مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه

نویسندگان

چکیده

سالانه مقدار زیادی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی - که با صرف هزینه، زمان، امکانات و زحمات فراوان تولید می‏شود - به صورت ضایعات از بین می‏رود. یکی از سیاست‏های جدی دولت‏ها در امر امنیت غذایی کاهش ضایعات است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه‏های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه است. روش تحقیق پیمایشی -همبستگی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش سبزی‏کاران و صیفی‏کاران منطقه حمیدیه به تعداد 230 نفر بوده است که از میان آن‏ها 132 نفر با استفاده از جدول مورگان و تاکمن به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی، مؤلفه‏های تأثیرگذار بر کاهش ضایعات را در 8 عامل استخراج کرد. طبق یافته‏های حاصل، از دیدگاه تولیدکنندگان سبزی و صیفی منطقه، عامل‏های پشتیبانی و آموزشی مهم‏ترین عوامل در زمینه کاهش ضایعات محصولات سبزی و صیفی‏اند و این مسئله، بیش از هر چیز، نقش مؤثر حمایت‏های دولت و آموزش‏های ترویجی را نشان می‏دهد.

طبقه بندی JEL :Q18 ,C38

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components Affecting Vegetable Waste Reduction Emphasizing on Food Security; View Points of Producers in Hamidiyeh Township

نویسندگان [English]

  • A. Abdeshahi
  • K. Shabani
  • M. Mousavi
  • M. Ghanian
چکیده [English]

  Components Affecting Vegetable Waste Reduction Emphasizing on Food Security; View Points of Producers in Hamidiyeh Township   A. Abdeshahi [1] , K. Shabani [2] , M. Mousavi [3] , M. Ghanian [4]     Received: 3 Mar 2012          Accepted: 4 Jan 2014   Abstract   Large amounts of foods and agricultural products that have been produced by cost, labor force, facilities and time are eliminated as waste. Reduction of waste is one of the serious government policies. The purpose of this study was to identify the components affecting vegetable and summer crop waste reduction in Hamidiyeh township of Khuzestan province with emphasis on food security. Survey research was used in this study. Total population of the study were vegetable farmers and summer crop farmers in Hamidiyeh township (N=230) and 132 person of them were selected by Morgan and Trackman's table randomly. According to the factor analysis, factors affecting the waste reduction were instructed in eight items. Based on the results, from the viewpoints of producers, operating support and training were the most important factors affecting waste reduction that indicting the government support and extensional education role.     JEL Classification : Q18     Keywords :   Waste Management, Vegetable, Food Security, Factor Analysis, Hamidiyeh   [1] . Asistant Professor, Agricultural Economics Department, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Khuzestan, Iran   [2] . MSc in Agricultural Extension & Education, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Khuzestan, Iran (Corresponding Author) e-mail: kobra85shabani@gmail.com   [3] . MSc in Agricultural Extension & Education, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Khuzestan, Iran   [4] . Asistant Professor, Agricultural Extension & Education Department, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Khuzestan, Iran