برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این مقاله تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید، کارایی فنی و تغییرات تکنولوژیکی در غلات، با و بدون درنظر گرفتن تحقیقات کشاورزی با استفاده از روش مالم کوئیست تجزیه و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در غلات روند افزایشی داشته است . این روند با وارد کردن عامل تحقیقات به متغیرهای الگو کاهش یافته که این موضوع نشان دهنده ناکارآمدی تحقیقات از بعد انتقال نتایج به سطح مزرعه از یک سو و زمانبر بودن نتایج تحقیقات به لحاظ اعتماد ازآثار آن برای انتقال به مزرعه ازسوی دیگردر این بخش است. کارایی فنی در دوره مطالعه با میانگین 005/1 نسبت به تغییرات تکنولوژیکی رشد کمتری دارد و به همین دلیل کمتر در تغییرات بهره‌وری سهیم است. با توجه به یافته ها پیشنهاد می‌شود برای افزایش بهره‌وری بخش تحقیقات مدیریت صحیح و دقیق اعمال گردد.
طبقه بندی JEL: C14 , O47 , Q16

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Agricultural Researches on Productivity Growth of Cereals in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Vatanpour
  • A. Koochaki
  • M. Nasiri Mahallati
  • M. Ghorbani
چکیده [English]

Abstract
In this study total factor productivity, technical efficiency and technological changes of cereals with and without agricultural researches was analyzed by Malmquist method. Results indicated that growth of total factor productivity for cereals had an increasing trend. When the research impact was included, this trend was decreased due to ineffectiveness of research from the viewpoint of result transmission to farm level and outlast of the researches results for the trust of transmission consequences. Technical efficiency has less growth compared to technological changes and therefore its impact on productivity changes is less. According to the results, proper management can be exerted to increase the research productivity.

JEL Classification: C14, O47, Q16

Keywords:
Productivity, Technical Efficiency, Technological Changes, Cereals, Research