عوامل پیش برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندة مسئول و استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران (m.ravaghi@areeo.ac.ir).

2 پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

3 پژوهشگر بخش علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.

چکیده

صنایع تبدیلی کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه پایدار دارد. چنین صنایعی، ضمن تولید محصولات ارزشمند با حداقل ضایعات، زمینه ­ساز اشتغال و درآمد بیشتر است. گستره فعالیت این بخش شامل تمام فرآیندها از مزرعه گرفته تا سفرة خانوار است. استان خوزستان جایگاهی ویژه در کشاورزی ایران دارد. با این همه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این استان در سطح انتظار نیست. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط استان خوزستان، مشکلات و مسائل مربوط در قالب مصاحبه‌های حضوری و تلفنی و نیز با تکمیل پرسشنامه‌ توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنایع تبدیلی  و تکمیلی در نقاط مختلف این استان (در مجموع، شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌ها، تشکیل ماتریس داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس خارجی (فرصت‏ها و تهدیدها) صورت گرفت. بدین ترتیب، توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از توان علمی متخصصان با امتیاز موزون 170/0 به‏ عنوان مهم­ترین عامل پیشبرنده و نابرابری در بهره‌مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه‌ای با امتیاز موزون 034/0 به ‏عنوان مهم­ترین عامل بازدارنده در ماتریس سوات (SWOT) شناسایی شدند. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی (435/2) و عوامل خارجی (325/2) نشان‏ دهندة وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه این صنایع (برای هر کدام، 5/2) بود. در مرحله بعد، راهبرد­های پیشنهادی به روش ماتریس برنامه ­ریزی راهبردی کمّی بررسی و اولویت­ بندی شد که بر اساس آن، سه راهبرد «آمایش صنایع تبدیلی استان» (امتیاز 75/6)، «تلاش دولت در وضع قوانین و سیاست­گذاری حمایتی» (امتیاز 34/6) و «پرداخت اعتبارات و وام­های کم‏ بهره» (امتیاز 98/5) در اولویت قرار گرفتند. از این ‏رو، با وجود اهمیت مسئله آمایش به‏ ویژه در برنامه توسعه صنایع تبدیلی استان خوزستان، پیگیری سایر راهبرد­ها نیز اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Driving Forces and Hampering Factors Affecting Establishment and Development of Agro-Processing Industries in Khuzestan Province of Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Ravaghi 1
 • Leila Behbahani 2
 • vahid yaghobi 3
1 Corresponding Author and Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran (m.ravaghi@areeo.ac.ir).
2 Researcher of Agricultural Engineering Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran.
3 Researcher of Agricultural and Horticultural Sciences Research Department, East Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Agro-processing industries play an important role in contributing to sustained growth and development. The agro-industries provide value added products with less wastes along with generating more employment opportunities and net income. The scope of the agro-processing industry involves all processes from farm to fork. Khuzestan province of Iran has a special place in agriculture of the country, due to its climate, productive areas and large and permanent rivers flow; however, the development of agro-processing industries in this province is not at the expected level. This study was an applied research in terms of nature and a descriptive analytic one in terms of methodology and it aimed at providing solutions for development of food processing industries in Khuzestan province. For this purpose, situations and problems were identified using phone and face to face interviews through the questionnaires completed by Khuzestan government employees (food and drug administration, agriculture-Jahad organization, department of industry and trade and mines, industrial estate company) as well as industrial experts and top executives of food processing plants (totally, 107 people). After checking interviews texts and questionnaires, internal matrix (strengths and weaknesses) and external matrix (opportunities and threats) were verified. Finally, suggested strategies using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) were prioritized. As shown by the study results, the development of technology and innovation using the scientific power of experts with balanced score of 0.170 and inequality in benefiting from existing facilities and regulations and the existence of personal preferences with balanced score of 0.034 were identified as the most important driving factor and hampering factor, respectively. As final scores of 2.435 for internal factors and 2.325 for external ones were less than median (2.5 for either factors), food industries in Khuzestan were not in good situations. Suggested strategies according to QSPM were ranked and three strategies of "land use planning challenge for food industries" (6.75), "the government's efforts in supporting laws and policies" (6.34) and "payment of credits and low interest loans" (5.98) were ranked higher in scores. It might be concluded that the food industries in Khuzestan province were not in good situation and the producers face many challenges. Therefore, though the land use planning challenge for the food industries is an important issue, other strategies should also be followed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Khuzestan (Province)
 • Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
 • SWOT
 • Food Industries
 • Ahmadian, M., Ghambari, Y., Aslani Sangade, B. and Azizi, H. (2013). Identification and analysis of factors eeffective in underdevelopment of aagricultural conversion and complementary industries (case study: Marvdasht County). Journal of Research and Rural Planning, 2(2): 125-152. (Persian)
 • Ahmadizadeh, S. and Mostaan, A. (2017). Driving forces and hampering factors affecting establishment and development of date processing industries in Khuzestan province. Agricultural Economics and Development, 25(1): 183-217. (Persian)
 • AJODC (2020). Perspective 2025. Dezful: Agriculture-Jahad Organization of Dezful County (AJODC). (Persian)
 • AJOKP (2020). Reclamation of Khuzestan province plan in perspective 2031. Ahvaz: Agriculture-Jahad Organization of Khuzestan Province (AJOKP). (Persian)
 • AJO (2020). Agricultural statistics. Tehran; Agriculture-Jahad Organization (AJO). (Persian)
 • Bahari, I., Nouri, S.H., Taghdisi, A. and Karimzadeh, H. (2018). Challenges facing the development of agro-based industries in Shabestar County. Journal of Geography and Regional Development, 16(30): 223-255. (Persian)
 • Baniasadi, N., Samari, D., Hosseini, S.J.F. and Omidi-Najafabadi, M. (2021). Factors affecting the development of date processing and complementary industries in rural areas of Kerman province. Space Economy and Rural Development, 10(37): 41-58. (Persian)
 • Bozorgmehr, A., Nemati, A., Rabbaninasab, H., Yavari, A., Ghorbani, M. and Heydari, M. (2013). Development strategies for horticultural crops processing industries in North Khorasan province using factor analysis approach to strategic (SWOT). Journal of Agricultural Economics and Development, 27(2): 103-113. (Persian)
 • Eisenhardt, K.M. (2002). Building theories from case study research. In: A.M. Huberman and M.B. Miles (Eds.) The qualitative researchers’ companion. California: Thousand Oaks, Sage Publications.
 • Farahbakhsh, N. and Norouzi, B. (2001). Analysis of production and export capabilities of Iranian food industries. Iranian Journal of Trade Studies, 5(19): 135-173. (Persian)
 • Fiore, M., Stašys, R. and Pellegrini, G. (2018). Agri-food supply chain optimization through the SWOT analysis. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 40(1): 28-36.
 • Ghazinoory, S., Abdi, M. and Azadegan-Mehr, M. (2011). SWOT methodology: a state-of-the-art review for the past, a framework for the future. Journal of Business Economics and Management, 12(1): 24-48. DOI: 10.3846/16111699.2011.555358.
 • Hassanpour, B. and Zare, A. (2020). Introduction to agricultural value chains. Tehran; Agriculture-Jahad Organization (AJO). (Persian)
 • Hassanbagi, A. R., Alibaygi, A.H. and Athari, Z. (2019). Problem finding of rural food processing industries in Kaboudarahang township to rural entrepreneurship development. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 5(4): 105-116. (Persian)
 • Hatamifard, S. (2012). Factors affecting the low performance of food processing and complementary industries: a case study of Zanjan province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42-2(3): 413-421. (Persian)
 • Jahani Dolatabad, E. and Jahani Dolatabad, R. (2018). Solutions for empowering low-income groups relying on domestic jobs. Social Development and Welfare Planning, 10(36): 104-140. (Persian)
 • Jamini, D., Taghdisi, A. and Jamshidi, A. (2015). Identification of strategies to expand employment in rural areas using the SWOT model (case study: Badr district, Ravansar County). Journal of Rural Development Strategies, 1(4): 133-149. (Persian)
 • Kalantari, Kh., Rahnama, A. and Movahed-Mohammadi, H. (2010). Studying driving forces and hampering factors affecting establishment and development of agro-processing industries in North Khorasan province. Agricultural Economics and Development, 18(2): 19-38. (Persian)
 • Karami, A., Fariabi, M. and Ahmadvand, M. (2019). Analysis of the consequences of establishing conversion and complementary industries in the agricultural sector of the central part of Jiroft city. Journal of Space Economy and Rural Development, 8(2): 223-238. (Persian)
 • Karshenasan, A. and Alizadeh, M. (2017). Challenges and opportunities for the development of entrepreneurship in the industrial conversion of garden products (case study: North Khorasan province). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 3(6): 44-50. (Persian)
 • Kazemiyeh, F. and Mousa, A. (2019). Analysis of the capabilities and limitations of the agricultural sector in East Azarbaijan to achieve the sustainability. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(4): 293-305. (Persian)
 • Kazungu, M. and Tang Guuroh, R. (2014). Assessing the potential of non-farm and farm enterprises in spurring rural development in Uganda. International Journal of Agricultural Policy and Research, 2(5): 198-202.
