محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 استادیار پژوهشکدة علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نقش چغندرقند در تولید شکر داخلی، بررسی کارآیی این محصول می­ تواند نقشی به ‏سزا در راستای افزایش تولید آن داشته باشد. از این ‏رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از آمار و اطلاعات سیزده استان تولیدکننده چغندرقند در سال 1395 و در محیط نرم ‏افزاری GAMS، محاسبه انواع کارآیی شامل کارآیی فنی تحت شرایط بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، تخصیصی، اقتصادی، مقیاس و کارآیی مدیریتی انجام شد؛ همچنین، با استفاده از روش ‏هایی بر پایه تحلیل پوششی داده­ ها، واحدهای تولیدکننده چغندرقند (استان­ها) رتبه­ بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که توان زیادی برای افزایش کارآیی اقتصادی تولیدکنندگان چغندرقند در مناطق مورد مطالعه وجود دارد؛ همچنین، کارآیی فنی عامل اساسی تفاوت در کارآیی‏ های اقتصادی بوده و کارآیی مقیاس تولید چغندرقند نیز عامل پایین بودن کارآیی فنی است. بر اساس نتایج محاسبات، به ‏ترتیب، استان ­های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، فارس، خراسان جنوبی و خوزستان بالاترین رتبه و استان­ های قزوین، اصفهان و کردستان پایین ‏ترین رتبه را در کارآیی متقاطع داشتند. نتایج رتبه ‏بندی نشان داد که در بین استان‏ های کارآ، استان ‏هایی که سهم بیشتری از تولید چغندرقند را به خود اختصاص داده‏ اند، از وضعیت کارآیی مطلوب ‏تری برخوردارند؛ افزون بر این، مدل کارآیی متقاطع واحد مجازی تصمیم‏ گیرنده نسبی آنتی ‏ایده ‏آل، در مقایسه با سایر روش ‏های رتبه ‏بندی کارآیی، مطلوب ‏ترین نتیجه را برای تمایز کارآیی واحدهای تصمیم ‏گیرنده کارا در اختیار قرار می‏دهد. در پایان، با توجه به بالا بودن کارآیی تولید چغندرقند در استان خوزستان، توسعة کشت آن در این استان توصیه می‏ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency Estimation and Ranking of Iranian Sugar Beet Producers

نویسندگان [English]

 • Parichehr Najafi 1
 • Masoud Fehresti-Sani 2
 • Mohammad Reza Nazari 3
 • Akram Neshat 4
1 MSc Student in Agricultural Economics, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Ardakan University, Ardakan, Iran
3 Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institue, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Sugar beet is one of the industrial productions of agricultural sector that plays an important role in providing the required sugar inside. In the present study, the types of efficiency including technical efficiency Under Constant and Variable Return to Scale efficiency, allocative, economics, scale, and management efficiency have been calculated. In addition, Sugar beet producers were ranked using method basis application of data envelopment analysis. This research was performed using data of 13 sugar beet producing provinces in 2014 in the GAMS software. Based on the results of calculating the economic efficiency of sugar beet producers, there is a great potential for improving economic efficiency in the studied areas. The investigations of this research reflect the fact that the main factor in the difference in economic efficiency is technical efficiency and the scale efficiency is the factor of lowing in technical efficiency. Based on the cross-efficiency results West Azarbaijan, Kermanshah and Khorasan Razavi provinces have the highest and provinces of Semnan, South Khorasan and Ilam have the lowest rank. The results of the ranking also show that, among the more efficient provinces, those who have a larger share than sugar beet production have a better performance. The approach of the maximum relative distance from anti ideal decision making unit provides the most favorable outcome for the differentiation of the efficiency of decision-making units. Government support increasing and shopping law reform can reduce the risk of production and thus increase the scale of production in the cultivation of sugar beet yield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • Data envelopment analysis
 • Cross- Efficiency method
 • Anderson-Peterson method
 • sugar beet
 1. Alimirzaei, F. and Niki Esfahlan, H. (2017). Assessing the efficiency and ranking of IR of Iran's Customs Administrations (IRICAs) using data envelopment analysis (DEA). Proceedings of the Fourth National Conference on Management, Economics and Accounting, East Azerbaijan Industrial Management Organization, Tabriz University, Tabriz, 23 May 2017. (Persian)
 2. Andersen, P. and Petersen, N.C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management Science, 39(10): 1261-1264.
