ارزش‌گذاری اقتصادی آب برای مزارع بزرگ و کوچک گندم (مطالعة موردی: شهرستان طبس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور

چکیده

در این تحقیق، میانگین ارزش تولید نهایی(سایه‌ای)آب در شهرستان طبس در سال زراعی 93-1392 با استفاده از تخمین اقتصادسنجی توابع تولیدکشاورزی برآورد شده­است. اطلاعات مورد نیاز ازطریق تکمیل پرسش‌نامه و نمونه‌گیری تصادفی از 100 گندمکار جمع‌آوری شد. پنج شکل از توابع تولید شاملِ کاب داگلاس، ترانسندنتال، ترانسلوگ، لئونتیف و درجة دوم تعمیم‌یافته با استفاده از داده‌های تحقیق، برآورد شد. میانگین­کشش­تولیدی و تولید­نهایی­آب به ترتیب 56/0و28/0 محاسبه گردید. نتایج نشان­داد که گندمکاران، ­تولید­کنندگان عقلایی هستند. میانگین ارزش اقتصادی آب معادل 2930 ریال برای هر مترمکعب برآورد شد که با بیشترشدن اندازة مزارع افزایش می‏یابد، درحالی‌که گندمکاران درسال زراعی92-1391آب‌بهایی معادل890 ریال بابت هر مترمکعب آب در شبکة­ آبیاری شهرستان طبس پرداخت کرده­ بودند. به­نظر می‌رسد تفاوت در ارزش تولید­نهایی آب با قیمت پرداختی کشاورزان، به عنوان یک عامل مهم، موجب از بین رفتن انگیزة کشاورزان درسرمایه‌گذاری برای افزایش راندمان آبیاری و استفاده از فناوری‌های نوین­آبیاری شده­است. افزایش مناسب قیمت آب‌بها به همراه اجرای یکپارچه‌سازی اراضی از مهم‌ترین پیشنهادهای این تحقیق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Irrigation Water for Large and Small Farm of Wheat (Case Study: Tabas County)

نویسندگان [English]

  • A. Mahmoodi 1
  • H. Karimi 2
1 . Associate Professor of Agricultural Economics, Payame Noor University
2 .MSc. Student of Agricultural Economics, Payame noor University
چکیده [English]

