بررسی ساختار مدیریت بازاریابی برنج درایران

نویسنده

چکیده

  باتوجه به رشد روزافزون جمعیت وکمبود منابع تولید (آب، خاک) و نیاز اساسی مردم به مواد غذایی به‌خصوص­ برنج(که دومین محصول استراتژیک در ایران است)، نوسانات قیمت و حاشیه بازاریابی این محصول از جمله مشکلات گریبانگیر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. همچنین نوسانات واردات و روند فزاینده‌ آن در بسیاری از سالها، نارضایتی­هایی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است. مقاله حاضر نیز با مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای و براساس آخرین اطلاعات در دسترس طی دوره زمانی 1386-1388 به‌صورت ماهانه، به تحلیل اقتصادی موضوعات مرتبط با بازاریابی به ویژه در زمینه تولید، واردات، قیمتها، مسیر بازاریابی، حاشیه بازاریابی برنج پرداخته است. در این راستا ارتباط بین قیمتها با استفاده از آزمون علیت انگل گرنجر تحلیل شد.   نتایج مطالعه نشان داد که حاشیه بازاریابی وسهم آن به قیمت مصرف‌کننده، درایران رو به افزایش بوده است (به‌طور متوسط حدود 42 درصد) بدون آنکه خدمات بازاریابی بهبودلازم را پیداکرده باشد.نوسانات قیمت ومشکل نقدینگی تولیدکنندگان، طولانی بودن مسیرهای بازاریابی­وعدم مدیریت­منسجم بربازار ونهایتاً تعدد واسطه‌ها ازعوامل کلیدی‌ اثرگذار برافزایش حاشیه بازاریابی برنج به‌شمار می‌آیند. رابطه علی بین قیمت برنج داخلی و برنج وارداتی، که با استفاده از آزمون انگل گرنجر حاصل گردید، مبین آن است که افزایش قیمت خرده‌فروشی برنج داخلی درسطح شهر موجب افزایش قیمت برنج وارداتی شده است؛ لذا با اصلاح ساختار بازاریابی می‌توان به نتایج مطلوبی به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دست یافت.     طبقه‌بندی JEL : Q17-M31     کلیدواژه‌ها:   تولید، واردات، مسیر بازاریابی، قیمت، حاشیه بازاریابی، برنج، ایران  

عنوان مقاله [English]

Survey of Management Structure of Rice Marketing in Iran

چکیده [English]

A.Barabari
Abstract
In accordance with the increasing growth of the population and the shortage of the sources of production (water, soil) and the people’s fundamental requirement of foodstuffs especially rice which is the second strategic product in Iran, the price fluctuation and rice marketing are regarded to be the main problems affecting both consumers and producers. In this regard, the oscillations of imports and their accumulative trend have led to the dissatisfaction of the producers in the recent years. The present article attempted to employ the documentary and library research related to the available information pertinent to the years between 2007 - 2009 in the way of providing economical analysis of the topics relevant to marketing like production, imports, prices, marketing routs and the margin of marketing. The relationship between the prices was analyzed by utilizing the testing method related to the Granger causality test parasite.
The results of this study indicated that the margin of marketing and its share with regard to the consumer’s price in Iran is increasing despite the fact that no vivid improvement could be observed in the marketing services. The fluctuation of the price and the problem of the producers’ capital in cash, the long marketing routs, the lack of a coherent management, and finally the plurality of intermediators are considered to be the most affective reasons which have an accumulative impact on the margin of rice marketing. Furthermore, the results of the utilized test presented the fact that there is no relationship between the production price, wholesale trade and retail dealing but a correlation exists in the way of increasing the price. From the other hand a unilateral effect was observed in reference to the price increase (the increasing price of retail dealing of the local rice which increased the price of the importing rice). Therefore, It is evident that appropriate results could be achieved in favor of both producers and consumers by amending the structure of marketing.

JEL Classification:Q17-M31
Keywords:
Production, Import, Marketing Rout, Price, Margin of Marketing, Rice, Iran