نویسنده = علی اکبر سروری
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 191-210

علی اکبر سروری؛ علی رضا کرباسی؛ محمود دانشور کاخکی؛ حکیمه هاتف


تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 131-151

محمدرضا کهنسال؛ علی اکبر سروری