بررسی اثر وابستگی کالایی در صادرات محصولات کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول و دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تجارت خارجی یکی از مؤلفه‌های مهم در توسعه اقتصادی به‏ویژه برای کشورهای در حال توسعه است که از این طریق، می‌توانند به رشد سریع اقتصادی دست یابند. در سال‏های اخیر، وابستگی کالایی به یکی از مباحث نوظهور در حوزه تجارت بین‌الملل تبدیل شده است که بر اساس یافته‌های تجربی پژوهش‌های مختلف، موجب تغییر در الگوی تجاری کشورهای مختلف می‏شود. از این‏رو، هدف مطالعة حاضر بررسی اثر متغیر وابستگی کالایی بر صادرات محصولات کشاورزی ایران و شرکای تجاری منتخب بود؛ و بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی استفاده شد، که بیانگر تخصصی شدن کشورها و شاخص نزدیکی به‏منظور یافتن تشابه کالایی است. برای تعیین نوع اثرگذاری متغیرها، از الگوی جاذبه و روش درست‏نمایی شبه‏بیشینة پوآسن (PPML) در دوره زمانی 2001 تا 2018 استفاده شده که بر اساس نتایج الگوی جاذبه، تأثیر متغیر وابستگی کالایی بر افزایش تجارت محصولات کشاورزی ایران چشمگیر است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای درآمد سرانه و جمعیت شرکای تجاری اثر مثبت و معنی­دار و فاصله جغرافیایی اثر منفی و معنی­دار بر صادرات کشاورزی ایران دارند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که بازارهای هدف نزدیک و با درآمد سرانه بالا و نیز دارای درجه بالای وابستگی کالایی مد نظر صادرکنندگان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Product Relatedness on Iranian Agricultural Exports

نویسندگان [English]

 • S. Baghban Haghighi 1
 • Reza Moghaddasi 2
 • Amir Mohammadinejad 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics, Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author and Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Foreign trade is a critical component of economic development, particularly for developing countries. Over recent years, product relatedness has turned into an emergent factor in international trade. According to empirical findings from various studies, this factor can alter the business models of different countries. In this regard, this study aimed at investigating the effect of product relatedness on Iran's agricultural exports and selected countries. For this purpose, the comparative advantage index and the proximity index were used to investigate the countries' specialization and similarities between products, respectively. The gravity model and the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) method were also used to determine the effect of variables between 2001 and 2018. The gravity model results indicated the significant effect of the product relatedness variable on increasing the trade of Iranian agricultural products. It was also found that the per capita income and population of trading partners had a significantly positive effect on Iran's agricultural exports, while the effect of geographical distance was significantly negative. According to the findings, exporters are suggested to concentrate on close target markets with a high per capita income and a high level of product relatedness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trade
 • Agricultural Products
 • Product Relatedness
 • Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML)
 1. Aghasafari, H., Aminizadeh, M. and Karbasi, A. (2019). Investigating the role of institution and infrastructure in Iran's bilateral trade with main trading partners. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 9(35): 53-78. (Persian)
 2. Akbarzadeh, M. and Zare, H. (2016). Analysis of factors affecting Iran’s trade with emphasis on the gravity model index. 5th International Conference on Modern Research in Management, Economics and Accounting, pp. 1-9. (Persian)
 3. Aminizadeh, M., Rafiee, H., Riahi, H., Shangayi, R. and Mehrparvar Hosseini, E. (2015). Formulating the priorities of raisin exports of Iran in the world market. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(2): 363-373. (Persian)
 4. Aminizadeh, M., Mohammadi, H., Karbasi, A. and Rafiee, H. (2019a). Assessing the effect of Iran’s membership in trade agreements on fishery exports: Poisson Pseudo Maximum Likelihood Approach. Iranian Journal of Agricultural Economicsa and Development Research, 51(4): 645-660. (Persian)
 5. Aminizadeh, M., Rafiee, H., Riahi, A. and Mehrparvar Hosseini, E. (2019b). Assessing the role of institutional quality of Iran and its trade partners on Iran’s agricultural products exports. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 13: 1-13. (Persian)
 6. Aminizadeh, M., Rafiee, H., Zare, S.A., Kaboudtabar, M. and Kazempoor, A. (2020a). Investigating the effect of Iran’s membership in trade agreements on Iranian pistachio exports. Agricultural Economics and Development, 110: 205-225. (Persian)
 7. Aminizadeh, M., Karbasi, A., Riahi, A. and Ramezani, M. (2020b). Assessing the effect of Iran’s membership in trade agreements on saffron exports. Journal of Saffron Agronomy and Technology, 7(4): 537-549. (Persian)
 8. Anderson, J.E. (1979). A theoretical foundation for the gravity equation. American Economic Review, 69(1): 106-116.
 9. Asiabani, N., Rafiee, H., Aminizadeh, M. and Mehrparvar Hosseini, E. (2020). Determining the structure of saffron target markets and analyzing its impact on Iranian exports. Journal of Saffron Agronomy and Technology, 8(3): 421-438. (Persian)
 10. Atif, R.M., Haiyun, L. and Mahmood, H. (2017). Pakistan’s agricultural exports, determinants and its potential: an application of stochastic frontier gravity model. Journal of International Trade and Economic Development, 26(3): 257-276.
