شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

  صنایع تبدیلی مواد غذایی یکی از مهمترین بخشهای صنعت در تمام کشورهاست که با امنیت غذایی در ارتباط است. در سالهای اخیر این صنایع در ایران به دلیل کار کردن در زیر ظرفیت اسمی و مورد انتظار خود، هزینه‌های فراوانی را متحمل شده که این امر افزایش قیمت تمام شده محصولات و حذف بسیاری از این صنایع در عرصه تولید و رقابت را به دنبال داشته است. در این راستا مطالعه حاضر به تبیین مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیتهای تولید صنایع غذایی و آشامیدنی در استان خراسان رضوی می‌پردازد. بدین‌منظور نمونه‌ای به حجم 130 واحد از صنایع غذایی و آشامیدنی به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) ، ارتباط علّی بین این عوامل تحلیل شد و مدل پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی نشاندهنده کاهش ظرفیت تولید به دلیل عملکرد دولت و هزینه‌های تولید و واردات محصولات مشابه است، در حالی که مهارت نیروی‌کار، سرمایه‌گذاری و کارایی مدیریت موجب افزایش استفاده از ظرفیتهای تولید می‌شوند.     طبقه‌بندی JEL : L22 ، L66     کلیدواژه‌ها:   صنایع تبدیلی مواد غذایی و آشامیدنی، مدلسازی معادلات ساختاری، ظرفیت تولید، خراسان رضوی

عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Influencing the Production Capacity of Food and Beverage Industries (A Case of Khorasan-Razavi Province)

چکیده [English]

Food and beverage processing industry is one of the most important industrial sectors in all countries which relates to food security. In recent years, most of food processing firms have faced with many problems in Iran. Many of these firms work under their nominal and installed capacity which it causes endurance of overhead costs and increase the price of products and leads to eliminate these industries in production and competition. This study identifies affecting factors on the food and beverage production capacity utilization in Khorasan Razavi province. Thus, a sample size of 130 units of food and beverage were chosen by random classification method. Then, by using Structural Equation Modeling (SEM) causal relationship between these factors were analyzed and the proposed model was examined. Based on the results of this model, government, production costs and similar products imports will decrease production capacity utilization and labor skills, investment and management will also increase the production capacity utilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food & Beverage Industry
  • Structural Equation Modeling (SEM)
  • Production Capacity
  • Khorasan- Razavi