شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

  صنایع تبدیلی مواد غذایی یکی از مهمترین بخشهای صنعت در تمام کشورهاست که با امنیت غذایی در ارتباط است. در سالهای اخیر این صنایع در ایران به دلیل کار کردن در زیر ظرفیت اسمی و مورد انتظار خود، هزینه‌های فراوانی را متحمل شده که این امر افزایش قیمت تمام شده محصولات و حذف بسیاری از این صنایع در عرصه تولید و رقابت را به دنبال داشته است. در این راستا مطالعه حاضر به تبیین مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیتهای تولید صنایع غذایی و آشامیدنی در استان خراسان رضوی می‌پردازد. بدین‌منظور نمونه‌ای به حجم 130 واحد از صنایع غذایی و آشامیدنی به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) ، ارتباط علّی بین این عوامل تحلیل شد و مدل پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی نشاندهنده کاهش ظرفیت تولید به دلیل عملکرد دولت و هزینه‌های تولید و واردات محصولات مشابه است، در حالی که مهارت نیروی‌کار، سرمایه‌گذاری و کارایی مدیریت موجب افزایش استفاده از ظرفیتهای تولید می‌شوند.     طبقه‌بندی JEL : L22 ، L66     کلیدواژه‌ها:   صنایع تبدیلی مواد غذایی و آشامیدنی، مدلسازی معادلات ساختاری، ظرفیت تولید، خراسان رضوی