 11. Bailey, M., Cao, R.R., Kuchler, T., Stroebel, J. and Wong, A. (2017). Measuring social connectedness. NBER Working Paper, No. 23608, National Bureau of Economic Research, Inc.
 12. Bahar, D., Hausman, R. and Hidalgo, C.A. (2014). Neighbours and the evolution of the comparative advantage of nations: evidence of international knowledge diffusion. Journal of International Economics, 92(1): 111-123.
 13. Boschma, R., Minondo, A. and Navarro, M. (2013). The emergence of new industries at regional level in Spain: a proximity approach based on product relatedness. Economic Geography, 89(1): 29-51.
 14. Caporale, G.M., Sova, A. and Sova, R. (2015) Trade flows and trade specialization: the case of China. China Economic Review, 34: 261-273.
 15. CEPII (2019). CEPII Database. Centre for Prospective Studies and International Information (CEPII). Available at https://cepii.fr. Retrieved at 20 July, 2019.
 16. Chizari, A.H., Riahi, A. and Aminizadeh, M. (2014). Prioritization of target markets of major global raisin exporters with the approach of identifying Iran's competitive potential in these markets. Journal of Agricultural Economics, 8(4): 59-88. (Persian)
 17. Combes, P., Lafourcade, M. and Mayer, T. (2005). The trade-creating effects of business and social networks: evidence from France. Journal of International Economics, 66(1): 1-29.
 18. De Jong, E. and Bogmans, C. (2011). Does corruption discourage international trade? European Journal of Political Economy, 27(2): 385-398.
 19. Dourandish, A., Aminizadeh, M., Riahi, A. and Mehrparvar Hosseini, E. (2019). Assessing the role of trade sanctions and global economic crisis in Iran’s saffron exports. Journal of Saffron Agronomy and Technology, 6(4): 499-511. (Persian)
 20. Fertő, I. and Szerb, A.B. (2017). The role of food crisis and trade costs in the Hungarian maize exports. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 353(4): 110-124.
 21. Garmendia, A., Llano, C., Minondo, A. and Requena, F. (2012). Networks and disappearance of the international home bias. Economics Letters, 116(2): 178-182.
 22. Ghorbani, M. and Aminizadeh, M. (2020). Investigating the effective factors on Iranian date exports to European Union. Iranian Journal of Agricultural Economics, 14(2): 131-153. (Persian)
 23. Grossman, G.M. and Helpman, E. (1991). Quality ladders in the theory of growth. Review of Economies Studies, 51(1): 43-61.
 24. Hatab, A., Romstad, E. and Huo, X. (2010). Determinants of Egyptian agricultural exports: a gravity model approach. The Journal of Modern Economy, 1: 134-143.
 25. Hausmann, R., Hidalgo, C.A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A. and Yildirim, M.A. (2014). The atlas of economic complexity: mapping paths to prosperity. MIT Press.
 26. Heckscher, E.F. and Ohlin, B.G. (1991). Heckscher-Ohlin trade theory. MIT Press.
 27. Helpman, E. (1987). Imperfect competition and international trade: evidence from fourteen industrial countries. Journal of Japanese and International Economies, 1(1): 62-81.
 28. Hendizadeh, H., Karbasi, A., Mohtashami, T. and Sahabi, H. (2019). Ranking of socio-economic variables affecting the bilateral trade of saffron in Iran and business partners. Journal of Saffron Research, 7(1): 55-67. (Persian)
 29. Hidalgo, C.A., Klinger, B., Barabasi, A.-L. and Hausmann. R. (2007).The product space conditions the development of nations. Science, 317(5837): 482-487. DOI: 10.1126/science.1144581.
 30. Hidalgo, C.A. and Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 106(26): 10570-10575.
 31. Hidalgo, C.A. (2015). Why information grows: the evolution of order, from atoms to economies. Basic Books.
 32. ITC (2019). Agricultural exports and percentage share of agriculture in Iran's total exports. International Trade Centre (ITC). Available at https://intracen.org. Retrieved at 20 July, 2019.
 33. Jun, B., Alshamsi, A., Gao, J. and Hidalgo, C.A. (2019). Bilateral relatedness: knowledge diffusion and the evolution of bilateral trade. Journal of Evolutionary Economics, 30: 247-277.