 • KPMO (2020). Economic, social and cultural indicators and indices of Khuzestan province. Ahvaz: Khuzestan Planning Management Organization (KPMO). (Persian)
 • Loveimi, M. and Khalaf, G. (2012). Investigating and determining the impact of technology management factor on food industry productivity (case study: south of Khuzestan dairy industries). The First National Conference on Investigating Methods of Improving Issues in Management, Accounting and Industrial Engineering in Organizations, Gachsaran. (Persian)
 • Mansour, T.G.I., Abdelazez, M.A., Eleshmawi, K.H. and Ghani, S.S.A. (2019). Environmental SWOT analysis for aagricultural extension in North Sinai Governorate, Egypt. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7(10): 1503-1508.
 • Moradi Qezeli, K., Agahi, H., Zarafshani, K. and Papzan, A. (2015). Qualitative analysis of challenges facing fruit processing industries in Kermanshah province using NVIVO software. Journal of Rural Research, 6(3): 483-514. (Persian)
 • Mortezaei, A. (2016). Identifying and classifying barriers and challenges of production and competitiveness in food chain enterprises and evaluating the law on removing barriers to competitive production and improving Iran's financial system. Tehan: Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. (Persian)
 • Mousakhani, M. and Shahravan Mehr, A.H. (2016). Analyzing the factors affecting Qazvin's SMEs' export development with MADM approach. Journal of Development and Evolution Mnagement, 7(23): 1-9. (Persian)
 • Olabisi, T.A., MacDonald, U.U. and Emanuela, A.O. (2015). Effect of cooperative membership on the economic empowerment of women in Osun State of Nigeria. International Journal of Buisiness and Economics Research, 4(2): 21-29.
 • Onu, M.E. and Ekine, D.I. (2009). Critical challenges to small-scale rural business firms: a case study of poultry farm enterprise in Ido LGA Oyo State. Asia-Pacific Journal of Rural Development, 19(2): 143-166.
 • Rahmani, M. (2006). The role of food processing industries in waste reduction and export development of agricultural-horticultural products. Ravand, 16: 201-229. (Persian)
 • Sadeghi, T., Taleb Bidokhti, A. and Sedaghat, R. (2010). Devising advertisement strategies related to Kerman province's pistachio exports using SWOT model. Agriculture Economy, 5(1): 123-142. (Persian)
 • Sarmad Saeidi, S. and Abdollahi Bajestani, A. (2015). Identification and classification tools for Integrated Marketing Communications (IMC) in food industry using the AHP-Fuzzy technique (Dina food industry). Jounal of Marketing Management, 10(29): 85-100. (Persian)
 • SCI (2021). Economic growth rate in spring 2021. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at amar.org.ir. Retrieved at 18 November, 2021). (Persian)
 • Sharifian, M.J. (2001). The role of rural industrial areas in rural development (Amanabad industrial zone of Mashhad). Master Thesis of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, Tehran University. (Persian)
 • Sundar, K. and Srinivasan, T. (2009). Rural industrialization: challenges and proposition. Journal of Social Science, 20(1): 23-29.
 • Thompson, A.A., Strickland A.J. and Gamble, J.E. (2007). Crafting and executing strategy-concepts and cases (15th Edition). USA: McGraw- Hill/Irwin.
 • Zangiabadi, A., Fathi, E. and Izadi, M. (2011). Spatial distribution analysis of Isfahan process industries using PIDI. Town and Country Planning, 3(4): 5-22. (Persian)