تأثیرپذیری عرضه گندم از ریسک درآمد و سود انتظاری در استان فارس

نویسندگان

چکیده

  گندم مهمترین کالای کشاورزی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. این محصول به دلیل بالا بودن مواد مغذی، در تأمین امنیت غذایی جامعه نقش مهمی ایفا کرده و به همین دلیل نیز در سالهای گذشته بیشترین سطح زیر کشت در محصولات زراعی کشور را به خود اختصاص داده و مجموع این عوامل موجب شده است گندم به‌عنوان یک محصول راهبردی در سیاستگذاریهای بخش کشاورزی جایگاهی ویژه داشته باشد. نظر به اینکه استان فارس یکی از تولیدکنندگان عمده این محصول به‌شمار می‌آید، در این مطالعه به بررسی اثر عوامل قیمتی و غیرقیمتی از جمله ریسک درآمد و سود نسبی انتظاری بر عرضه گندم در این استان پرداخته شد. جهت دستیابی به این موضوع، اطلاعات سری زمانی از سال 1361 الی 1387 جمع‌آوری و از مدل تعدیل جزئی نرلاو استفاده شد. نتایج نشان داد که سود نسبی انتظاری گندم اثر مثبت ومعنی‌دار بر عرضه گندم دارد و ریسک درآمد اثر معنی‌داری بر عرضه این محصول ندارد. همچنین تأثیر مثبت و معنی‌دار عوامل غیرقیمتی همچون تغییرات فناوری مبین اثرپذیری مثبت عرضه این محصول ازافزایش سطح به‌کارگیری فناوری در دوره مورد بررسی است، البته میزان این اثرپذیری را می‌توان با افزایش هرچه بیشتر سطح آگاهی کشاورزان در استفاده از فناوری و نوآوریهای جدیدافزایش داد.     طبقه‌بندی JEL : D8, Q12, Q21     کلیدواژه‌ها:   ریسک درآمد، سود نسبی انتظاری، مدل نرلاو، استان فارس،گندم

عنوان مقاله [English]

The Effect of Revenue Risk and Expected Profit on Wheat Supply in Fars Province

چکیده [English]

Z. Shokoohi , M. Bakhshoodeh(Ph.D.)
Abstract
Wheat and its products is one of the most important agriculture commodities in the consumption basket of households in Iran. Due to high nutrients, wheat is a strategic product and has a vital role in households' food security and therefore is focal of the agricultural policies. In this context, land under cultivation of wheat in the country has gone up in the recent years and Fars is a major producer of this product in the country. The aim of this study is to determine the effect of price and non-price factors such as income risk and relative expected profit on wheat supply in Fars province for which Nerlove partially adjusted methodwas applied to time series data of 1982-2008. The results showed that the relative expected profit have significant positive effects on wheat production and income risk does not have significant effect on wheat supply in Fars province. Also the positive impact of changes in technology indicates that the product supply is influenced by the increased level of technology use. Moreover, this impact can be raised by increasing awareness of farmers on the use of new technology and innovations.

JEL Classification: D8, Q12, Q21