تحلیل ساختار بازار صادراتی عسل طبیعی ایران و اولویت‌بندی کشورهای هدف بر اساس شاخص‌های جذابیت بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 نویسندة مسئول و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (hamedrafiee@ut.ac.ir).

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در ایران، با توجه به نیاز کم زنبورداری به سرمایه و همچنین، وجود مراتع طبیعی فراوان با گونه‌های گیاهی شهدزا و گرده‌زا، این فعالیت بسیار اهمیت دارد. از دیرباز، عسل به‏ عنوان یکی از پرمصرف‌ترین فرآورده‌های غذایی شناخته شده است که به ‏خاطر خواص دارویی بی‌نظیر آن، گسترده‌ترین داروی طب سنتی در کشور به ‏شمار می‌آید. از این  ‏رو، هدف تحقیق حاضر بررسی عملکرد صادراتی عسل ایران و اولویت‌بندی بازارهای هدف آن بود. بدین منظور، ابتدا محاسبة مزیت نسبی صادرات عسل با استفاده از شاخص‌های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشدة متقارن طی سال‌های 97-1380 صورت گرفت و با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، ساختار بازار صادراتی عسل ایران مشخص شد؛ سپس، برای اولویت‌بندی بازار‌های بالفعل صادراتی عسل، از روش تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی عسل در سال‌های مورد مطالعه با نوسان همراه بوده و مخاطره (ریسک) رقابتی برای صادرکنندگان عسل ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است؛ همچنین، طی دورة مورد مطالعه، تا سال 1387، بازار صادراتی عسل جهان دارای ساختار انحصار چندجانبه بوده و از سال 1388 تا 1397، ساختار انحصار چندجانبه باز داشته و ساختار بازار صادراتی عسل ایران و نیز ساختار بازار وارداتی عسل جهان در طول این دوره از نوع انحصار چندجانبه بوده است. با توجه به شاخص‌های مورد بررسی، نتایج پژوهش نشان داد که بازارهای عربستان، عراق، امارات و مالزی بهترین بازار‌ها برای عسل ایران به‏ شمار می‌روند. بنابراین، با توجه به کشورهای هدف معرفی ‏شده بر اساس نتایج اولویت ‏بندی، شایسته است که ضمن توجه به بخش خصوصی و حمایت از حضور فعال آن در این کشورها، بازار صادراتی از تمرکز بر چند بازار محدود و سنتی خارج شده، انحصار در خرید بازارهای هدف به‏ سوی تنوع‏ بخشی در این بازارها سوق داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iran's Natural Honey Export Market Structure and Prioritization of Target Countries Based on Market Attractiveness Indicators

نویسندگان [English]

