بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صادرات کشمش ایران در بازارهای جهانی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر، مزیت‌نسبی و ارتباط بلندمدت صادرات کشمش ایران و کشورهای رقیب، براساس مرجع قرار دادن محصولات کشاورزی و صادرات غیرنفتی، به طور جداگانه بـررسـی و مقایسه شـدند. به این منـظور، از شاخص‌های مزیت‏نسبی آشکارشده RCA)) ، مزیت‏نسبی آشـکار شده متـقارن ( (RSCA، هیـلمن (HI) و روش تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شد. نتایج نشان ‏داد که ایران طی دوره 1975- 2008 در صادرات کشمش، بر اساس هر دو سبد کالای صادراتی (کشاورزی و غیرنفتی)، مزیت‌نسبی داشته و متوسط شاخص‌های HI، RCA و RSCA بر اساس سبد کالای اول به ترتیب 66/17، 7/33 و 93/0 و براساس سبد کالای دوم به ترتیب 58/603، 07/11 و 75/0 بوده است. در رتبه‌بندی مزیت‌نسبی صادراتی کشمش بر اساس صادرات غیرنفتی، ایران در رتبه چهارم و کشورهای افغانستان، یونان و ترکیه در رتبه‎های اول تا سوم قرار دارند. همچنین بر اساس صادرات بخش کشاورزی، افغانستان، ایران، یونان و ترکیه در رتبه‎های اول تا چهارم جای دارند. بررسی وجود رابطه بلندمدت صادرات کشمش ایران با کشورهای اصلی صادرکننده این محصول با استفاده از شاخص RCA نشان داد که تنها رابطه بلندمدت صادرات کشمش ایران با کشور شیلی بوده و صادرات ایران از کشور شیلی تأثیرپذیر است. لذا به منظور کسب سهم بیشتر از بازار کشمش جهان توجه ویژه به سیاست‌های تجاری کشورهای یونان، ترکیه و توجه خاص به بازار کشور شیلی ضروری است.

طبقه بندی JEL : N50 ، O57 ، Q17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Iran\'s Raisin Export Competitiveness in Global Markets

نویسندگان [English]

  • S. Jalali
  • A. Mahmoodi
  • M.R. Pakravan
چکیده [English]

Present study investigated comparative advantages and long run relationship among Iran's raisin export and competitor countries based on agricultural and non-petroleum commodity basket. Hence, comparative advantages indices include RCA, RSCA, HI and Vector Error Correction Method had been applied. Results revealed that Iran had comparative advantages in exporting raisin considering both agricultural and non-petroleum commodity basket during 1975-2008 and the average amount of RCA, RSCA and HI indices considering agricultural commodity basket equals 17.66, 33.7 and 0.93, respectively, While, considering non-petroleum commodity basket mentioned amounts were 603.58, 11.07 and 0.75. Ranking comparative advantages amounts for all the main exporters of raisin considering non-petroleum commodity basket showed that Iran acquired forth rank while Afghanistan, Greece and Turkey were in first and second places. Also, considering agricultural commodity basket Afghanistan, Iran, Greece and Turkey obtained first to forth ranks, respectively. In the next step, existence of long run relationship among Iran's raisin export and other main exporters had been examined using RCA amounts. Results revealed that the only long run relationship exist between Iran's raisin export and Chile and Iran's export effected by Chile. So, for acquiring market share it is necessary to investigate trade polices of Greece and Turkey more carefully and especial attention should be paid to Chile market.

JEL Classification: N50, O57, Q17
Keywords:
Export Comparative Advantages, Raisin, Iran