برآورد قدرت بازاری و پراکندگی آن در صنایع غذایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان مرکزی پیام نور، تهران

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید، تهران، ایران

4 ‌استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین قدرت انحصاری 22 صنعت غذایی از 136 رشته فعالیت صنایع کارخانه‌ای ایران در سطح کدهای آیسیک چهاررقمی و بررسی جایگاه صنایع غذایی از نظر پراکندگی قدرت بازار بین 23  رشته فعالیت در سطح کدهای دو رقمی آیسیک انجام گرفت. همچنین رویکرد غیرساختاری و پارامتریک، لو و یو برای برآورد قدرت انحصاری صنایع استفاده شد. بر اساس نتایج مطالعه، 73 درصد صنایع غذایی، قدرت انحصاری بیش از 10 درصد داشتند. صنایع تولید نان و انواع نوشیدنی‌ها از بیشترین قدرت انحصاری برخوردار  بودند، در حالی که صنایعی مانند آماده‌سازی و آرد کردن غلات و حبوبات؛ کشتار دام و طیور؛ تولید فراوردهای لبنی؛ بسته‌بندی و درجه‌بندی پسته؛ تولید روغن‌های نباتی و عمل‌آوری گوشت و فرآوردهای آن، رفتاری رقابتی داشته‌اند. در مجموع، 87 درصد صنایع ایران قدرت انحصاری و رفتاری غیررقابتی دارند. همچنین صنایع به طور متوسط دارای بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس هستند و جایگاه صنایع غذایی از نظر نابرابری قدرت بازار رتبه دوازدهم در  بین 23 صنعت با کد دو رقمی است. بنابراین، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه  در برخی از صنایع مانند تولید آرد، با آزادسازی صادرات محصولات - به شرط نبود یارانه مواد اولیه- مفید خواهد بود. همچنین در خصوص صنایع کشتار دام و طیور این سیاست راهگشاست. به منظور افزایش رقابت در سایر صنایع، یکی از راهکارها کاهش و منطقی نمودن تعرفه‌های وارداتی با هدف بهبود رقابت در تولید این محصولات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Market Power and Its Distribution in the Food Industry in Iran

نویسندگان [English]

