پیش بینی صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از سیستم استنتاجی- تطبیقی فازی - عصبی (ANFIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه مدل جدید استنتاجی - تطبیقی فازی- عصبی ( ANFIS ) معرفی و کارایی آن در پیش بینی سه افق زمانی1، 2 و 4 سال آتی صادارات غیرنفتی ایران ،که بخش عمده ای از آن را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد، با مدل ARIMA - به عنوان رایجترین روش خطی پیش بینی اقتصاد سنجی- با استفاده از داده­های دوره 1338- 1387مقایسه شد. نتایج معیارهای ارزیابی کارایی مدلها نشان داد که داده های پیش بینی شده بخش آزمون ساختارهای طراحی شده مدل ANFIS در مقایسه با داده های پیش بینی شده بخش خارج از نمونه مدل ARIMA از مطابقت بیشتری با داده های واقعی برخوردار بوده و در نتیجه مدلغیر خطی ANFIS در پیش بینی صادارات غیرنفتی ایران و افقهای زمانی مورد بررسی، کاراتر می­باشد.   طبقه بندی JEL : C22, C45, E47, F31     کلید واژه‌ها:   مدل استنتاجی- تطبیقی فازی- عصبی( ANFIS )، مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) ، پیش‌بینی، صادارات غیرنفتی ایران   

عنوان مقاله [English]

Iran’s Non-Oil Export Forecasting Using Adaptive-Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS)

نویسندگان [English]

  • A. Amirazodi
  • H. Mohammadi
  • M Ghasemi
چکیده [English]

This study introduces the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) and compares its application in forecasting the three perspectives (1, 2 and 4 year(s)) ahead of Iran’s non-oil export -which the agricultural products made its main share with ARIMA as the most common econometric linear forecasting method during 1959-2008. Results of models performance evaluation showed that the forecasted test data related to ANFIS designed architects have more correspondence with the real data in comparison with the ARIMA forecasted out of sample data. Therefore the non-linear ANFIS model is more efficient than the linear ARIMA model for all considered perspectives of Iran’s non-oil export.

JEL Classification: C22, C45, E47, F31

Keywords:
ANFIS, ARIMA, Forecasting, Non-Oil Export