In this research, the average value of marginal production of water in the Tabas County was estimated in 2013-2014 using econometric estimates of agricultural production functions. Data were collected through a questionnaire and random sampling from 100 wheat producers. Five shapes of production functions including Cobb Douglas, Translog Transcendental, Leontief and generalized second degree were estimated using research data. The average production elasticity and marginal production were calculated to be 0.56 and 0.28, respectively. The results indicate that wheat growers are rational producers. The average economic value of water is estimated at 2930 rials per cubic meter, which increases as the size of the farm increase; while wheat cultivators were paying 890 Rials per cubic meter of water in the irrigation network of Tabas in the 2013-2014 crop years. It seems that the difference in the value of marginal production of water  with the price paid by farmers, as an important factor, has led to the disappearance of the incentive for farmers to raise funds for increasing irrigation efficiency and the use of new irrigation technologies. An appropriate increase in water supply prices along with implementation of land consolidation has been one of the main suggestions of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Economic Value of Irrigation Water
  • Production Functions
  • Wheat
  • Tabas
1. Abernethy, C .L. Sally, H., Lon sway, K. and Maman, C. (2000). Farmer-based financing of operations in the Niger valley irrigation schemes. Research report 37. Colombo, Sir Lanaka: International Water Management Institute, available at:
2. Abrishamchi, A. and Tajrishy, M. (2007). Manage water demand of the country. (Persian) available at: www.las.ac.ir.
3. Anonymous, (2007). Statistics and Information Center of Mnistry of Jihad-e Agriculture. Planning and Economic Affairs. (Persian)
4. Anonymous (2012). Management of Agricultural Jihad in Tabas county. (Persian)
5.Asadi, H., Soltani, G. and Turkamani, C. (2007). Agricultural water pricing in Iran (case study of land under Taleghan Dam). Journal of Agricultural Economics and Development, 15(58): 61-90. (Persian)
6. Behbahani, S. M. R. (1994). Economic views on farm management. Proceedings of the 7th Seminar of Iran's National Irrigation and Drainage Committee. 31 August to 2 September, Tehran. (Persian)
7. Bosworth, B., Cornish, G., Perry, C. and Steenburgen, F. V. (2002). Water changing in irrigated agriculture. HR Wallingford publication, report OD, 145.
8. Chambers, R. G. (1988). Applied production analyses, a dual approach. Cambridge University Press.
9. Chizari, O. H. and Mirzai Khalilabadi, H. R. (1999). Pricing and demand for agricultural water for pistachio gardens in Rafsanjan. Journal of Agricultural Economics and Development, 7(26): 99-113. (Persian)
10. Debertin, D. (1977). Economics of agricultural production. Translated by Mosanejad, M. Q. and Najarzadeh, R., Economic Research of Tarbiat Modarres University Press. (Persian)
11. Dehghanpour, H. and Sheykhzeinodin, A. (2013). Determining the economic valuation of agricultural water in Ardakan- Yazd plain of Yazd province. Journal of Agricultural Economics and Development, 21(82): 45-68. (Persian)
12. Ehsani, M., Dashti, A., Hayati, B. and Ghahramanzadeh, M. (2011). Water economics value estimation in wheat product in Qazvin plain irrigation network: A dual approach. Economic and Agricultural Development Research, 25(2) : 237-245. (Persian)
13. Gujarati, D. (1993). The basics of econometrics. Translated by: Abrishami, H., Volume II, Tehran University Press. (Persian)
14. Hosseinzd, J. and Salami, H. (2004). Selection of production function for estimating the economic value of agricultural water (Case study of wheat production). Journal of Agricultural Economics and Development, 12(48): 53-73.  (Persian)
15. Houk, E. and Taylor, G. (2000). Valuing the characteristics of irrigation water in the platte. Western Agricultural Economics Association Annual Meeting (on-line), 29. Available at: http:WWW. agecon.lib.umn.
16. Khalilian, S. and Zare Mehrjerdi, M. R. (2005). Evaluation of groundwater in agricultural utilization. Agricultural Economics Quarterly, 13(51): 1-14. (Persian)
17. Mohammadinejad, A. (2001). Economic value of agricultural water: Case study of central plain of Saveh. Master Thesis in Agricultural Economics. Faculty of Agricultural economics. University of Tehran. (Persian)
18. Molle, F., Venot, J. P and Youssef Hassan, A. (2008). Irrigation in the Jordan vally: Are water pricing policies overly optimistic?. Agricultural Water Management, 95(4): 427-438.
19. Scheffer, R. L., Mendenhall,  M., Ott, R. L. and Gerow, K. (2011). Elementary survey sampling. Seventh Edition , Brooks/Cole, Cengage Learning.
20. Seagraves, J .A. and Easter, K. W. (1983). Pricing irrigation water in developing countries. Water Resource es Bulletin, 19(4): 663-672.
21. Shajari S., Barikani, A. and Amjadi, A. (2009). Water demand management using water pricing policy in Jahrom's palm trees (case study: Shahani dates). Journal of Agricultural Economics and Development, 7(65) : 55-72. (Persian)
22. Singh, K. (2007). Rational pricing of water as an instrument of improving water use efficiency in the agricultural sector: A case study in Gujarat, India. International Journal of Water Resources Development, 23(4): 679-690.
23. Soltani, Gh. and Zibaei, M. (1375). Agricultural water pricing. Water and Development Quarterly, 4(14): 12-21. (Persian)
24. Tashkini, A. (2005). Applied econometrics with the help microfit. Tehran Cultural and Artistic Institute Press.  (Persian)
25. Whitney, K. N. and West, K. D. (1987). Hypothesis testing with efficient method of moments estimation. International Economic Review, 28(3): 777–787.
26. Zare Mehrjordi, M., Rezaei, A. and Zia Abadi, M. (2012). Evaluation of quality water quality underground waters (case study of Meybod Antarctics). Journal of Irrigation and Water Engineering, 3(10): 11-18. (Persian)