کلیدواژه‌ها = مدل تعادل فضایی
آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 43-62

10.30490/aead.2017.59075

فاطمه کشیری کلایی؛ سیدعلی حسینی یکانی؛ محبوبه اسپانلو


تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران

دوره 23، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 113-142

10.30490/aead.2015.58995

آزاده تعالی مقدم؛ ناصر شاهنوشی فروپاشی؛ سیدحبیب الله موسوی؛ آرش دوراندیش