آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین‌های گندم آبی در تحقیقات به‏ نژادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش دفتر پژوهش‏های اقتصادی- اجتماعی و تجاری سازی؛ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 محقق ارشد مرکز بین‏المللی تحقیقات ذرت و گندم در ایران، کرج، ایران

چکیده

امروزه، تغییرات اقلیمی از متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در رشد عملکرد محصولات به‏شمار می‏رود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات اقلیمی و روند زمانی و مکانی بر بهبود ژنتیکی لاین­های گندم آبی در تحقیقات به­نژادی کشور بود. داده­های پانل مطالعه از 22 ایستگاه تحقیقات کشاورزی طی دوره 1393-1374 جمع­آوری شد. در مطالعة حاضر، از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر روند زمانی تأثیر مثبت و معنی­دار بر ریسک و میانگین عملکرد لاین­ها دارد، به‏گونه‏ای که میانگین عملکرد سالانه را 29 کیلوگرم در هکتار بهبود بخشیده است. اثر سال معرفی رقم بر میانگین و واریانس عملکرد لاین­ها مثبت و از لحاظ آماری معنی­دار بود. همچنین، اثر میانگین درجه حرارت و بارندگی در فصول مختلف بر میانگین و واریانس عملکرد لاین­ها از لحاظ آماری معنی­دار ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Climate Factors on Risk of Yield of Irrigated Wheat Lines in Breeding Researches

نویسندگان [English]

 • H. Asadi 1
 • Gh Zamanian 2
 • M. N. Shahiki Tash 2
 • M. Ghorbani 3
 • M. R. Jalal Kamali 4
1 Assistant Professor, Socio-economic and Trade Researches Office, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
2 Associate Professor in Economic, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan ,Iran.
3 Professor in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
4 Principal Scientist, International Maize and Wheat Research Center (CIMMYT) in Iran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Today, climatic change is known as a key and effective variable on growth in crop yield. This aimed at determining the effect of environmental factors, time trend and places variables on improved genetic of irrigated bread wheat lines in breeding program in different research stations of Iran. The required panel data were collected from 22 locations in breeding program of irrigated bread wheat during 1995-2014. The study was conducted in a stochastic production function of Just and Pope. According to the results, the impact of time trend on mean yield and risk variance of the irrigated wheat lines was estimated positive and significant, improving the annual mean yield by 29 kg/ha. The impact of released year on mean and variance of the irrigated wheat lines was estimated positive and statistically significant as well. The impacts of mean temperature (0C) and amounts of raining (mm) in different seasons on mean and variance of the irrigated wheat lines were estimated significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irrigated Wheat
 • Research
 • Stochastic Production Function
 • Environmental Factors
 • Time trend
 1. Aghaee, M. and Asadi, H. (2010). The role of improved varieties in increasing of crop yield in Iran. Key Articles of 11th Iranian Crop Science Congress of 24-26 July. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, pp. 1-34. (Persian)
 2. Arumugan, S., Kulshreshtha, S.N., Vellangani, I. and Govinddasamy, R. (2015). Yield variability in rainfed crops as influenced by climate variables: a micro level investigation into agro-climatic zones of Tamil Nado, India. International Journal of Climate Change, Strategy, Management, 7: 442-459.
 3. Beever, E.A. and Belant, J.L. (1993). Ecological consequences of climate change mechanisms, conservation and management. CRC Press, p. 266.
 4. Byerlee, D. and Moya, P. (1993). Impacts of international wheat breeding research in the developing world, 1966-1990, Mexico. D.F. CIMMYT.
 5. Challinor, A.J., Watson, J., Lobell, D.B., Howden, S.M., Smith, D.R. and Chhetri, N. (2014). A meta-analysis of crop yield under climate change and adaptation. Natural Climate Change, 4: 287-291.
 6. Esfandiaripour, A., Tavazo, M., Ahmadifar, M. and Khanchi, M.V. (2016). Multiplication and preparation of wheat program. Ministry of Jihad-e-Agriculture. (Persian)
 7. Feder, G., Just, R.E. and Ziberman, D. (1985). Adoption of agricultural innovations in developing countries: a survey. Economic, Development and Cultural Change, 33: 255-298.
 8. Gujarati, D. (2011). The introduction of econometrics. Abrishami (Editor). Tehran University Publication, Tehran. (Persian)
 9. Harris, R.D.F. and Tzavalis, E. (1999). Inference for unit roots in dynamic panels where the time dimension is fixed. Journal of Econometrics, 91: 201-226.
 10. Howkins, E., Fricker, T.E., Challinor, A.J., Ferro, C.A.T. and Osborn, T.M. (2013). Increasing influence of heat stress on French maize yield from the 1960s to the 2030s. Global Change Biological, 19: 937-947.
 11. Just, R. and Pope, R. (1979). Production function estimation and related risk considerations. American Journal of Agricultural Economics, 61: 276-284.
 12. Liu, B. et al. (2016). Similar estimates of temperature impacts on global wheat yield by three independent methods. Natural. Climate Change, 4: 1-8.
 13. Michalski, J.T. (2012). Wheat varieties technology, climate and yield: an analysis using WSU wheat variety test data and interpolated weather records. PhD Dissertation, Washington State University, Washington.
 14. Nalley, L.L. (2007). The genetic and economic impact of the CIMMYT wheat breeding program: a policy analysis of public wheat breeding. PhD Dissertation, Kansas State University, Kansas.
 15. Nalley, L., Moldenhauer, K.A. and Lyman, N. (2011). The genetic and economic impact of the university of Arkansas rice breeding program: 1983-2007. Journal of Agricultural and Applied Economics, 43( 1): 131-142.
 16. Norton, G.W. and Davis, J.S. (1981). Evaluating returns to agricultural research: a review. American Journal of Agricultural Economics, 63(4): 685-699.
 17. Poudel, S. and Kotani, K. (2013). Climatic impacts on crop yield and its variability in Nepal: do they vary across season and altitudes? Climate Change,116: 327-355.
 18. Saeidi, A.; Akbari, A., Heydari, A. and Bakhtiar, F. (2011). Achievements of cereal research department in 1992-2002. Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ministry of Jihad-e-Agriculture. (Persian)
 19. Traxler, G., Falck-Zepeda, J., Ortiz. M. and Sayere, K. (1995). Production risk and the evolution of varieties technology. American Journal of Agricultural Economics, 77: 1-7.
 20. Zarakani, F.; Kamali, G.A. and Chizari, A.H. (2011). The effect of climate change on the economy of dry wheat: case study of North Khorasan. Journal of Agro-ecology, 6(2): 301-310. (Persian)