ارزیابی اثرات اقتصادی تشکیل بازار آب کشاورزی در شبکة آبیاری دشت رامجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 نویسنده مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 استادیار گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

چکیده

در دو دهه‌ اخیر، تشکیل بازار آب به‏ عنوان یک راهبرد مطلوب مدیریت تقاضا برای رفع کمبود آب مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش آب در بخش کشاورزی، ارزیابی اثرات تشکیل بازار آب بر وضعیت معیشتی کشاورزان حائز اهمیت است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، اثرات تشکیل بازار آب بر تغییرات الگوی کشت و بازده برنامه‎ ای کشاورزان استان فارس بررسی شد. گردآوری داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی چندمرحله­ای از صد بهره ‏بردار دارای حقابه در شبکه آبیاری دشت رامجرد صورت گرفت؛ سپس، الگوی برنامه‏ ریزی ریاضی مثبت (PMP) تهیه و سناریوی تشکیل بازار آب با لحاظ قیمت تعادلی پیاده‌سازی شد. نتایج نشان داد که با تشکیل بازار آب، سطح زیر کشت محصولات پربازده و با نیاز آبی بالا شامل برنج، گوجه‌فرنگی و چغندرقند، به‏ ترتیب، 67/40، 17/23 و 45/10 درصد و همچنین، بازده اقتصادی فعالیت ‏های زراعی در تمامی نقاط دشت رامجرد افزایش می‏یابد؛ و بر این اساس، بازده برنامه ‏ای کل اراضی دارای حقابه شبکه نیز از حدود 080/2013 به 200/2194 میلیارد ریال (معادل نُه درصد) بهبود خواهد یافت. بنابراین، ایجاد بازار آب می­تواند کارآیی اقتصادی منطقه را بهبود بخشد که البته، مستلزم اتخاذ مقررات و قوانین کارساز و نظارت دقیق بر این بازار است. تشکیل و تقویت نهادها و تشکل­های محلی آب­ بران که از جایگاه حقوقی و قانونی برخوردار باشند، می­تواند بستر لازم برای تشکیل بازار آب و نظارت بر این بازار را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Impact Assessment of Agricultural Water Market Formation in Irrigation Network of Ramjerd Plain in Iran

نویسندگان [English]

 • L. Nourani 1
 • N. Mousavi 2
 • A. Shirvanian 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economic, Social and Extension Research, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Over the last two decades, water markets have been considered as a desirable demand management strategy to address water scarcity. Accordingly, it is important to assess the impacts of water market formation on the livelihood of farmers in order to plan for the implementation of this policy in the agricultural sector. In the present study, the effects of water market formation on the changes in crop pattern and farmers' gross margin were investigated. The required data were collected in a multi-stage random sampling method from 100 farm-operators with water quota in Ramjerd Plain Irrigation Network; then, the positive mathematical planning (PMP) model was prepared and the water market formation scenario was implemented, considering an equilibrium price. The results showed that the formation of the water market would increase the area under cultivation of high-yielding crops with high water requirements including rice, tomatoes and sugar beets by 40.67, 23.17 and 10.45 percent, respectively. Also, with the formation of the water market, the gross margins of agricultural activities in all parts of the Ramjerd Plain would increase; accordingly, the gross margins of the total plans of lands with water network quota would improve from about 2194.200 to 2013.080 billion rials (equivalent to nine percent). Therefore, creating a water market can improve the economic efficiency of the region, which obviously requires the adoption of effective rules and regulations and close monitoring of this market. Establishing and strengthening local agricultural water institutions and organizations with legal positions can pave the ground for establishing and monitoring the water market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water Market
 • Demand Management
 • Gross Margin
 • Crop Pattern
 • positive mathematical programing
 1. Abolhassani, L., Shahnoushi, N., Rahnama, A., Azam Rahmati, E. and Heiran, F. (2019). The role of water market formation in using the water resources in agricultural sector: a case study of Mashhad Plain in Iran. Agricultural Economics and Development, 27(106): 1-29. (Persian)
 2. Akbarzadeh, F., Hasanpour, H. and Emamgholizadeh, S. (2016). Groundwater level prediction of Shahrood Plain using RBF neural networks. (Persian)
 3. Ann Wheeler, S. and Garrick, D.E. (2020). A tale of two water markets in Australia: lessons for understanding participation in formal water markets. Oxford Review of Economic Policy, 36(1): 132-153.
