بررسی تأثیرپذیری قیمت داخلی از بازارهای جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  انتقال نامناسب قیمت و عدم اطمینان در قیمت از جمله مشکلات کشاورزان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی است. چگونگی انتقال قیمت به داخل کشور به ویژگی محصول و ساختار بازار مرتبط و لذا برای محصولات مختلف متفاوت است. در این مطالعه انتقال قیمت جهانی جو، یونجه، ذرت و کنجاله سویا به داخل کشور طی دوره 1: 1380 تا3: 1385 با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ( VAR ) بررسی شده است.   نتایج مطالعه نشان داد که نرخ ارز، قیمت گوشت در داخل و قیمت جو در خارج کشور از عوامل مؤثر برقیمت جو در داخل کشور به‌شمار می‌آیند. در مورد قیمت یونجه نتایج نشان داد که قیمت جهانی یونجه بر قیمت داخلی یونجه اثر داشته و مداخلات دولت نتوانسته است مانع انتقال قیمتی از بازار جهانی به بازار داخلی شود. همچنین براساس آزمون غیرعلّی انگل گرنجر، نرخ ارز و قیمت جهانی ذرت از عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در داخل کشور طی دوره مورد بررسی بوده‌اند. همچنین عواملی همچون قیمت جهانی کنجاله سویا، قیمت گوشت گوساله و نرخ ارز به‌طور معنی‌داری بر قیمت کنجاله سویا در کشور مؤثر بوده‌اند.     طبقه‌بندی JEl : Q11, E30

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Internal Price Impressionability from International Market

چکیده [English]

  Price uncertainty and price transmition are two important problems facing agricultural producer and Iranian consumers. Price at the international and internal markets is depend on commodity characteristics and market structure. The aim of this study was to investigate wheat, alfalfa, corn and soybean price relationship in the internal and internal markets in the period of 1380-1 to 1385-3. Co-integrated VAR models have been considered for wheat, alfalfa, corn and soybean markets in order to study price relationship.   The result indicated that price transmition in corn and soybean markets are more related than wheat and alfalfa markets. This may be due to more marketable and importable share for corn and soybean markets.     JEL Classification: Q11, E30