اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از انتقال نامتقارن قیمت

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر انتقال نامتقارن قیمت بر حاشیه بازار گوشت گوسفند در ایران پرداخته است. به این منظور، الگوی حاشیه بازاریابی به صورت ترکیب الگوی هزینه بازاریابی و آزمون هاک برآورد شد. بر اساس نتایج مطالعه، متغیرهای افزایش در قیمت گوسفند زنده، کاهش در قیمت گوسفند زنده، روند زمانی، هزینه حفاظت از گوشت و متغیر موهومی فصل بهار تأثیر معنادار بر حاشیه بازار گوشت گوسفند دارند. علامت ضریب تمام متغیرهای مذکور به استثنای متغیر موهومی فصل بهار مثبت است. همچنین نتایج نشان داد که تغییرات قیمت گوسفند زنده به طور کامل به خرده فروشی منتقل نمی شود و انتقال قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت نامتقارن است.
طبقه‏بندی JEL: E64, M31, E30

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impressionability of Mutton Market Margin of Asymmetric Price Transmission

نویسندگان [English]

  • Y. Saif
  • A.M.207 Mirzadeh Firouzabad
چکیده [English]

This study is surveying the effect of asymmetric price transmission on mutton market margin in Iran. For this purpose, model of market margin is estimated using combination marketing cost model with Houck model. According to the results, increasing in mutton price, decreasing in mutton price, trend, mutton keeping cost, and dummy variable (spring season) have a significant effect on mutton market margin. The sign of these variables except dummy variable (spring season) are positive. Also, results revealed that changing in sheep price do not transfer to retailer absolutely and price transmission is asymmetric in long and short run.

JEL Classification: E30, M31, E64

Keywords: Market Margin, Mutton, Price, Asymmetric Transmission