فاحشی با مقدار بالفعل دارد و در اکثر مواقع بیشتر از آن است. این امر نشان‌دهنده ظرفیت‌های بلااستفاده بخش کشاورزی است. نتایج حاصل از تحلیل‌های رگرسیونی نیز نشان داد که در زیربخش‌های دامپروری و شیلات میزان تولید اثر معنی دار و مثبتی بر شکاف دارد. در پایان، توجه بیشتر به تأمین  زیرساخت‌ها و اعتبارات مورد نیاز جهت استفاده از ظرفیت‌های بالقوه زیربخش‌های مختلف پیشنهاد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Potential Value-Added of Agricultural Subsectors in Iran: A Comparison between Modern and Traditional Approaches

نویسندگان [English]

 • z. omidvar 1
 • R. moghaddasi 2
1 PhD Student in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Assessment of potential value-added of agricultural subsectors and the gap between the potential and actual value-added plays a significant role in setting the policies related to the growth of agriculture sector. This study aimed mainly at estimating the potential value-added of agricultural subsectors in Iran. For this purpose, Hodrick-Prescott, Baxter-King, and Christiano-Fitzgerald filters were applied on the annual statistical data for the period spanning from 1991 to 2014. Once finished with the assessment of the potential value-added and the gap between potential and actual value-added, the research went for an investigation on the effects of production level, price, facilities and subsidies on the value-added gap across the subsectors. The results indicated a significant difference between potential and actual value-added during the considered period, pointing out unused capacities across the agricultural sector. Regression analysis results also confirmed significant and positive contributions of production level to the gap in livestock and fishery subsectors. Accordingly, it was recommended to pay further attention to the provision of required infrastructures and credits for using potential capacities in different subsectors. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Potential Value-added
 • Hodrick-Prescott Filter
 • Baxter-King Filter
 • Christiano-Fitzgerald Filter
 • Agriculture
 1. Akbari, N. and Sharif, M. (2006). Agricultural Economics. Tehran: Allameh Tabatabaei University Press. (Persian)
 2. Anand, R., Cheng, K. and Rehman, S. (2014). Potential growth in emerging Asia. IMF Working Paper. No. 14/2.
 3. Azizi, A. and Haghi Bashraabadi, H. (2014). The effect of facility of Agricultural Bank on the growth of agricultural sub-sectors. Quarterly Rural Development Strategies, No. 4: 11-1. (Persian)
 4. Azizi, F. (2003). Methods for estimating potential production and its empirical test in Iran (1968-1961). Quarterly Journal of Planning and Budget, 8(4): 69-39. (Persian)
 5. Baxter, M. and King, R. G. (1999). Measuring business cycles: approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81 (4): 575–593.
 6. Beveridge, S. and Nelson, C. R. (1981). A new approach to decomposition of economic time series into permanent and transitory components with particular attention to measurement of the business cycle. Journal of Monetary Economics, 7(2): 151-174.
 7. Central bank of Islamic Republic of Iran. Review of economic developments in different years. Central Bank Economic Reviews. (Persian)
 8. Christiano, L. J. and Fitzgerald, T. J. (2003). The band pass filter. International Economic Review, 44 (2): 435–465.
 9. Cogley, T. and Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19:253-278.
 10.  Fedderke, J. and Mengisteab,D. (2016). Estimating South Africa’s output gap and potential growth rate. Economic Research Southern Africa (ERSA). Working paper 585.
 11.  Hatami Nawi, R. (2011). Impact of subsidies on productive inputs on the value added of major agricultural activities. Master of Agricultural Management, Faculty of Agriculture, Tabriz University. (Persian)
 12.  Hojabr Kiani, K. and Moradi, A. (2012). Estimation of production and production slot with the emphasis on filtering approaches applied to Iran's economy. Macroeconomics, 7(13): 172-143. (Persian)
 13.  Hodrick, R. J. and Prescott, E. C. (1997). Postwar U. S. business cycles: an empirical investigation. Journal of Money, Credit, and Banking, 29(1):1–16.
 14.  Institute of Management and Planning Education and Research. Panel Report on Pathology of Agricultural Policy, November 4, 2015. (Persian)
 15.  Iranian Statistics Center. Different years. Statistical Yearbook of the Country. Statistical Center of Iran. Tehran. (Persian)
 16.  Jafari Samimi, A., Elmi, Z. and Hadizadeh, A. (2012). Application of comparative least squares method for estimation of production gap in Iran. Applied Economic Studies, 1(2): 26-1. (Persian)
 17.  Kavand, H. and Bagheri, F. (2007). Calculation of real GDP gap using a space-state model. Knowledge and Development. Pages121-127. (Persian)
 18.  Khalilian, S. and Fallahi, I. (2008). Evaluation of different methods for calculating potential production and estimating the potential value added of Iranian agricultural sector. Regional Agricultural Conference. The Growth and Development Axis. Islamic Azad University of Marvdashteh Branch. (Persian)
 19.  Ministry of Agriculture - Jahad. Different years. Agricultural Database. Planning and Budget Deputy Director General of Tehran's Information and Statistics. (Persian)
 20.  Mitra, P., Hosny, A., Abajyan, G. and Fischer, M. (2015). Estimating potential growth in the Middle East and Central Asia. IMF Working Paper. No. 15/62.
 21.  Mojib, R. and Hassanzadeh, A. (2011). Estimation of long term period in different economies using time series filters. Quarterly Journal of Economic Research and Policy. Nineteenth century No. 59: 236-223. (Persian)
 22.  Mojab, R. and Barakchian, S. M. (2012). Identification of commercial cycles in Iranian economy. Twenty-second Annual Conferences on Monetary and Foreign Exchange Policies. Tehran Banking and Banking Research. (Persian)
 23.  Organization of Forests, Pastures and Watershed Management. Reports of different years, Available at http://frw.org.ir. (Persian)
 24.  Pirayi, Kh. and Akbari Moghaddam, (2005). Effect of subsidy reduction of agricultural sector (agriculture) and changes in the tax rate on labor on the part production and welfare of the rural and urban households in Iran. Iranian Economic Research, 7 (22): 30-1. (Persian)
 25.  Ravn, M. O. and Uhlig, H. (2002). On adjusting the Hodrick–Prescott filter for the frequency of observations. Review of Economics and Statistics, 84 (2): 371–376.
 26.  Rotemberg, J. J. (1998). A Model for decomposing time series into trend and cycle components. Harward Business School.
 27.  Sosa, S., Tsounta, E. and Sun Kim, H. (2013). Is the growth momentum in Latin America sustainable? IMF Working Paper. No. 13/109.