بررسی و مقایسه مزیت نسبی صادراتی گل شاخه‏بریده در ایران و کشورهای عمده صادرکننده

نویسندگان

چکیده

ایران با وجود شرایط مناسب برای تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی، سهم اندکی در تولید و تجارت جهانی این تولیدات دارد. این مطالعه با هدف بررسی مزیت نسبی صادراتی گل شاخه‌بریده ایران و مقایسه آن با کشورهای عمده صادرکننده جهان انجام گرفته است. بدین‌ منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی سال‏های مورد مطالعه، کشورهای هلند، کنیا، اکوادور، کلمبیا و فلسطین اشغالی دارای مزیت نسبی صادراتی در صادرات گل شاخه‌بریده و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، تایلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و ایران فاقد این مزیت بوده‌اند. همچنین با محاسبه ضریب همبستگی شاخص مزیت نسبی گل شاخه‌ بریده ایران در مقابل کشورهای رقیب مشخص شد که رقبای اصلی ایران در بازارهای جهانی کشورهای هلند، کنیا، کلمبیا و تایلندند. لذا اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت افزایش مزیت صادراتی گل شاخه‌بریده ایران ضروری است.

طبقه‌بندی JEL: F10, F14

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing and Comparing the Export Comparative Advantage of Cut-branch Flowers in Iran and the Major Exporting Countries

نویسندگان [English]

  • M. Shoukatfadaei
  • M. Khaledi
  • M. Soruri
  • M. Ardestani
چکیده [English]

In spite of suitable climate for producing and supplying the different kinds of cut-branch flower in Iran, its share in the world production and export is low. The main goal of this paper is to indicate the comparative advantage of Iran’s cut-branch flower and compare with the major exporting countries. Revealed Comparative Advantage has been used for calculating comparative advantage. The results showed that during the study period, Netherlands, Kenya, Ecuador, Colombia and Palestine have comparative advantage in flower export and Italy, Spain, Belgium, Thailand, United States, Germany, Great and Iran have not comparative advantage in flower export. Calculating the correlation coefficient of revealed comparative advantage between Iran and its competitors in world market indicated that Netherlands, Kenya, Colombia and Thailand are the main competitors of Iran in export market. Therefore, imposing suitable policies for increasing the Iran export comparative advantage is a necessary.

JEL Classification: F14, F10
Keywords:
Revealed Comparative Advantage, Cut-branch Flower, Iran, The Major Exporting Countries