بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‌آموختگان رشته کشاورزی

نویسندگان

چکیده

بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در ایران است. با در نظر گرفتن ظرفیت بخش کشاورزی در ایران، مشکل بیکاری دانش‌آموختگان رشته کشاورزی را می‌توان با ارتقای کارآفرینی حل کرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با کارآفرینی دانش‌آموختگان رشته کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل دانش‌آموختگانی بود که در دانشگاه ارومیه در رشته کشاورزی تحصیل کردند و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی جذب بازار کار و موفق به راه اندازی یک کسب وکار و تداوم آن شدند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند در کنار روش گلوله برفی، 120 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای بود که روایی آن را جمعی از متخصصان تأیید کردند و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 برآورد شد. نتایج این تحقیق در خصوص تأثیر‌گذاری 15 متغیر مورد مطالعه بر کارآفرینی مشارکت‌کنندگان نشان داد که انگیزه پیشرفت و آموزش از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی‌اند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تأثیر‌گذارترین متغیر در کارآفرینی دانش‌آموختگان انگیزه پیشرفت است. در این تحلیل رگرسیون، شش متغیر انگیزه پیشرفت،آموزش، تجربه، ریسک پذیری، استقلال‌طلبی و تحمل ابهام در مجموع توانستند 7/57 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق(کارآفرینی) را تبیین کنند.

طبقه‌بندی JEL: J24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Entrepreneurship of Agricultural Science Graduates

نویسندگان [English]

  • F. Ahmadi
  • Sh. Nabizade
  • S. Ahmadi
چکیده [English]

Abstract
Unemployment of university graduates is one of the most important challenges in Iran. Taking into account the capacity of the agricultural sector in Iran, the problem of agricultural graduate unemployment can be solved by enhancing entrepreneurship. Therefore, the aim of this research was to investigate and identify the factors affecting entrepreneurship of the agricultural graduates of Urmia University. The statistical population of this study consisted of agricultural graduates who had studied in Urmia University and succeeded to start and maintain a business. 120 graduates were selected by using purposeful and snow ball sampling formula. Data was collected through a questionnaire that the validity of which was approved through experts' views and its reliability was confirmed by Cronbach-Alpha coefficient as 0.79. The findings of the research showed that achievement motivation and training were the most important factors affecting entrepreneurship of the graduates. The results of stepwise regression analysis showed that achievement motivation and training were the most influential variable in entrepreneurship of the graduates and six variables including achievement motivation, training, experience, risk taking, independence and tolerance of ambiguity could explain 57.7 percent of variation in dependent variable (entrepreneurship).

JEL Classification: J24

Keywords:
Entrepreneurship, Agricultural Graduates, Achievement Motivation