مقاله پژوهشی کاربرد تحلیل پوششی داده‌های استوار در برآورد کارآیی فنی: مطالعه موردی واحدهای بزرگ ‏مقیاس مرغ گوشتی شهرستان ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 نویسنده مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

عدم قطعیت از ویژگی­ های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده ­های ورودی می­تواند نتایج حاصل از مدل ­های تحلیل پوششی داده‏ ها (DEA) را به ‏گونه‏ای چشمگیر تغییر دهد، به‏ کارگیری راه ­های مقابله با عدم قطعیت از جنبه ­های اجتناب­ ناپذیر استفاده از این مدل­هاست. از این‏رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه ­سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده­ ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده­ های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه­ کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می­ یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده­ ها مربوط به هزینه مصرف دارو و عدم قطعیت از ویژگی ­های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده­ های ورودی می­ تواند نتایج حاصل از مدل­ های تحلیل پوششی داده‏ها (DEA) را به ‏گونه‏ای چشمگیر تغییر دهد، به‏ کارگیری راه­ های مقابله با عدم قطعیت از جنبه ­های اجتناب ­ناپذیر استفاده از این مدل­هاست. از این‏رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه ­سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده­ ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده­ های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه ­کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می ­یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده­ ها مربوط به هزینه مصرف دارو و واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ­ها با بیماری صرف می‌شود، با اعمال سیاست­ های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری­ های همه­ گیر در مرغداری ­ها از جمله انتخاب جوجه ­های سالم و هم ­سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم‏ سازی لاشه‏ های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره ‏گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می­توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد.
واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ­ها با بیماری صرف می‌شود، با اعمال سیاست­ های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری­های همه ­گیر در مرغداری ­ها از جمله انتخاب جوجه ­های سالم و هم ­سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم‏سازی لاشه‏ های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره ‏گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می­توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Robust Data Envelopment Analysis to Estimate Technical Efficiency, A case study: Large-scale broiler Farms of sari city

نویسندگان [English]

 • F. Yavari 1
 • S.A. Hosseini-Yekani 2
 • Mostafa Mardani Najafabadi 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
چکیده [English]

