عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش گوجه فرنگی در شهرستان مشهد

نویسندگان

چکیده

پذیرش ابزارهای نوین مدیریت ریسک توسط کشاورزان یکی از مسائل پیش روی سیاست‏گذاران است؛ لذا در مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه‎فرنگی در شهرستان مشهد به عنوان یکی از ابزارهای مواجهه با ریسک بررسی شد. برای رسیدن به این هدف ابتدا با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان فوق مهم‏ترین متغیرهای مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد شناسایی گردید. در ادامه، با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 کشاورز انتخاب و به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل پرسش‏نامه اطلاعات مورد نیاز از آنان در سال 1391 جمع‌آوری شد. سپس با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای شناسایی شده در چهار عامل دسته بندی شدند و بر این اساس، آثار آن‌ها بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی بررسی شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل عاملی اکتشافی نشان می‌دهد که متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول شامل فراهم نمودن فناوری و اطلاعات ترویجی لازم جهت کشت محصول، کمک به افزایش کیفیت محصول و در نهایت کمک به تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان با 12/22 درصد بیشترین توضیح دهندگی و همچنین متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم شامل دسترسی مناسب و آسان به بازار با 56/12درصد کمترین توضیح دهندگی را از علل پذیرش و انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی با کارخانه‌های فراوری شهرستان مشهد داشته‏اند. در نهایت نیز با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر، مداخله هدفمند کارخانه‌های فراوری رب گوجه فرنگی موجود در شهرستان مشهد از طریق آگاهی بخشی به کشاورزان درباره چگونگی استفاده از فناوری‏های نوین، نحوه ترکیب و استفاده از نهاده‌ها، نحوه انجام کارهای زراعی‌ و نیز کمک به کشاورزان در تهیه نهاده‌های مورد نیاز آن‌ها پیشنهاد شد.

طبقه‌بندی ;G32: JEL ;C38 L11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Concluding the Sales Contract of Tomatoes in Mashhad County

نویسندگان [English]

  • M. Shabanzadeh
  • V. Faryadras
  • K. Farahmand
چکیده [English]

Adoption of new tools for risk management by farmers is one of the issues facing policymakers. In this study, the affective factors on ratification sales contract of tomatoes product as one of management risk tools in the Mashhad County were surveyed. For this purpose, first use viewpoints of agricultural jihad experts to identify important affective variables of sale contract of tomato produce in Mashhad County. We collected information by questionnaire than 100selected farmers using by random sampling in 2012. Then by exploratory factor analysis is identified variables loaded in four factors and analysis their effects on sale contract of tomato produce. Result of exploratory factor analysis showed that are loaded variables in first factor consist of, provide needed technology to grow crops, provide promotional information required, to help improve product quality and to help provide inputs needed of farmers ,with 22.12% have highest explanatory accepting reasons of sale contract of tomato produce. Also are loaded variables in four factors consisting of Convenient and easy access to market with 12.56% has least explanatory accepting reasons of sale contract of tomato produce to processor factories of tomato in Mashhad. Finally based on findings of this study, the targeted intervention of tomato processing factories in the Mashhad county to awareness of farmers about method of using the modern technologies, Composition and proper use of inputs, right way of doing agricultural works as well as help to farmers to prepare their required inputs have been suggested.

JEL Classification; G32, JEL, C38, L11