 34. Karbasi, A. and Aminizadeh, M. (2017). Investigating the factors affecting Iran's pistachio exports with emphasis on the role of commercial sanctions. Journal of Agricultural Economics Research, 12(3): 1-22. (Persian)
 35. Kea, S., Li, H., Shahriar, S., Abdullahi, N.M., Phoak, S. and Touch, T. (2019). Factors influencing Cambodian rice exports: an application of the dynamic panel gravity model. Emerging Markets Finance and Trade, 55(15): 3631-3652.
 36. Koochakzadeh, S. and Karbasi, A. (2015). Study of the effective factors on the commerce of Iranian saffron. Journal of Saffron Agronomy and Technology, 3(3): 217-227. (Persian)
 37. Krugman, P. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. Journal of International Economics, 9(4): 469-479.
 38. Moghaddasi, R. and Rahimi, R. (2012). The effects of free trade agreements on agricultural bilateral trade in ECO countries. Journal of Financial Economics, 5(4): 9-22.
 39. Mohammadi, H., Aminizadeh, M. and Aghasafari, H. (2020). Measuring the export efficiency of Iran’s pistachio using stochastic frontier gravity model. Journal of Agricultural Economics and Development, 34(1): 29-45. (Persian)
 40. Muganyi, and Chen, H. (2016). Strategic economic partnerships, exchange rate policy and agricultural trade: a gravity model analysis of China’s agricultural trade flows. Open Journal of Social Sciences, 4: 46-53.
 41. Nabiouni, E. (2011). Measuring the productivity of the production factor (labor, land, and capital) in the agricultural sector of Markazi province. Labor and Society, 141: 67-79. (Persian)
 42. Omidvar, Z. (2016). Estimating the potential growth and export of Iran's agricultural subsectors. MSc. Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. (Persian)
 43. Petropoulou, D. (2008) Information costs, networks and information in international trade. CEP Discussion Paper, No. 848.
 44. Portes, R. and Rey, H. (2005).The determinants of cross-border equity flows. Journal of International Economics, 65(2): 269-296.
 45. Rajabi, M. and Moghaddasi, R. (2013). Comparison of combined and conventional models in forecasting prices of wheat, corn and sugar. Journal of Agricultural Economics Research, 12(3): 1-22. (Persian)
 46. Rasoulinezhad, H., (2017). Iran's trade modification under sanctions: an evidence of trade divergence and trade convergence through the gravity model. Journal of Economic Cooperation and Development, 38(4): 25-56.
 47. Rauch, J.E. (2001). Business and social networks in international trade. Journal of Economic Literature, 39(4): 1177-1203.
 48. Rauch, J.E. and Trindade, V. (2002). Ethnic Chinese networks in international trade. Review of Economics and Statistics, 84(1): 116-130.
 49. Roperto, J.D. and Edgardo, C. (2014). Philippine export efficiency and potential: an aplication of stochastic frontier gravity model. World Journal of Economic and Finance, 1(2): 6-15.
 50. Samore, G. (2015). Sanctions against Iran: a guide to targets, terms, and timetables. Belfer Center for Science and International Affairs, April 28-29.
 51. SCI (2020). The share of agricultural sector in GDP and employment in Iran. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at https://amar.org.ir. (Persian)
 52. Shepherd, B. (2010). Geographical diversification of developing country exports. World Development, 38(9): 1217-1228.
 53. Silva, S.J.M.C. and Tenreyro, S. (2006). The log of gravity. Review of Economics and Statistics, 88(4): 641-658.
 54. Tinbergen, J. (1962). Shaping the world economy: suggestions for an international economic policy. New York, NY: Twentieth Century Fund.
 55. Toossi, M., Moghaddasi, R., Yazdani, S. and Ahmadian, M. (2010). Regionalism and Iran’s agricultural trade promotion in Economic Cooperation Organization (ECO). Agricultural Economics, 4(4): 131-157. (Persian)
 56. Trefler, D. (1995). The case of the missing trade and other mysteries. The American Economic Review, 85(5): 1029-1046.
 57. World Bank (2019). World Development Indicators, Washington DC: Available at https://databank.worldbank.org. Retrieved at 20 July, 2019.
 58. WTO (2019). International Trade Center Database, Available at https://www.wto.org. Retrieved at 20 July, 2019.
 59. Yazdani, M., Sadeghi, M., and Ramezani, H., (2017). Border effects on bilateral trade between Iran and top trading partners: a nonlinear gravity model approach. Journal of Economic Research. 52(1): 245-262. (Persian)
 60. Zarif, M., Salarpoor, M. and Karbasi, A. (2011). Trade evaluation of Iranian agricultural sector using gravity model and panel data. Journal of Agricultural Economics and Development, 25(2): 192-199. (Persian)