 4. Arfini, F., Donati, M., Grossi, L. and Paris, Q. (2008). Revenue and cost functions in PMP: a methodological integration for a territorial analysis of CAP. 107th Seminar, January 30-February 1, 2008, Sevilla, Spain6636, European Association of Agricultural Economists.
 5. Badie Barzin, H., Khamri, E., Ghaffari Moghadam, Z. and Parhizkari, A. (2018). The effects of regional water markets formation on balancing the supply and demand of irrigation water in the Sistan region. Iran-Water Resources Research, 14(3): 253-256. (Persian)
 6. Bauer, C. J. (2004). Results of Chilean water markets: empirical research since 1990. Water Resources Research, 40: 9-20.
 7. Bohloolvand, A., Sadr, S.K. and Hashemi, S.A. (2015). The role of agricultural water markets in the allocation and pricing of water resources, case study: Mojen water market. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (IJAEDR), 45(4): 761-773. (Persian)
 8. Buysse, J., Van Huylenbroeck, G. and Lauwers, L. (2007). Normative, positive and econometric mathematical programming as tools for incorporation of multifunctionality in agricultural policy modelling. Agriculture, Ecosystems and Environment, 120(1): 70-81.
 9. Easter, K.W. and Huang, Q. (2014). Water markets: How do we expand their use? In: Water markets for the 21st century: What have we learned? (pp. 1-9), Springer.
 10. Esmaelnia Balagatabi, F., Sarlak, A. and Ghaffari, H. (2018). Investigating the economic and welfare effects of the water market: a positive mathematical programming model approach. Economic Modeling, 12(42): 119-136. (Persian)
 11. Fani, A., Ghazi, I. and Malekian, A. (2016). Challenges of water resource management in Iran. American Journal of Environmental Engineering, 6(4): 123-128.
 12. Farshadmehr, M., Moghaddas, M. and Meftahe Halaghi, M. (2015). Linking drought monitoring systems to management measures for Zarrinehrood dam operation (case study: Zarrinehrood basin). Iranian Journal of Soil and Water Research, 46(3): 423-430. (Persian)
 13. Feike, T. and Henseler, M. (2017). Multiple policy instruments for sustainable water management in crop production: a modeling study for the chinese Aksu-Tarim region. Ecological Economics, 135: 42-54.
 14. Gohar, A.A., Amer, S.A. and Ward, F.A. (2015). Irrigation infrastructure and water appropriation rules for food security. Journal of Hydrology, 520: 85-100.
 15. , J.B., Huirne., R.B., Anderson., J.R. and Lien., G. (2004). Coping with risk in agriculture. Washington: CABI Publishing.
 16. Heckelei, T. (2002). Calibration and estimation of programming models for agricultural supply analysis.
 17. Heckelei, T. and Britz, W. (2000). Positive mathematical programming with multiple data points: a cross-sectional estimation procedure. Cahiers d'Economie et de Sociologie Rurales, 57: 27-50.
 18. Howitt, R.E. (1995). A calibration method for agricultural economic production models. Journal of Agricultural Economics, 46(2): 147-159.
 19. Howitt, R.E., Medellín-Azuara, J., MacEwan, D. and Lund, J.R. (2012). Calibrating disaggregate economic models of agricultural production and water management. Environmental Modelling and Software, 38: 244-258.
 20. Johansson, R.C. (2000). Pricing irrigation water: a literature survey. SSRN: 632520. Washington, DC: The World Bank.
 21. Kemper, K.E. (2001). The role of institutional arrangements for more efficient water resources use and allocation. Water Science and Technology, 43(4): 111-117.
 22. Lalehzari, R., Moazed, H., Boroomandnasab, S. and Haghighi, A. (2015). Development of mathematical and optimization model for agricultural water allocation based on non-dominated sorting. Journal of Soil and Water Resources Conservation, 5(1): 17-30. (Persian)
 23. Lumbroso, D., Twigger-Ross, C., Raffensperger, J., Harou, J., Silcock, M. and Thompson, A. (2014). Stakeholders' responses to the use of innovative water trading systems in Water Resources Management, 28(9): 2677-2694.
 24. Maqsood, I., Huang, G.H. and Yeomans, J.S. (2005). An interval-parameter fuzzy two-stage stochastic program for water resources management under uncertainty. European Journal of Operational Research, 167(1): 208-225.