 • Farhad Khodadad kashi 1
 • Jafar Ebadi 2
 • syeyd zia aldyn kiaalhoseyni 3
 • khalil heidary 4
1 Professor of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Economics, Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Mofid University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Economics, Institute for Trade Studies and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article determine the monopoly power of 22 food industries among 136 manufacturing industries at 4 digit ISIC level, and also determine the position of food industry in terms of market power dispersion among 23 fields in industry at 2 digit ISIC level. The unstructured and parametric approach of Lu and Yu was used to estimate the monopoly power of industry. According to the results, the mark-up of 73 percent of food industries is more than 10 percent. Industrial production of bread and a variety of beverages are the largest monopoly power, while industries such as production, processing and preserving of meat and meat products; manufacture of vegetable and animal oils and fats; manufacture of dairy products; manufacture of grain mill products  show a competitive behavior. On the whole, 87 percent of the Iranian industries have monopoly power and uncompetitive behavior. Meanwhile, the industries have the decreasing average of returns to scale and the position of food industry in terms of inequality rank of market power dispersion, is 12 among 23 industries with 2-digit level. Therefore, using the potential capacity of some industries such as flour production can be helpful, with liberalization the exports of their products while no subsidization is provided for the raw material. In order to increase the competitive nature of the other industries, a strategy can be; reducing and rationalizing the import tariffs with the aim of improving competition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competition
 • Monopoly Power
 • Markup
 • Market Power Dispersion
 1. Aguirregabiria,V. (2012). Empirical industrial organization: models, methods, and applications. University of Toronto.
 2. Berlemann and Wesselhoft. (2014). Estimating aggregate capital stocks using the perpetual  inventory method. Available at  http://www.review-of-economics.com/download/Berlemann_Wesselhoeft_2014.pdf. (retrieved at 31 May 2016).
 3. Borg, M. (2009). Measuring market competition in the EU: the mark-up approach.Bank of Valletta Review,39: 20–31.
 4. Bresnahan, T. F. (1989). Empirical studies of industries with market power. Handbook of Industrial Organization, Vol. 2:1011–1057.
 5. Chamberlin, E.H. (1933). The theory of monopolistic competition. Mass: Harvard University Press.
 6. Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J. and Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis 2nd ed. New York, NY:United States Springer.
 7. De Loecker, J. and Warzynski, F. (2012). Markups and firm-level export status. American Economic Review, 102: 2437–2471.
 8. Epifani, P. and Gancia, G. (2011). Trade, markup heterogeneity and misallocations. Journal of International Economics, 83(1) :1–13.
 9. Griffin, R.G., Montogomery, J.M. and Riste E. M. (1987). Selecting functional form in production function analysis. Western Journal of Agricultural Economics,12: 216-227.
 10.  Hall, R. E. (1986). Market structures and macroeconomic fluctuations. Working Papers on Economic, Activity, 285–322.
 11. Iwata, G. (1974). Measurement of conjectural variations in oligopoly. Econometrica, 42(5): 947-966.
 12. Kelette, T. J. (1999). Market power, scale economies and productivity: estimates from a panel of establishment Data. Journal of Industrial Economics, 47(4): 451–76.
 13. Khodadad Kashi, F., Shahiki Tash., M.N. and Nooraniazad, S. (2015). Monopoly power in industry and evaluation of its effect on Iran’s economic growth: application of endogenous markup approach. Journal of Economic Growth and Development Research, 5(19): 95-114. (Persian)
 14. Khodadad-Kashi, F., Ahmadian, M., Shayegani, B. and Jani, S. (2012). The influence of protectionism and trade liberalization policies in industries performance, emphasizing on their competitiveness: case study of Iran’s industries. Journal of Planning and Budgeting, 17(1): 91-108. (Persian)
 15.  Kumar, P. (2004). Technical efficiency, ownership, and reforms: an econometric study of Indian banking industry. Indian Economic Review, New Series, Vol. 39, No. 1, Productivity and Efficiency (January-June 2004):261-294.
 16.  Lerner, A. P. (1934). The concept of monopoly and the measurement of monopoly power. Review of Economic Studies, 1:157-175.
 17.  Lu, Y. and Yu, L. (2015). Trade liberalization and markup dispersion: evidence from China's WTO accession. American Economic Journal, Applied Economics, 7(4): 221-53.
 18.  Pajoyan, J., Khodadad Kashi, F. and Shahiki Tash, M.N. (2011). Assess the gap between price and marginal cost in the industry of Iran (cournot approach). Quarterly of Journal Quantitative Economics, 8(2): 95-121. (Persian)
 19.  Perloff, J. M., Karp, L.S. and Golan, A. (2007). Estimating market power and strategies. New York, NY: Cambridge University Press.
 20. Robinson, J. (1933). The economics of imperfect competition. London: Macmillan.
 21.  Roeger, W. (1995). Can imperfect competition explain the difference between primal and dual productivity measures? estimates for U.S. manufacturing. Journal of Political Economy, 103 (2): 316–30.
 22.  Schmalensee, R. (1989). Inter-Industry studies of structure and performance. Handbook of Industrial Organization, Volume 2, Amsterdam, North-Holland: 951-1009.
 23. Schmalensee, R. (2012). On a level with dentists? reflections on the evolution of industrial organization. Review of Industrial Organization, 41: 157-79.
 24.  Shahiki Tash, M. N. and Atbaei, F. (2012). Impact of foreign competition on intensity of competition and mark-up in Iranian industrial markets. Journal of Applied Economics Studies, 1(3): 27-55. (Persian)
 25.  Shahiki Tash, M.N., Rezaei, E. and Korani, A. (2014). Investigating the effect of imports on profit margins In Iran’s manufacturing industries. Journal of Economic Policy, 6(12): 1-23. (Persian)
 26. Sumner, D. (1981). Measurement of monopoly behavior: an application to the cigarette industry. Journal of Political Economy, 89(5):1010-1019.
 27. Survey on Manufacturing Establishments with 10 and More Workers, (1995 to 2013). Statistical Centre of Iran (Persian)