Non-certainty is a prominent feature of real world issues. Since the change in the input data, though small, can dramatically change the results of the DEA models, applying ways to deal with non-certainty is an inevitable aspect of the use of these models. Therefore, in this research, the combination of robust optimization with Data Envelopment Analysis was used to study the technical efficiency of broiler farms with the capacity of over 30,000 broilers in Sari city. The results of Robust Data Envelopment Analysis model indicate that in the given uncertainty level (ε=0.1), as the level of conservatism increases from 0 to 8, the average of efficiency scores decreases from 96 to 93 percent and the number of efficient farms decrease from 23 to 18 farms. In addition, the greatest difference between the amount of optimal and actual consumption of inputs belongs to the cost of taking drugs and vaccines. Given that the largest part of drugs and vaccines costs are spent when a disease spreads, Applying appropriate policies to prevent the spread of epidemic diseases such as choosing healthy broilers in the same age, using proper nutrition, providing comfortable aviary, choosing proper density of broilers, dissolving the carcasses of ill broilers, using disinfectants properly and also using experts to determine the appropriate time and amount of drugs and vaccines can greatly help to enhance the efficiency of inefficient farms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Robust Optimization
 • Data Envelopment Analysis
 • Sari City
 • Broiler
 • RDEA
 1. Abdi, E., Dashti, G., Ghahremanzadeh, M. and Hosseinzad, J. (2016). Analyzing the technical efficiency and technology gap of poultry units in Sanandaj county. Journal of Animal Science Researches, 26(3): 49-61. (Persian)
 2. Atici, K.B. and Gülpinar, N. (2016). Robust DEA approaches to performance evaluation of olive oil production under uncertainty. In: Robustness analysis in decision aiding, optimization, and analytics (pp. 299-318). Springer.
 3. Babaei, M., Paknejad, H., Mardani, M. and Salarpour, M. (2012). Evaluating crop efficiency of Jahrom city using Interval Data Envelopment Analysis (IDEA). Journal of Operations Research Applications, 35: 43-53. (Persian)
 4. Ben-Tal, A., El Ghaoui, L. and Nemirovski, A. (2009). Robust optimization (Vol. 28). Princeton University Press.
 5. Ben-Tal, A. and Nemirovski, A. (1998). Robust convex optimization. Mathematics of Operations Research, 23(4): 769-805.
 6. Bertsimas, D. and Sim, M. (2004). The price of robustness. Operations Research, 52(1): 35-53.
 7. Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6): 429-444.
 8. Chebil, A., Abbas, K. and Frija, A. (2014). Water use efficiency in irrigated wheat production systems in central Tunisia: a stochastic data envelopment approach. Journal of Agricultural Science (Toronto), 6(2): 63-71.
 9. Esfahani, S. and Khazaei, J. (2011). Factors affecting the efficiency of broiler producers in South Khorasan province. Journal of Agricultural Economics Research, 2(4): 165-180. (Persian)
 10. FAO (2014). FAO in the Islamic Republic of Iran. Food and Agriculture Organization FAO) of the United Nations Available at http://www.fao.org/publications/sofa/2014/en.
 11. Houshyar, E., Azadi, H., Almassi, M., Davoodi, M.J.S. and Witlox, F. (2012). Sustainable and efficient energy consumption of corn production in Southwest Iran: combination of multi-fuzzy and DEA modeling. Energy, 44(1): 672-681.
 12. Inuiguchi, M. and Sakawa, M. (1998). Robust optimization under softness in a fuzzy linear programming problem. International Journal of Approximate Reasoning, 18(1): 21-34.
 13. Karimov, A. (2013). Productive efficiency of potato and melon growing farms in Uzbekistan: a two stage double bootstrap data envelopment analysis. Agriculture, 3(3): 503-515.
 14. Mardani, M., Sargazi, A. and Sabouhi Sabouni, M. (2013). Determination of the efficiency of Sistan wheat farms using incorporation of optimization model with degree of conservatism control parameters and Robust Data Envelopment Analysis (RDEA). Journal of Economics and Agricultural Development, 27(3): 180-187. (Persian)
 15. Mardani, M. and Ziyaee, S. (2016). Determining the efficiency of irrigated wheat Farmsin Neyshabur County under uncertainty. Agricultural Economics and Development, 30(2): 136-147. (Persian)
 16. Minh, N.K. and Van Khanh, P. (2011). A chance-constrained data envelopment analysis approach to problem provincial productivity growth in Vietnamese agriculture from 1995 to 2007. Open Journal of Statistics, 1(03): 217.
 17. MOAJ (2016). Livestock statistics of Mazandaran province. Mazandaran Organization of Agriculture-Jahad (MOAJ). Available at http://jkmaz.ir
 18. Mulvey, J.M., Vanderbei, R.J. and Zenios, S.A. (1995). Robust optimization of large-scale systems. Operations Research, 43(2): 264-281.
 19. OAJ (2016). Statistical yearbook of agriculture. Organization of Agriculture-Jahad (OAJ). Available at http://amar.maj.ir
 20. Ommar, M.A.E. (2014). Technical and economic efficiency for broiler farms in Egypt: application of Data Envelopment Analysis (DEA). Global Veterinaria, 12(5): 588-593.
 21. Omrani, H. (2013). Robust data envelopment analysis model with fuzzy perturbation in inputs and outputs. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 15(4): 426-442.
 22. Pan, F. and Nagi, R. (2010). Robust supply chain design under uncertain demand in agile manufacturing. Computers and Operations Research, 37(4): 668-683.
 23. Payandeh, Z., Kheiralipour, K. and Karimi, M. (2016). An evaluation of energy efficiency of broiler production farms using data envelopment analysis (DEA) technique, case study: Isfahan province. Iranian Journal of Biosystems Engineering (Agricultural Sciences), 47(3): 577-585. (Persian)
 24. Pishvaee, M.S. and Khalaf, M.F. (2016). Novel robust fuzzy mathematical programming methods. Applied Mathematical Modelling, 40(1): 407-418.
 25. Sabouhi, M. and Mardani, M. (2017). Linear robust data envelopment analysis: CCR model with uncertain data. International Journal of Productivity and Quality Management, 22(2): 262-280.
 26. Sadrnia, H., Khojastehpour, M., Aghel, H. and Olya, A.S.R. (2017). Analysis of different inputs share and determination of energy Indices in broilers production in Mashhad County. Journal of Agricultural Machinery, 7(1): 285-297. (Persian)
 27. SCI (2016). Statistics of the number and production of poultry units in Mazandaran province of Iran. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at https://www.amar.org.ir
 28. Sefeedpari, P., Rafiee, Sh., Akram, A. and Mousavi-Avval, S. (2012). Application of fuzzy data envelopment analysis for ranking dairy farms in the view of energy efficiency. Journal of Animal Production Advances, 2(6): 284-294.
 29. Soyster, A.L. (1973). Convex programming with set-inclusive constraints and applications to inexact linear programming. Operations Research, 21(5): 1154-1157.