اثر یکسان سازی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

یکسان­سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش ­های اولویت ‏دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان‏تر از بازار آزاد صورت می‌گیرد؛ و با حذف این‏گونه سهمیه­ ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می­ یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش ­های کشاورزی با دو سناریوی شبیه ­سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ­ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش­ های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می ­انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به ‏طور هم‏زمان کنترل قیمت‌های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می‌شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره‏ای مناسب از نهاده‌های وارداتی به ‏ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی‏ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت‌ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه ‏بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست‌های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

: یکسان‌سازی نرخ ارز، ارزش افزوده، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، بخش کشاورزی.

نویسندگان [English]

 • S. Parvin 1
 • A.A. Banouei 2
 • A. Shakeri 2
 • E. Saiednia 3
1 Corresponding Author and Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 PhD Student in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The unification of the exchange rate in practice is the non-allocation of foreign exchange to the sectors whose import was done with the foreign exchange quotas cheaper than the free market ones. Imports of agricultural products are usually a priority for this quota; and with the elimination of quotas, the balanced exchange rate increases in the country. In this study, by designing a computable general equilibrium (CGE) model and using the social accounting matrix in 2011, the effect of a 30 percent increase in the exchange rate on the value added of agricultural sub-sectors was investigated. The equalization of the exchange rate, in practice, is the non-allocation of currency to priority sectors such as agriculture, whose imports are made with a cheaper quota than the free market; and removing such quotas will increase the exchange rate in the country. In this study, by designing a computable General Equilibrium (CGE) model and using the social accounting matrix of 2011, the effect of a 30 percent increase in the exchange rate on the value added of agricultural sub-sectors was investigated with two simulation scenarios. The first scenario was based on an increase in the exchange rate in competitive conditions without restrictions on supply and foreign trade, and the results of this scenario indicated an increase in the general index of prices and nominal GDP; in addition, without restrictions on production and supply, an increase in the exchange rate would lead to an increase in the combined price of production factors, value added and exports of agricultural sub-sectors while resulting in an increase in demand for agricultural production factors. The study results of the second scenario based on increasing the exchange rate and simultaneously controlling agricultural and export prices indicated a decrease in the value added of agricultural activities. Considering the increase in the price of agricultural inputs following the increase in the exchange rate, in order to prepare and regulate the market as well as reduce the producer's risk, it is suggested maintain a suitable reserve of imported inputs, especially animal feed, fertilizers, pesticides, and drugs in the country; in addition, considering the difference in production risk and income of various agricultural activities and products in relation to exchange rate changes, it is necessary in the first place to rank agricultural products by examining their impacts on the exchange rate changes, based on the degree of necessity and the degree of impact of each product and then, to explain and formulate the supportive policies for these products.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange Rate Unification
 • Value Added
 • Computable General Equilibrium (CGE)
 • Agricultural Sector
 1. Banouei, A.A., Khalatbari, F., Momeni, F., Mahmoodi, M., Mehrara, M. and Tabatabaie Yazdi, R. (2002). Investigating the effects of exchange rate unification on the index of production prices, production factors and cost living. Majlis & Pajouhesh, 9(32): 42-63. (Persian)
 2. Barikani, E., Shajari, Sh. and Amkadi, A. (2008). Price and income elasticity of demand for food in Iran: a dynamic demand system. Agricultural Economics and Development, 15(4): 125-145. (Persian)
 3. Bautista, R.M. and Thomas, M., (2000). Macroeconomic and agricultural reforms in Zimbabwe: policy complementarities toward equitable growth. TMD Discussion Paper. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 4. Bellù, L.G. and Pansini, R.V. (2009) International price shocks and technological changes for poverty reduction in Burkina Faso: a general equilibrium approach. FAO. Available at http://www.fao.org/3/a-ap243e.pdf.
