بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی و ساختار تابع سرمایه‌گذاری و Q توبین، در این مطالعه اثر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران با بهره‌گیری از روش خودتوضیح‌ با وقفه‌های توزیعی(ARDL) بررسی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت متغیرهای شاخص Q توبین و اشتغال بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثرگذارند. ضرایب برآورد شده برای این متغیرها در بلندمدت به ترتیب 557/0 و 615/0 به‏دست آمد که نشان دهنده رابطه مستقیم بین شاخص Qتوبین و ارزش‌افزوده بخش کشاورزی است. لذا پیشنهاد شد که سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی افزون بر سایر معیارها از این شاخص به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد، با توجه به نقش آن در سرمایه‌گذاری و سهولت محاسبه استفاده کنند.

طبقه‏بندیJEL: Q1,E22,C5

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Tobin\'s Q Index on Value Added of Agriculture Sector in Iran

نویسندگان [English]

  • S. Esfandiari
  • E. Sepahvand
  • S.A. M. Jalee Esfand Abadi
چکیده [English]

Abstract
Regarding the importance of investment in economic growth and the structure of investment function and Tobin's Q, in this study, the effect of Tobin`s Q index on value added in agricultural sector using Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL) method was investigated. The results show that Tobin's Q and agricultural employment are effective on value added of agricultural sector in the long run. The estimated coefficients in the long run for these variables are 0.557 and 0.615 respectively which reflects the direct correlation between Tobin's Q and value added of agricultural sector. According to the result, it is suggested that agricultural investors use the Tobin`s Q index as one of the performance evaluation criteria in addition to other criteria, due to its role in investment and to facilitate the calculation.

JEL Classification: Q1, E22, C5

Keywords:
Tobin`s Q Index, Value Added, Agriculture Sector, Auto-Regressive Distributed Lags (ARDL), Investment