 25. Mardani, M., Nikouei, A., Ziaei, S. and Ahmadpour, M. (2017). Codifying regional cropping pattern of agricultural and horticultural products in Isfahan province: multi-objective structural planning approach. Journal of Agricultural Economics and Development, 30(3): 188-206. (Persian)
 26. Mardani, M., Ziaei, S., Nikouei, A. and Ahmadpour, M. (2016). Designing a support model for cultivation pattern decision making in isfahan province: A multi-objective cultivation planning approach. (PhD thesis), Zabol. (Persian)
 27. Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2016). Four billion people facing severe water scarcity. Science Advances, 2(2): e1500323.
 28. Mirzaei, A., Layani, G., Azarm, H. and Jamshidi, S. (2018). Determination of optimal crop pattern in central district of Sirjan County based on stability of water resources and environment. Journal of Agricultural Economics Research, 9(36): 283-304. (Persian)
 29. Mobasheri, M.H., Hosseini-Yekani, S.A. and Amirnejad, H. (2019). Effect of water market development and improvement of irrigation technology on farmers' cropping pattern and income (Hashtgerd Plain, Alborz province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 50(4): 691-706. (Persian)
 30. Momeni, S. and Zibaei, M. (2013). The potential impacts of climate change on the agricultural sector of fFrs province. Agricultural Economics and Development, 27(3): 169-179. (Persian)
 31. Nazemosadat, M., Samani, N., Barry, D. and Molaii Niko, M. (2006). ENSO forcing on climate change in Iran: precipitation analysis. Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering, 30: 555-565. (Persian)
 32. Nieuwoudt, W. and Armitage, R. (2004). Water market transfers in South Africa: two case studies. Water Resources Research, 40(9): 1-9.
 33. OECD (2015). Water resources allocation: sharing risks and opportunities. OECD Studies on Water.
 34. RWCF (2010). Mahab Ghods, collection of reports of performance evaluation plan and monitoring of operation management, maintenance, improvement, repair and improvement of Doroodzan irrigation and drainage network. Shiraz: Redional Water Company of Fars (RWCF). (Persian)
 35. Pujol, J., Raggi, M. and Viaggi, D. (2006). The potential impact of markets for irrigation water in Italy and Spain: a comparison of two study areas. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 50(3): 361-380.
 36. Rissman, A.R., Kohl, P.A. and Wardropper, C.B. (2017). Public support for carrot, stick, and no-government water quality policies. Environmental Science and Policy, 76: 82-89.
 37. Steusloff, H. (2010). Integrated water resources management. Proceedings of International Conference, November 2010, Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, pp. 24-25.
 38. Varziri, A., Vakilpour, M. and Mortazavi, S. (2016). The effects of economic pricing of irrigation water on cropping pattern in the Dehgolan Plain. Journal of Agricultural Economics Researches, 8(3): 81-100. (Persian)
 39. Wang, Y., Chen, Y. and Peng, S. (2011). A GIS framework for changing cropping pattern under different climate conditions and irrigation availability scenarios. Water Resources Management, 25(13): 3073-3090.
 40. WEF (2017). Global Risks Report 2017. 12th Edition. World Economic Forum (WEF). Available at https://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf.
 41. Xu, T., Zheng, H., Zhao, J., Liu, Y., Tang, P., Yang, Y.E. and Wang, Z. (2018). A two‐phase model for trade matching and price setting in double auction water markets. Water Resources Research, 54(4): 2999-3017.
 42. Zanetti, S., Sousa, E., Oliveira, V., Almeida, F. and Bernardo, S. (2007). Estimating evapotranspiration using artificial neural network and minimum climatological data. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 133(2): 83-89.
 43. Zargan, J. and Waez-Mousavi, S.M. (2016). Water crisis in Iran: its intensity, causes and confronting strategies. Indian Journal of Science and Technology, 9(44): 1-6.
 44. Zetland, D. (2014). Living with water scarcity. Mission Viejo: Aguanomics Press.
 45. Zhang, B., Yuan, S., Zhang, J. and Li, H. (2007). Study of corn optimization irrigation model by genetic algorithms. Paper Presented at the International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture.
 46. Zheng, , Wang, Z., Hu, S. and Malano, H. (2013). Seasonal water allocation: dealing with hydrologic variability in the context of a water rights system. Journal of Water Resources Planning and Management, 139(1): 76-85.