بررسی عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی در تولید محصولات گلخانه‏ای استان تهران

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر در پایداری اقتصادی در تولید محصولات گلخانه‏ای استان تهران است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‏های کمی بوده که با استفاده از روش توصیفی– همبستگی به طریقه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 1787 نفر از گلخانه داران استان تهران در سال 1390 بود که306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‏ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش‏نامه گردآوری شد. نتایج تحلیل عاملی و معادلات ساختاری نشان داد که عوامل مؤثر مهم در پایداری اقتصادی به ترتیب اولویت عبارت‏اند از: عوامل اقتصادی به‏ویژه توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین‏المللی، عوامل اجتماعی به‏خصوص ایجاد تشکل‏ها و نهادهای محلی، عوامل زراعی به‏ویژه کاهش کاربرد نهاده‎های شیمیایی، عوامل آموزشی/ترویجی ‏به‏ویژه بازدید از مزارع نمونه و الگو، و عوامل سیاست‏گذاری به‏ویژه ایجاد و توسعه زیر ساخت‏های تولید.

طبقه بندی JEL : Q1 ; Q16 ; Q32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Affecting Economic Sustainability in Production of Greenhouse Products in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • F. Mohamadi
  • S.J. Farajollah Hoseini
  • S.M. Mirdamadi
چکیده [English]

The purpose of this study is the determining factors affecting economical sustainability in production of greenhouse products in Tehran province. The used research method is descriptive and correlation kind, which has been carried out in a survey way. The studied statistic population was 1787 people of greenhouse owners in Tehran province in 2011 and data were collected by interview and completing 306 questionnaires. The results of SEM and factor analysis indicated that the most important factors affecting the economical sustainability, respectively consist of: economic factors specially promoting export, social factors specially establishing local organization, farming factors specially reduction the use of chemical input, extension/education factors specially visit the sample farms, and policy making factors specially establishing production infrastructure.

JEL Classification: Q32, Q16, Q1