 • Atabak Kazempour Kahriz 1
 • Hame Rafiee 2
 • seyede tahereh ghaem maghami 3
 • hossein noroozi 1
 • Ahmad Ghasemi 1
1 PhD Student in Agricultural Economics, Faculty of Economics and Development, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author and Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Tehran, Iran (hamedrafiee@ut.ac.ir).
3 MSc. Student in Agricultural Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In Iran, due to the low capital requirement of beekeeping as well as the presence of many natural pastures with nectar-producing and pollinating plant species, this activity is very important. For a long time, honey has been known as one of the most widely consumed food products, which is considered as the most widespread traditional medicine in the country due to its unique medicinal properties. Therefore, this study aimed at investigating the export performance of Iranian honey and prioritizing its target markets. For this purpose, the comparative advantage of honey export was first calculated using the Revealed Comparative Advantage (RCA) and Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) indices during 2001-2018 and the structure of Iran's honey export market was determined using the Herfindahl-Hirschman index (HHI). Then, numerical taxonomy method was used to prioritize actual honey export markets. The results showed that the comparative advantage of honey fluctuated in the studied years and the competitive risk for Iranian honey exporters was higher than competitors as well as during the studied period, until 2008, the export market of world honey had a multilateral monopoly structure and from 2009 to 2018, it had an open multilateral monopoly structure, and the structure of Iran's honey export market and also the structure of the world honey import market were of a multilateral monopoly during this period. According to the studied indicators, the study results showed that the markets of Saudi Arabia, Iraq, UAE and Malaysia were considered as the best markets for Iranian honey. Therefore, according to the target countries introduced based on the results of the prioritization in this study, it is appropriate that while paying attention to the private sector and supporting its active presence in these countries, the export market should be moved away from focusing on a few limited and traditional markets and also monopolizing in the purchase of target markets while being directed towards diversification in these markets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multilateral Monopoly
 • Export
 • Advantage
 • Concentration Ratio
 • Herfindahl-Hirschman index (HHI)
 • Abedin, M.R. and Asgari, M. (2005). A study on Iram's comparative advantage in honey export and prioritizing its target markets. Agricultural Economics and Development, 13(50): 167-197. Available at https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=42884. (Persian)
 • Agom, D. and Etuk, E. (2012). Analysis of wholesale frozen fish markets in Calabar, Cross River State, Nigeria. Trends in Agricultural Economics, 5: 61-69. DOI: 10.3923/tae.2012.61.69.
 • Balassa, B. (1965). Trade liberalization and revealed comparative advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies, 33(2): 99-123. DOI: 10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x.
 • Brasili, A., Epifani, P. and Helg, R. (2000). On the Dynamics of Trade Patterns. De Economist, 148(2): 233-258. DOI: 10.1023/A:1004065229330.
 • Chizari, A.H. and Abolhassani Yasouri, S. (2012). Survey of Iran's comparative advantage export and prioritizing export target markets in kiwi. Agricultural Economics and Development, 19(76): 83-120. DOI: 10.30490/aead.2012.58748. (Persian)
 • Dashti, Gh., Khodaverdizadeh, M. and Mohammad-Rezaei, R. (2010). Analysis of pistachio’s comparative advantages and global export market structure. Journal of Agricultural Economics and Development, 24(1): 99-106. DOI: 10.22067/jead2.v1389i1.3495. (Persian)
 • de Vany, A. and Lee Hong Kim, C. (2003). Stochastic market structure: concentration measures and motion picture antitrust. Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Working Paper Series, Paper No. 52, pp. 33.
 • Ebadi, J. and Shahiki Tash, M. N. (2004). An investigation of the structure of selected industrial market of the iranian export commodities Iranian Journal of Trade Studies (IJTS), 8(31): 2-2. Available at https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=14081. (Persian)
 • Fahimifar, J., Valibeigi, H. and Abedin, M.R. (2004). The ranking of target markets of selected petrochemical products of Iran. Iranian Journal of Trade Studies (IJTS), 8(31): 153-202. (Persian)
 • FAO (2019). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at http://www.fao.org/
 • IRICA (2019). The Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA). Available at http://www.irica.ir/web_directory/70843-94.html. Retrieved at  http://www.irica.ir/web_directory/70843-94.html. 
 • Ishchukova, N. and Smutka, L. (2013). Revealed comparative advantage of Russian agricultural exports. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61: 941-952. DOI: 10.11118/actaun201361040941.
 • Islam, S. (2001). Concentration of international trade in high-technology products. Applied Economics Letters, 8(2): 95-97. DOI: 10.1080/13504850150204138.
 • ITC (2019). International Trade Centre (ITC). 
 • Khaksar Astane, H., Mazhari, M. and Shahnooshi, N. (2009). Determining comparative advantage and recognizing target markets of Iran’s hand-woven carpet. Goljaam (Iranian Journal of Hand Woven Carpet), 4(11): 113-125. Available at http://goljaam.icsa.ir/article-1-406-en.pdf. (Persian)
 • Khodadad Kashi, F. and Shahiki Tash, M.N. (2005). Evaluation of the degree of competition in world markets of selected agriculture products (1997-2000). Agricultural Economics and Development, 13(51): 135-178. DOI: 30490/AEAD.2005.58987. (Persian)
 • Khodaverdizadeh, M. and Mohammadi, S. (2016). Determination of market structure and ranking target markets of Iran's export of medicinal plants. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(20): 201-220. DOI: 10.22084/aes.2016.1672. (Persian)
 • Khorami, A.R. (2016). Determining the priorities and rankings of agricultural and rural activities for economic development in Hamedan province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 24(94): 191-212. DOI: 10.30490/aead.2016.59038. (Persian)
 • Laibuni, N.M. and Omiti, J. (2014). Market Structure and Price: An empirical analysis of Irish potato markets in Kenya. Early Career Fellowship Programme Reports. Available at www.future-agricultures.org.
 • Mahmoudi, A. and Valibeigi, H. (2004). Analyzing the comparative advantages and prioritizing the target markets of Iranian dairy products exports. Proceedings of The 9th Non-oil Export Development Conference of Iran, Tabriz Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, 15-16 October, 2003, pp. 159-194. (Persian)
 • Mojaverian, S.M., Ahmadi Kaliji, S. and Aminravan, M. (2016). Determination of export target markets for medical plants in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46-2(4): 729-737. DOI: 10.22059/ijaedr.2016.58028. (Persian)
 • Paquet-Clouston, M., Décary-Hétu, D. and Morselli, C. (2018). Assessing market competition and vendors’ size and scope on AlphaBay. International Journal of Drug Policy, 54: 87-98. DOI: 1016/j.drugpo.2018.01.003.
 • Rafiee, H., Mirbagheri, S.SH. and Akbarpour, H. (2018). Investigating factors affecting export price volatility of Iran's date. 10(1): 149-170. http://www.magiran.com/p1816372. (Persian)
 • Sadeghi, S.K., Khodaverdizadeh, S. and Khodaverdizadeh, M. (2011). Comparative advantage and world market structure of saffron. Agricultural Economics Research, 3(11): 59-76. DOI:  1001.1.20086407.1390.3.11.4.3. (Persian)
 • Saeedi Goraghani, H., Azarnivand, H., Arzani, H., Rafiee, H. and Mehrabi, H. (2017). Assssing social-economic parameters affecting the nomad's participation to eatablish local dairy markets in Kerman province. Rangeland, 10(4): 387-398. (Persian)
 • Saeedi Goraghani, H., Azarnivand, H., Arzani, H. and Rafiee, H. (2018). Investigating the role of the local marketing on sustainable livelihoods of ranchers using numerical taxonomy (case study: nomads of Kerman province). Rangeland, 12(1): 89-100. (Persian)
 • Salami, H.A. and Pishbahar, E. (2001). Changes in the pattern of comparative advantage of agricultural products in Iran: an empirical analysis based on the revealed comparative advantage indices. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 9(34): 67-99. (Persian)
 • Ziari, K.A. (2007). Principles and methods of regional planning. Yazd: University of Yazd. (Persian)