بررسی و تحلیل اثرات تجارت بین‌الملل بر امنیت غذایی: مطالعة موردی گزیده ‏ای از کشورها با درآمد متوسط به بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

چکیده

گرسنگی، ناامنی غذایی و فقر از مهم­ترین مسائل بحرانی در برخی از کشورهاست. در میان تمامی حقوق افراد یک اجتماع در قالب نیازهای پایه‌ای خانوار، «امنیت غذایی» از مهم‌ترین نیازهای فردی است که مسئولیت تأمین آن به عهدة دولت­هاست. تجارت بین ­المللی می‏تواند ناامنی غذایی را در کشورها از طریق تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگ‏تر کاهش دهد؛ و از این­رو، می­توان تجارت غذا را از راه­حل‌های تأمین امنیت غذایی جهان و پدیده‏ای حیاتی برشمرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین تجارت بین‌الملل و امنیت غذایی در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2016، با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل با اثرات تصادفی بود. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه U شکل بین دو متغیر امنیت غذایی و تجارت بین‌الملل وجود دارد، بیانگر آنکه در کشورهای منتخب، امنیت غذایی در مراحل اولیه توسعه تجاری کاهش می‏ یابد و سپس، با فراتر رفتن آزادسازی تجارت از یک آستانه معین، افزایش خواهد یافت. بنابراین، بر اساس یافته­ های مطالعه و در راستای بهبود رابطه امنیت غذایی و تجارت بین ­الملل، پیشنهادهایی برای سیاست­گذاران ذی‏ربط ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of International Trade on Food Security (Case Study: A Selection of Countries with Middle-High-income)

نویسندگان [English]

 • F. Sakhi 1
 • safdar Hosseini 2
 • Ahmad fatahi ardakani 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics and Development, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics and Development, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Ardakan, Yazd, Iran
چکیده [English]

Hunger, food insecurity and poverty is the most important critical issues in some countries. Of all the rights given to a community's basic household needs, "food security" is one of the most important individual needs that governments are responsible for providing. International trade can reduce food insecurity in countries by facilitating access to larger markets, Hence, food trade could be regarded as the solution to world food security. Thus for global food security, food trade is vital. Therefore, the purpose of this study was to analyze the relationship between international trade and food security in the group of high-middle income countries including Iran during the period of 2002–2016 using a random-effects panel econometric approach. The results show that there is a U-shaped relationship between the two variables of food security and international trade. It indicates that food security declines in the early stages of trade development and increases beyond a certain threshold. Based on the findings of the study, suggestions have been made to improve the relationship between food security and international trade that need to be considered by policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food Security
 • International Trade
 • Panel regression
 1. Agenor, P.R. (2004). Does globalization hurt the poor? Journal of International Economics and Economic Policy, 1: 21-51.
 2. An, C.B. and Jeon, S.H. (2006). Demographic change and economic growth: an inverted-U shape relationship. Journal of Economics Letters, 92: 447-454.
 3. Assoumou-Ella, G. (2019). External trade and food security: the case of CEMAC countries. Journal of Food Security, 7(2): 58-62.
 4. Baltagi, B. (2005). Econometric analysis of panel data (Vol. 1). Hoboken, New Jersey, United States: John Wiley and Sons.
 5. Biniaz, A. and Mohammadi, H. (2018). The effect of agricultural trade openness on food security in Iran: ARDL approach. Journal of Agricultural Economics Research, 10(2): 81-103. (Persian)
 6. Dorosh, P.A. (2001). Trade liberalization and national food security: rice trade between Bangladesh and India. Journal of World Development, 29(4): 673-689.
 7. Diaz-Bonilla, E. and Ron, J.F. (2011). Food security, price volatility and trade: Some reflections for developing countries. ICTSD Issue Paper 27, ICTSD Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Available at http://ictsd.org/downloads/2011/12/foodsecurity-price-volatility-and-trade.pdf.
 8. Fattahi Ardakani, A. and Fazlollahi Maleh, E. (2015). A comparison of general preferences and willingness to pay of tourists and residents of Sari County for conservation of Caspian Sea. Journal of Agricultural Economics, 9(1): 135-152. (Persian)
 9. Fattahi Ardakani, A. (2010). Economic valuation of ground water in Yazd Plain. PhD Thesis, Agricultural Economics, University of Tehran. (Persian)
 10. Fattahi Ardakani, A., Rezvani, M., Bostan, Y. and Arab, M. (2016). Estimating public participation in investment in organic products in Babol (case study: Organic rice). The Proceedings of International Conference on Research in Science and Technology, Batumi.
 11. FAO (2012). Food security indicator. Available at http:// www.fao.org/ economic/ ess/ess–fs/ess–fadata /en.
 12. FAO (2017). Percentage prevalence of malnutrition and Average value of food production in countries with different income levels during 2002-2016. Available at http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/2017/en/.
 13. Green, W.H. (2003). Econometric analysis. 5th Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 14. Li, S. (2009). The effect of trade liberalization on Chinese rural poverty. Journal of Asian Social Science, 5: 23-33.
 15. Johnson, D.G. (1998). Food security and world trade prospects. American Journal of Agricultural Economics, 80: 941-947.
 16. Mehrabi Boshrabadi, H. and Mousavi Mohammadi, H. (2009). The effect of trade liberalization on food security of rural households in Iran. Journal of Rural and Development, 12(2): 1-13. (Persian)
 17. Mostajeran, F., Zibaei, M. and Farajzadeh, Z. (2018). Trade liberalization consequences with an emphasis on food security in Iran: Computable General Equilibrium (CGE) analysis. Journal of Agricultural Economics and Development, 26(101): 145-180. (Persian)
 18. Kang, H. (2015). A study on the relationship between international trade and food security: evidence from less developed countries (LDCs). Journal of Agricultural Economics, 10: 475-483.
 19. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. Journal of American Economic Review, 45: 1-28.
 20. Nisa, M., Rizwan Yaseen, M. and Quddoos, A. (2017). Food security and international trade: an application of Kuznet curve in the most populous South asiAn countries. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 7(6):119-125.
 21. Souri, A. (2012). Econometrics with application of EVeiws and Stata. (5th, Vol. 2). Tehran: Farhangshenasi Publications. (Persian)
 22. Torras M. and Boyce, J.K. (1998). Income, inequality, and pollution: a reassessment of the environmental Kuznets curve. Journal of Ecological Economics, 25: 147-160.