 3. Banker, R.D., Charnes, A. and Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9): 1078-1092.
 4. Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of Operational Research, 2(6): 429-444.
 5. Chizari, A.H. and Fehresti-Sani, M. (2018). Evaluation of the economic efficiency of vegetable oil supply chains. Supply Chain Forum: An International Journal, 19(2): 132-141.
 6. Cooper, W.W., Park, K.S. and Yu, G. (2001). An illustrative application of IDEA (imprecise data envelopment analysis) to a Korean mobile telecommunication company. Operations Research, 49(6): 807-820.
 7. Doosti Deylami, M.J. and Derigh, A. (2012). Evaluation of cross-efficiency based on the ideal and anti-ideal decision-maker units. Third National Conference on Data Envelopment Analysis. Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, 29-30 July 2012. (Persian)
 8. Doyle, J. and Green, R. (1994). Efficiency and cross-efficiency in DEA: derivations, meanings and uses. Journal of the Operational Research Society, 45(5): 567-578.
 9. Emami Meibodi, A. (2001). Efficiency and productivity measurement (in theory and practice). Institute For Trade Studies and Research, Tehran, 290. (Persian)
 10. Ferrier, G.D. and Lovell, C.K. (1990). Measuring cost efficiency in banking: econometric and linear programming evidence. Journal of Econometrics, 46(1-2): 229-245.
 11. Islam, M.N. (2015). Production efficiency of sugar factory of bangladesh: an application of Data Envelopment Analysis. Global Journal of Management and Business Research. Available at https://www.semanticscholar.org/paper/Production-Efficiency-of-Sugar-Factory-of-An-of-Islam/e62da49683bae1759611d84a53c87cc59586e7b6.
 12. MAJ (2017 ). Sugar beet production and area under cultivation data and information in 2002 and 2016. Tehran: Ministry of Agriculture-Jahad (MAJ). (Persian)
 13. Motamedi, S. (2015). Crossover ranking of decision makers in data envelopment analysis. The First National Conference on Modern Approaches to Business Managemen, Tabriz. (Persian)
 14. Najafpour, Z. (2014). A look at the sugar market in Iran over 2002-2013. Economic Journal, 13(11-12): 131-142. (Persian)
 15. Nemati, A., Seyedan, S.M. and Zare, Sh. (2005). Comparison of technical efficiency of sugar beet growers and its effective factors in Kermanshah, Hamedan and Khorasan provinces. Proceedings of the Fifth Conference on Iranian Agricultural Economics, 7-9 September 2005, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan. (Persian)
 16. Sexton, T.R., Silkman, R.H. and Hogan, A.J. (1986). Data envelopment analysis: critique and extensions. New Directions for Program Evaluation, 1986(32): 73-105.
 17. Shafiei, L., Javaheri, M.A. and Pourjopari, Z. (2007). Determination of technical, allocation and economic efficiency of sugar beet growers in Bardsir County. Journal of Sugar Beet, 22(2): 109-121. (Persian)
 18. Shahnavazi, A. (2017). Determining the efficiency rank of irrigated crops in Iranian agricultural sector. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(2): 227-240. DOI: 10.22059/ijaedr.2017.62742 (Persian)
 19. Shahraki, J. and Sardar-Shahraki, A. (2015). Determination of technical efficiency of sugar beet growers in Razavi Khorasan using data envelopment analysis (DEA) and stochastic frontier analysis (SFA). Journal of Sugar Beet, 31(2): 211-224. DOI: 10.22092/jsb.2016.103658 (Persian)
 20. Yazdani, S. and Pishbahar, A. (2005). Evaluation of types of productivity of cotton and sugar beet products in Iran: using surface data analysis (envelopment). Journal of Agriculture, 6(1): 57-67. (Persian)
 21. Yazdani, S. and Rahimi, R. (2013). Evaluation of the efficiency of sugar beet production in Qazvin Plain. Journal of Sugar Beet, 28(2): 209-221. (Persian)
 22. Ziari, Sh. and Sharifzadeh, M. (2016). Ranking efficient DMUs using the infinity norm and virtual inefficient DMU in DEA. Iranian Journal of Optimization, 8(2): 79-86.