براورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل استان گیلان

نویسندگان

هیات علمی

چکیده

  کارکردهای ارزشمند بومهای تالابی نظیر کنترل سیلاب، کنترل فرسایش، تصفیه آب و پساب، ایجاد زیستگاه طبیعی و ارائه چشم‌انداز زیبا، در کنار جایگاه ویژه بومشناختی آن موجب توجه روزافزون به مقوله حفاظت از این منابع طبیعی شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل در استان گیلان انجام شده است. به این منظور از رهیافت باند دوگانه ارزشگذاری مشروط در قالب سه الگوی لاجیت خطی، لاجیت لگاریتمی و دو مرحله‌ای هکمن استفاده شد. همچنین با بهره‌گیری از رهیافت تحلیلسلسله مراتبی، وزن مربوط به ارزشهای مصرفی و غیرمصرفی از ارزش کل حفاظت از تالاب استیل محاسبه گردید.   نتایج نشان داد که مقدار انتظاری ارزش حفاظت برای هر فرد سرپرست خانوار در الگوهای لاجیت خطی، لاجیت لگاریتمی و دو مرحله‌ای هکمن به‌ترتیب معادل با 96968، 134507 و 106702 ریال در سال است. همچنین در دو الگوی لاجیت خطی و لگاریتمی، متغیرهای تعداد اعضای خانوار و قیمت پیشنهادی اثر منفی و معنی‌دار بر احتمال وجود تمایل به پرداخت در افراد را نشان دادند. از سوی دیگر، متغیرهای درآمد ماهانه فرد، شاخص مسئولیت‌پذیری و شاخص توانایی مالی اثر مثبت و معنی‌دار بر احتمال وجود تمایل به پرداخت در افراد دارند. محاسبه وزن تجمعی نسبی ارزشها از ارزش کل حفاظت نیز نشان داد که وزن ارزش مصرفی شامل ارزش مستقیم، غیرمستقیم و اختیار برابر با 476/0 و وزن ارزش غیرمصرفی شامل ارزش میراث و ارزش وجودی برابر با 524/0 است.     طبقه‌بندی JEL : Q23 ، Q26     کلیدواژه‌ها:   ارزش اقتصادی، حفاظت، ارزشگذاری مشروط، تحلیل سلسله مراتبی، تالاب استیل، گیلان

عنوان مقاله [English]

Estimating Economical Value of Gilan Province\'s Estil Wetland Preservation

نویسنده [English]

  • fatemeh pasban
موسسه پژوهشها
چکیده [English]

M. Kavoosi Kalashami, F. Paseban(Ph.D.)
Abstract
Valuable function of wetland ecosystem such as flood control, erosion control, water and wastewater purification, providing natural habitat and create a beautiful landscape, besides its special ecological position caused overwhelming concern about preservation of this natural ecosystems. This study determined the economic value of Estil wetland preservation which is located at Gilan province, for achieving mentioned goal double bound contingent valuation through linear logit, logarithm logit and Heckman two stage models was applied. Also, using AHP, relative importance of use and non-use value in total preservation value of Estil wetland was calculated.
The results showed that the annual expected value of preservation for each individual in linear logit, logarithm logit and Heckman two stage models were 96968, 134507 and 106702 rials, respectively. In linear and logarithm logit models independent variables of family number and bid had negative and meaningful effect on probability of individuals’ willingness to pay existence. On the other hand, independent variable of individual monthly revenue, responsibility index and financial affordability index had positive and meaningful effect on probability of individuals’ willingness to pay existence. Calculation of aggregate relative importance of wetlands’ values showed that relative importance of use value consist of direct, indirect and option values equaled 0.476 and relative importance of non-use value consist of bequest and existence values was 0.524.

JEL Classification: Q23, Q26

Keywords:
Economical Value, Preservation, CVM, AHP, Estil Wetland in Gilan Province