 5. CBI (2018). Total Price index of consumer goods and services in urban areas 1936-2018. Tehran: Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI). (Persian)
 6. CBI (2022). The trend of exchange rate fluctuations in official markets and parallel markets. Tehran: Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI). (Persian)
 7. Díaz Bonilla, E. (2019). Macroeconomic policies and agricultural and rural development. 2030 - Food, agriculture and rural development in Latin America and the Caribbean, Santiago, Document No 7. FAO. 24 p. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 8. Dorosh, P.A., Robinson, S. and Ahmed, H. (2009). Economic implications of foreign exchange rationing in Ethiopia. ESSP II Discussion Paper. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 9. Femenia, F. (2012). Functional form commonly used in CGE models. AGRODEP Technical Note TN-2. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 10. Hanson, K., Robinson, S. and Schluter G. (1991). Sectoral effects of world oil price shock: economywide linkages to the agricultural sector. DOI: 22004/ag.econ.278608.
 11. Hosoe, N., Gasawa, K. and Hashimoto, H. (2010). Textbook of computable general equilibrium modelling: programming and simulations. New York, NY: Palgrave Macmillan.
 12. Kafaei, S.M.A. and Miri, N. (2011). The estimation of Armington elasticity of substitution for selected goods. Quarterly Journal of Economic Research, 11(3): 27-45. (Persian)
 13. Khoshbakht, A. and Akhbari, M. (2007). Investigating the effect of exchange rate changes on inflation of consumer price and import indices in Iran. Journal of Economics, 7(27): 51-82. (Persian)
 14. Miguel, A., Lizondo, J.S. and O’Connell, S.A. (eds) (1997). Parallel exchange rates in developing countriesPalgrave Macmillan Books, Palgrave Macmillan, No. 978-1-349-25520-7.
 15. Lee Harris, (2001). A computable general equilibrium analysis of Mexico’s agricultural policy reforms. TMD Discussion Paper. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 16. Lizondo, J.S. and Montiel, P.J. (1989). Contractionary devaluation in developing countries: an analytical overview. IMF Working Paper, 36(1): 182-227.
 17. Lofgren, H., Lee Harris, R. and Robinson, S. (2002). A standard computable general equilibrium (CGE) model in GAMS. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 18. Mellor, J. (2004). The role of agriculture in economic development: new findings from rapidly growing countries in the agricultural sector. First Conference on Agriculture and National Development, Tehran: Research Institute for Agricultural Planning and Economics. (Persian)
 19. Mellor, J.W. (2017). Agricultural development and economic transformation: promoting growth with poverty reduction. New York, NY: Palgrave Macmillan.
 20. Parmeh, Z., Ghorbani, M., Tavakolian, H. and Shahnoushi, N. (2016) Investigating the effect of economic shocks on macro variables of agricultural sector, using stochastic dynamic general equilibrium model. Business Research Journal, 80: 75-118. Available at http://ensani.ir/file/download/article/20170708105435-10030-168.pdf. (Persian)
 21. Parvin, S., Banouei, A.A. and Ramezanzadeh Wallis, G. (2016). The effect of exchange rate unification on poverty in Iran using a Camputable General Equilibrium (CGE) model. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), Volume 20(1): 153-183. (Persian)
 22. Pauw, K., Dorosh, P. and Mazunda, J. (2013). Exchange rate policy and devaluation in Malawi. IFPRI discussion paper. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 23. Ramezanzadeh, G. (2017). The effect of exchange rate unification on poverty in Iran using the computable general equilibrium (CGE) model. PhD Thesis, Allameh Tabataba'i University, Tehran. (Persian)
 24. Sadeghi Shahdani, M., Saheb-Honar, H., Taheri Fard, A. and Nakhli, S.R. (2013). Modeling the relationship between exchange rate and other macroeconomic variables: case study of Iran (BVAR approach with SSVS prior). Economics Research, 13(49): 1-48. (Persian)
 25. Shahikitash, M., Sharif Karimi, M., Rezaei, E. and Korani, A. (2017). The labor income shares, the price markup, and the elasticity of substitution between capital and labor. Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), 17(3): 1-24. (Persian)
 26. Shakeri, A. (2003). Effects of exchange rate unification on macro variables. Tehran: Islamic Parliament Research Center (IPRC) of Islamic Republic of Iran. (Persian)
 27. Tarp, H. and Tarp, J.F. (2004). On the choice of appropriate development strategy: insights gained from CGE modeling of the Mozambican economy. Journal of African Economies, 13(3): 446-578.
 28. Thissen, M. (1998). A classification of empirical CGE modelling. SOM Research Report 99C01. University of Groningen.
 29. Traoré, F. (2012). A comparison between the PEP 1-1 model and the IFPRI standard model. AGRODEP Technical Note. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 30. UN (2008). International standard industrial classification of all economic activities, Revision 4, Statistical Papers, Series M No. 4/Rev.4. New York, NY: United Nations (UN).