تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کاهش یارانه‌های صادراتی کشور ترکیه در صادرات محصول سیب ایران می پردازد. کاهش یارانه‌های صادراتی ترکیه می تواند به صورت غیرمستقیم و از طریق افزایش قیمت محصول ترکیه بر صادرات محصول ایران اثر بگذارد. لذا در این مطالعه به برآورد تجربی سیستم‌های تقاضای وارداتی دیفرانسیلی مشتمل بر الگوی روتردام، مدل AIDS، مدل CBSو مدل NBR با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی مبتنی بر داده‌های ترکیبی پرداخته شده است. به این منظور، داده‌های سری زمانی صادرات محصول سیب ایران و ترکیه به ده کشور مقصد مشتمل بر بحرین، بلغارستان، مصر، عراق، کویت، قطر، رومانی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و انگلستان در طی سال‌های 1997-2009 به کار گرفته شده‌ اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کاهش یا حذف یارانه‌های صادراتی ترکیه از لحاظ آماری تأثیر معنی داری بر میزان صادرات سیب ایران ندارد و ممکن است سایر عوامل نقش بسیار مهم‏تری در این زمینه ایفا کنند. این عوامل را می توان شامل سلیقه، کیفیت محصول، بهداشت، بسته‏بندی و درجه بندی، تبلیغات، بازاریابی مناسب و غیره دانست.

طبقه بندی JEL : C01, H23, Q17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Turkey Export Subsidy Reduction on Apple Export of Iran

نویسندگان [English]

  • S.S. Hoseininejad
  • R. Moghaddasi
  • S. Shamsoddini
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the Impact of the reduction of Turkey's export subsidies on the export of Iran apple product. The reduction of Turkey's export subsidies might indirectly have the Impact on the export of Iran, by increasing the price of Turkey's product. Thus, the differential imports demand systems including Rotterdam model, AIDS model, CBS model, and NBR model are experimentally estimated using the econometric methods based on panel data. To this end, the time series data for export of the apple product of both Iran and Turkey to the target countries including Bahrain, Bulgaria, Egypt, Iraq, Kuwait, Qatar, Romania, Saudi Arabia, UAE, and UK are applied during the period of 1997-2009. The results of the research indicate that reduction or elimination of Turkey's export subsidies has no statistically significant impact on the export of Iran apple. Other factors may have very important role in this regard. These factors can include taste, quality, hygiene, packaging and grading, promotion, appropriate marketing etc.

JEL Classification: H23, C01 Q17

Keywords:
Apples, Iran Export, Turkey's export subsidies, Rotterdam Model, AIDS Model, CBS Model, NBR Model