بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  از آنجا که بخش کشاورزی نقش کلیدی در امنیت غذایی یک کشور دارد، حمایت از آن بر کسی پوشیده نیست. در ایران نیز با توجه به این مهم، سیاستهایی اتخاذ شده است که بازنگری آنها می‌تواند در برنامه‌ریزی و اجرا، سیاستگذاران را یاری نماید. در این مطالعه نیز به منظور بررسی کارایی سیاستهای حمایتی اتخاذ شده، تأثیر رایجترین سیاست حمایت قیمتی یعنی قیمت تضمینی، در واکنش عرضه برخی از مهمترین غلات از جمله گندم، جو و ذرت دانه­ای با استفاده از مدل خودرگرسیو با وقفه گسترده طی دوره 1369- 85 بررسی شد.   نتایج نشان داد که در بلندمدت، قیمتهای تضمینی گندم، جو و ذرت دانه‌ای تأثیر معنیداری در واکنش عرضه آنها ندارد، ولی قیمت تضمینی گندم اثر معنیدار بر واکنش عرضه جو دارد. همچنین افزایش ریسک عملکرد موجب کاهش واکنش عرضه گندم، جو و ذرت دانه‌ای می‌شود.     طبقه‌بندی JEl : C22, D4, Q18

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Guaranteed Price on Iran\'s Cereals Supply Response

چکیده [English]

  As the agriculture sector has key role in food security of a country, its protection is obscure for no one. Paying attention to this importance, in our country some policies have been carried out which their reviewing can contribute the policy makers in planning and operating. In this research, in order to studying the usefulness of performed protective policies, impact of guaranteed price as the most common protective instrument, have been studied on supply response of some important cereals using Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) approach during 1980-2006.   Results showed that, in long run, wheat, barley and corn guaranteed prices have no significant impact on their supply response. But wheat guaranteed price has significant impact on barley supply response. The results also showed that increscent in yield risk causes to reduction in wheat, barley and corn supply response. JEL Classification : C22, D4, Q18