بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  یکی از پایدارترین رهیافتهای دستیابی به رشد در بخش کشاورزی، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید این بخش است و لذا این رهیافت همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. بر اثر نهادینه شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه‌های پرداختی به محصولات کشاورزی دچار تغییراتی خواهد شد. این تغییرات ممکن است، ضمن متأثر ساختن تقاضای محصولات کشاورزی، بهره‌وری کل عوامل تولید این بخش را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین منظور در این مطالعه تأثیر یارانه‌های پرداختی به محصولات کشاورزی در شوکهای بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی طی سالهای 1369-87 با استفاده از آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری بررسی شد. به منظور استخراج شوکهای مثبت و منفی بهره‌وری از فیلتر هودریک- پرسکات استفاده گردید.   نتایج نشان می‌دهد که کاهش یارانه‌ها سبب کاهش شوکهای مثبت بهره‌وری می‌شود و این تأثیر به صورت نامتقارن و درجهت عکس است. همچنین تأثیر تغییر یارانه‌ها در شوکهای منفی از اثر آن بر شوکهای مثبت بیشتر است، بنابراین ابزار یارانه‌ پرداختی می‌تواند منجر به استفاده بهینه از عوامل و نهاده‌های تولید و افزایش هرچه بیشتر کارایی و بهره‌وری شود.     طبقه‌بندی JEl : C22,Q1,Q28    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Effect of Subsidies on Total Factor Productivity in Agricultural Sector

چکیده [English]

One of the sustainable ways for reaching to the growth in agricultural sector is increasing total factor productivity in this sector. So this way was always paid attention to policy makers. Due to subsides objective law, subsides payment to agricultural products will be changed. These changes may affect agricultural products demand and also may affect total factor productivity in this sector. So in this paper, the effect of subsides payments to agricultural products on total factor productivity shocks in agriculture sector during 1990-2008 with the use of Johansen test and vector error correction model is surveying. For Purpose of Calculating the total factor productivity shocks, Hoderick Prescott filter is used.
Results show that decreasing in subsides cause decreasing in positive productivity shocks and this affect is asymmetry and in inverse side. Also the effect of subsides on negative shocks is bigger than positive shocks.
JEL Classification: C22, Q1, Q28